БЮЛЕТИН ЗА РИБАТА

Брой 35

30 юли 2016

Лято е, жега е и вместо да мирише на море, „водата в термостата на рибарските лодки закипя“.

Две екологични организации се изправиха с лицата си пред медиите в присъствието на властта и посланието им за смъртта на делфините беше ясно изречено . Последваха медийни обяснения и разяснения, как никой не искал да каже точно това, ама видите ли то прозвучало иначе.В създалата се суматоха, някъде в страни остана темата за готвените промени/драстично увеличение/на морските зони по „Натура 2000“, които значително ще ограничат определени рибно стопански дейности в морето пред българският бряг. Кой и как, срещу какви пари и интереси предложи своята експертиза, за да се ограничава дейността носеща доходи на един развиващ се сектор за сега никой не изрича на глас. От секторът твърдят, че бизнеса ще постави въпросите на друго място и при други условия.

Лято е, жега е и вместо да мирише на море, пак няма ваканция за работещите. През месец юли се осъществиха: Комитет за наблюдение, Кръгла маса по проблемите, Отворено писмо до Премиера и медиите, Старт на Програмата за морско дело и рибарство и най-важното скоростно подготвени промени по Закона за рибарството и аквакултурите.

Лято е, жега е - Цяла Европа почива, ние не. Няма как да изпуснем темпото налагано от БГ администрацията, „работа до дупка“ в отпускарския сезон. Защо ли?

 


СЪДЪРЖАНИЕ на Брой 35:

Второ заседание на Комитет за наблюдение на програмата
Отвориха за прием на проекти Програмата за морско дело и рибарство
Кръгла маса „Смъртността на делфините и влиянието на риболова върху популацията им“
Отвориха мярка 2.2-Аквакултура
В сутрешното предаване по БНТ
Публикувано законодателство на ЕС през месец юли 2016 г.
Предстоящи международни събития през месец август 2016

 


 

Второ заседание на Комитет за наблюдение на програмата


На 30.06.2016 г. се проведе второто заседание на Комитета за наблюдение на“ Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020/ПМДР/“. Взеха се редица конструктивни решения и се гласуваха документи, които все повече доближават програмата до нейният редовен стар за прием на проекти. Изненада поднесоха много от членовете на Комитета /предимно държавни служители/, които за следобедното сесия напуснаха заседанието и то загуби кворум, което попречи да бъдат гласувани останалите документи. След продължителни консултации Управляващият орган взе решение да поиска изключение от правилата/неприсъствено гласуване/, за да се постигне напредък и прекрати заседанието.

Д-р Йордан Господинов

 

 


 

Отвориха за прием на проекти Програмата за морско дело и рибарство


На 18.07.2016. в електронната страница на МЗХ публикуваха прес съобщение, че официално е даден старта за прием на проекти по "Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020". Отворен е приемът само по Мярка 5.4 "Преработване на продукти от риболов и аквакултура". Това става факт благодарение и на активната помощ и подкрепа от страна а Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ, която като представителна за сектора асоциация участва активно в събеседванията и даде рецензии, коментари и препоръки за редица документи, част от които намериха отражение в текстове по прилагането на мерките. За да разгледате процедурата, срока и всички други необходими за кандидатстване документи посетете страницата тук.

Съгласно публикуваните документи-Подпомагат се проекти, насочени към разширяване, оборудване и модернизация на предприятия в сектор „Рибарство“ . Инвестициите трябва да допринасят за постигане на една или повече от целите на мярката, а именно чрез насърчаване на инвестициите в секторите на преработването и предлагането на пазара посредством създаването и модернизирането на преработвателни предприятия.


Д-р Йордан Господинов,
Изпълнителен директор и представляващ АПРП БГ ФИШ

 

 


 

Кръгла маса „Смъртността на делфините и влиянието на риболова върху популацията им“


На 25.07.2016 г., в гр. Бургас, се проведе кръгла маса на тема: „Смъртността на делфините и влиянието на риболова върху популацията им“. Както е известно, поводът за събитието бе изказването на министъра на земеделието и храните за забрана на риболова в „райони, където има популации на делфини” - изказване провокирано от внушенията на представители на сдруженията „Да спасим Корал” и „Зелени балкани”.

На срещата се събраха представители на над 20 рибарски общности, собственици на риболовни кораби и рибопреработвателни предприятия, представляващи над 10 000 души и техните семейства, общо заети в рибностопански дейности по море, научни институти, неправителствени организации. От страна на държавата присъстваха представители на ИАРА, РИОСВ – Бургас и Гранична полиция.
На проведената кръгла маса бяха обсъдени въпросите относно възможните причинители за регистрираната смъртност на делфините, в т.ч. риболова, влиянието на сонарите, други военни активности, промяна на местообитанията, намаленият рибен ресурс и замърсяване на морската вода от речните притоци и др.

Решенията на кръглата маса са отправени като послание до Премиера на Република България, чийто текст можете да видите на този електронен адрес.

 

 


 

Отвориха мярка 2.2-Аквакултура


Прием по мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите, сектор „Малки проекти”обяви на страницата си МЗХ. Мярката е особено атрактивна за малките стопанства, които имат неотложна нужда от подмяна или допълване на инвентара. Подсектор „Малки проекти“ е създаден да обслужва интересите и на-вече неотложните нужди от скоростно закупуване на оборудване.Пълните възможности, които дава мярката и начинът за кандидитдтване, можете да прочетете на този адрес

При липса на яснота или нужда от допълнителна помощ, Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ осигурява компетентна помощ и консултантска подкрепа, която за редовните членове е преференциална.

