БЮЛЕТИН ЗА РИБАТА

Брой 29

20 януари 2016

Честита Нова година с първия за годината брой 29 на Бюлетин за рибата. Отминаха празниците и е ред на работните делници. Най-вероятно „Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020“ през тази година ще я отворят. Такива са надеждите на бизнес операторите в сектора, които сами организираха информационна кампания и са в очакване нещата да се случат. Калканът както всяка година е повод за дебати, но кой какво е получил от квотата ще прочетете в следващия 30 брой. Да сме здрави и взаимно да сме си от помощ! Хайде да поработим!

 


СЪДЪРЖАНИЕ на Брой 29:

БГ ФИШ проведе семинар - разяснителна кампания
Индикативна годишна програма за 2016
Новости в контрола на двучерупчестите
Аквакултурата/2
Предстоящи международни събития
Публикувано законодателство на ЕС

 


 

БГ ФИШ проведе семинар - разяснителна кампания


Експерти от Министерството на земеделието и храните водени от Директора на дирекция „Морско дело и рибарство“ г-н Ивайло Симеонов бяха лектори на семинара и в рамките на 3 часа запознаха бранша с детайли и отговориха на множеството поставени въпроси по Одобрената програма за „Морско дело и рибарство 2014-2020 г. Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ беше организатор и сама финансира този семинар-разяснителна кампания, за да информира и подготви своите редовни членове и други заинтересовани лица за старта на приема на проекти. Пълният текст на трите презентации на експертите от МЗХ са на този адрес.

Предварителните въпроси зададени от БГ ФИШ, на базата на които експертите от МЗХ формираха своите отговори можете да видите тук

За старта на програмата според присъстващите представители на сектора все още е рано да се говори. Останаха много неясноти и очакване от страна на представителите на сектор рибарство.


БГ ФИШ


 
 


 

Индикативна годишна програма за 2016


Проект на Индикативна годишна работна програма за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по „ПРОГРАМА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО (ПМДР) 2014-2020 г. Текста от проекта на документа дава информация за: Наименование на процедурата, Цели на предоставяната БФП по процедурата, Вид процедура за предоставяне на БФП по чл. 3 от ПМС № 107/2014 г., Извършване на предварителен подбор на концепции за проектни предложения, Общ размер на БФП по процедурата /лв./, Допустими кандидати Примерни допустими дейности, Категории допустими разходи, Максимален % на съфинансиране, Дата на обявяване на процедурата,Краен срок за подаване на проектни предложения.
Приоритетите са:
Приоритет 1 „Насърчаване на устойчиво в екологично отношение, иновативно, конкурентоспособно и основано на знания рибарство, характеризиращо се с ефективно използване на ресурсите“;
Приоритет 2 „Насърчаване на устойчиви в екологично отношение, иновативни, конкурентоспособни и основани на знания аквакултури, характеризиращи се с ефективно използване на ресурсите”;
Приоритет 3 „Насърчаване на изпълнението на ОПОР“;
Приоритет 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”;
Приоритет 5 „Насърчаване на предлагането на пазара и преработването”
Пълният и подробен текст можете да видите тук.


БГ ФИШ
 

 


 

Новости в контрола на двучерупчестите

ПРОМЕНИ В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НА ЕС ОТНОСНО КОНТРОЛА НА ЖИВИТЕ ДВУЧЕРУЧЕСТИ МЕКОТЕЛИ, БОДЛОКОЖИ, ЦИПЕСТИ И И МОРСКИ КОРЕМОНОГИ

Автор:
гл.ас. д-р Гергана Крумова-Вълчева, двм


Национален Диагностичен Научноизследователски ветеринарномедицински институт, гр. София

В Официалният вестник на Европейският съюз от 9.12.2015 г. е публикуван Регламент (ЕС) № 2015/2285 за изменение на Приложение II към Регламент (ЕО) № 854/2004 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на специфичните правила за организирането на официален контрол върху продуктите от животински произход, предназначени за човешка консумация, по отношение на някои изисквания за живи двучерупчести мекотели, бодлокожи, ципести и морски коремоноги и за изменение на Приложение I към Регламент (ЕО) № 2073/2005 относно микробиологични критерии за храните.
В Регламент (ЕС) №854/2004 се въвеждат изменения по отношение, избирането и прилагането на метод за определяне най-вероятния брой на E. coli, както и нормите за класифициране на производствените райони в клас А.
Към Приложение ІІ, глава ІІ, част А от Регламент (ЕС) № 854/2004 се добавя изискване за използване на международния стандарт EN ISO 16649-3 като референтен метод за анализ на E. coli за откриване и техника на най-вероятния брой.
Допуска се и използването на алтернативни методи, които трябва да са валидирани съгласно изискванията на EN ISO 16140.
Направени са промени във възможностите за провеждане на класифициране на производствените райони и районите за повторно полагане от компетентния орган съвместно със собственика на предприятието.
За да класифицират производствените райони, компетентният орган трябва да определи период за преглед на данните за вземане на проби от всеки производствен район и район за повторно полагане, с цел да се установи съответствието със стандартите за клас А, В и С.
Регламент (ЕС) 2015/2285 въвежда нови правила за определяне на производствените зони като клас А.
До сега Регламент (ЕС) № 854/2004 определя производствена зона като клас А само на изискването живите двучерупчести мекотели да притежават определени органолептични качества и стойности на морски биотоксини.
След 1 януари 2017 г., компетентния орган ще трябва определя производствена зона като клас А, когато за определен период, в 80% от пробите живи двучерупчести мекотели не се превишава нормата за E.coli от 230 MPN/100 g месо и вътречерупкова течност. В останалите 20 % от пробите се допускат E.coli до 700 MPN на 100 g месо и вътречерупкова течност. Когато оценява резултатите от определения период за преглед за запазване на района в клас А, се позволява на компетентният орган да реши въз основа на оценка на риска (след провеждане на разследване), да не вземе предвид резултатa, при който е превишена нормата за Е.coli от 700 МРN на 100 g месо и вътрешночерупкова течност.
В Регламент (ЕС) №2073/2005 се въвеждат нови критерии относно нормите за E. coli в живи двучерупчести мекотели пускани на пазара.
Действащите в момента строги норми за E.coli от 230 MPN на 100 g месо и вътречерупкова течност ще отпаднат след 01 януари 2017 г. Ще бъде необходимо задължително изследване на 5 отделни единици, всяка от които се състои от определен брой животни, съгласно изискванията на стандарт EN ISO 6887-3. Наред с това се въвежда и нова тристепенна класификация на пробите за Е.coli основана на Codex Alimentarius. Тя се приема за по-точна и гарантира по-добра защита здравето на потребителя, особено когато степента на замърсяване с Е.coli е близка до установената граница.
В Регламент (EC) №2073/2005 са направени промени и в тълкуване на резултатите от изпитването за Е.coli
Като задоволителни ще се приемат всички случаи, когато и в петте единици стойностите са по-малки или равни на 230 MPN E. coli/100 g месо и вътречерупкова течност. Или когато в една от петте единици има завишени стойности, които са равни или не надвишават 700 MPN E.coli/100 g месо и вътречерупкова течност.
Като незадоволителни ще се смятат всички случаи, при които една от пробите надвишава 700 MPN E. coli/100 g месо и вътречерупкова течност или ако най-малко в две от единиците се установят стойности над 230 MPN E. coli/100 g месо и вътречерупкова течност.
Компетентните органи със съдействието на бизнес операторите в бранша имат достатъчно време до края на 2016 г. да предприемат необходимите действия за:
-определяне на периодите за преглед на данните за вземане на проби от всеки производствен район и района за повторно полагане;
-извършане на оценка на риска;
-класифициране на производствените райони, от които се разрешава събирането на двучерупчести мекотели в 3 класа /А, В и С/ в зависимост от степента на замърсяване с E.coli.
 

 


 

Аквакултурата/2


Как се отглежда рибата?


Черупчести видове като миди и стриди се отглеждат върху въжета, пилони или подобни на маси структури. За да могат да се хранят с хранителните вещества във водата, тя трябва да е чиста. Морска риба като сьомга и лаврак се отглежда в големи мрежови заграждения в морето. Сладководни риби като пъстърва обикновено се отглеждат в поредица от контейнери или басейни, през които минава пренасочена речна вода. Други сладководни риби, като например шарани, се отглеждат в големи езера и изкуствени водни басейни.
За повече информация посетете този адрес.

 

Вярно ли е, че секторът на аквакултурата може да вреди на околната среда?


Като всяка друга човешка дейност аквакултурата трябва да бъде управлявана по устойчив и отговорен начин. Подобно на останалите производители на храни рибовъдите са обвързани с екологични и здравни стандарти. Стандартите на ЕС в областта на околната среда са сред най-строгите и най-ефективните в света. Рибовъдите обаче трябва да играят и по-широка активна роля в опазването на околната среда. Така например изкуствените водоеми за аквакултура помагат за опазването на важни природни ландшафти и местообитания за птици и други застрашени видове.

Черупчестите допринасят за по-чисти крайбрежни води като поглъщат хранителни вещества, които в противен случай биха могли да увредят качеството на водата. В крайна сметка устойчивостта също така е добро търговско споразумение, като рибовъдите са първата инстанция за наблюдение и защита на околната среда, за да се гарантира, че аквакултурата не оказва вредно въздействие.
За статията са използвани текстове от страницата на ЕС.

БГ ФИШ
 

 
 


 

 


 

Строи се още едно предприятие


В процес на изграждане е още едно ново предприятие за сектор рибарство, но този път за преработка на двучерупчести.
Най-големия производител на черни черноморски миди у нас Бляк Сий Шелс изгражда предприятие за преработка на черни черноморски миди. Това ще осигури на фирмата възможност цялата собствена продукция да бъде преработена, да и се удължи срока на годност и да се запазят качествени показатели на мидите. Новата технология даде възможност мидите да се запазят за по - дълго време, като качествен продукт и ще даде възможност за по лесна реализация и на външни пазари. За сега изграждащите се мощност ще осигурят годишен капацитет за преработка от 1500 тона. По информация от фирмата строителството ще завърши към средата на 2016 година. Веднага след това от Бляк сий шелс ще предприеме действия за разширяване на мидените плантации и удвояване на капацитета на предприятието. На този етап това предприятие се строи без използване на средства от Европейският фонд по рибарство. То ще е в състояние да преработва всичките налични произведени миди добивани от мидените плантации на Черно море пред българският бряг.
Фирмата успешно си партнира с ирландски инвеститори и разполага с модерно оборудване на световно ниво, разработено според спецификата на региона за култивирани на миди в Черно море. Вкусовите качества на мидата са известни отдавна и потребителското търсене се увеличава.

Очакванията на компанията са през следващите няколко години производството да достигане до 3500 т. продукция на година. Бляк Сий Шелс е редовен член на Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ.

Контакти с фирмата: office@blackseashells.com +359887253329

 

БГ ФИШ

 


 

Предстоящи международни събития през месец февруари 2016

Fish international
14-16 February 2016,
Bremen, Germany
Tel.+49 421 3505 260
info@fishinternational.de
www.fishinternational.com

 


 

Публикувано законодателство на ЕС през месец декември 2015 г.

Риболов и аквакултура

Регламент (EС) 2015/2265 на Съвета от 7 декември 2015 година за откриване и управление на автономните тарифни квоти на Съюза за определени рибни продукти за периода 2016 — 2018 година
Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2324 на Комисията от 11 декември 2015 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 1342/2008 на Съвета по отношение на определението на групите риболовни съоръжения в определени географски зони


Безопасност н храните

Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2260 на Комисията от 3 декември 2015 година за отмяна на Решение 2008/630/ЕО относно спешни мерки, прилагани към ракообразни, внесени от Бангладеш и предназначени за консумация от човека (нотифицирано под номер C(2015) 8472) ( 1 )
Регламент (ЕС) 2015/2285 на Комисията от 8 декември 2015 година за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 854/2004 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на специфичните правила за организирането на официален контрол върху продуктите от животински произход, предназначени за човешка консумация, по отношение на някои изисквания за живи двучерупчести мекотели, бодлокожи, ципести и морски коремоноги и за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 2073/2005 относно микробиологични критерии за храните ( 1 )


Европейски фонд по морско дело и рибарство

Делегиран регламент (ЕС) 2015/2252 на Комисията от 30 септември 2015 година за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2015/288 по отношение на срока на недопустимост на заявленията за подпомагане от Европейския фонд за морско дело и рибарство

 


 Условията за реклама в Бюлетин за рибата  ще намерите на тази страница.

Можете да намерите стари броеве на Бюлетина на нашия сайт - www.fishnews.bg

Харесайте нашата Фейсбук страница!     


 


↑ Горе