БГ ФИШ

 

 


 

В сутрешното предаване по БНТ


Втората половина на месец юли, беше белязана от явни заблуди и целенасочени атаки от всевъзможни посоки срещу най – онеправданите, беззащитни и отрудени хора представители на сектор рибарство. „Кой изби делфините“ и цялата нескончаема полемика от устата на знайни и незнайни експерти, организации и обикновени клакьори трябваше да има своя край. Край, който още няма край, но за породилото се напрежение някой трябваше да даде старт за обективен край. Българска национална телевизия единствена покани в сутрешният си блок най-голямата за територията на Р България представителна браншова организация за риболов, аквакултура и преработка „Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ“ да даде своята преценка и заключение. Пълният запис на интервюто с д-р Йордан Господинов в предаването „Денят започва“ по БНТ на 27.07.2016 г. можете да видите тук.

 


 

Публикувано законодателство на ЕС през месец юли 2016 г.


Безопасност на храните
Поправка на Регламент (ЕО) № 1441/2007 на Комисията от 5 декември 2007 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 2073/2005 относно микробиологичните критерии за храните ( ОВ L 322, 7.12.2007 г. )

Поправка на Регламент (ЕС) № 1019/2013 на Комисията от 23 октомври 2013 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 2073/2005 по отношение на хистамин в рибните продукти ( ОВ L 282, 24.10.2013 г. )

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1196 на Комисията от 20 юли 2016 година за изменение на приложенията към Решение 2007/275/ЕО относно списъците с животни и продукти, които подлежат на проверка в граничните инспекционни пунктове съгласно директиви 91/496/ЕИО и 97/78/ЕО на Съвета (нотифицирано под номер С(2016) 4494) ( 1 )


Европейски фонд по рибарство
Поправка на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета ( ОВ L 347, 20.12.2013 г. )


Обмен на информация
Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1138 на Комисията от 11 юли 2016 година за изменение на форматите за обмен на информация в областта на рибарството, основаващи се на стандарта на UN/CEFACT (нотифицирано под номер C(2016) 4226)


Пускане на пазара
Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1096 на Комисията от 6 юли 2016 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1251/2008 по отношение на изискванията за пускане на пазара на пратки с някои видове риба, предназначени за държавите членки или части от тях, в които се прилагат национални мерки във връзка с алфавирус по пъстървовите риби (SAV), одобрени с Решение 2010/221/ЕС ( 1 )
 

 


 

Автор: Стоян Радев

 


 

Предстоящи международни събития през месец август 2016

 

Vietnam Fisheries International Exhibition/3-5 August, 2016/
Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel.:+84 8 62 81 04 42
Fax: +84 8 62810437
quocthanh@vasep.com.vn
www.vietfish.com.vn


ASEAN Fisheries and Aquaculture Conference and Exposition/4-6 August, 2016/
Bangkok, Thailand
Tel.:+662 579 79 41
info@enaca.org
www.ASEANfishexpo2016.com


ASEAN Fisheries and Aquaculture Conference and Exposition/8-10 August, 2016/
Bangkok, Thailand
Tel.:+662 561 1728
climate@enaca.org
www.fishadapt.com


Nor-fishing/16-19 August, 2016/
Trondheim, Norway
Tel.:+47 73 56 86 40
Fax :+47 73 56 86 41
mailbox@nor-fishing.no
www.nor-fishing.no

 


 

 

 


 

Бляк сий шелс
 

Най-големият производител на черни черноморски миди у нас Бляк Сий Шелс изгражда предприятие за преработка на черни черноморски миди. Това ще осигури на фирмата възможност цялата собствена продукция да бъде преработена, да и се удължи срока на годност и да се запазят качествени показатели на мидите. Новата технология даде възможност мидите да се запазят за по - дълго време, като качествен продукт и ще даде възможност за по лесна реализация и на външни пазари. За сега изграждащите се мощност ще осигурят годишен капацитет за преработка от 1500 тона. По информация от фирмата строителството ще завърши към средата на 2016 година. Веднага след това от Бляк сий шелс ще предприеме действия за разширяване на мидените плантации и удвояване на капацитета на предприятието. На този етап това предприятие се строи без използване на средства от Европейският фонд по рибарство. То ще е в състояние да преработва всичките налични произведени миди добивани от мидените плантации на Черно море пред българският бряг.
Фирмата успешно си партнира с ирландски инвеститори и разполага с модерно оборудване на световно ниво, разработено според спецификата на региона за култивирани на миди в Черно море. Вкусовите качества на мидата са известни отдавна и потребителското търсене се увеличава.
Очакванията на компанията са през следващите няколко години производството да достигане до 3500 т. продукция на година. Бляк Сий Шелс е редовен член на Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ.
Контакти с фирмата: office@blackseashells.com +359887253329


БГ ФИШ
 

 Условията за реклама в Бюлетин за рибата  ще намерите на тази страница.

Можете да намерите стари броеве на Бюлетина на нашия сайт - www.fishnews.bg

Харесайте нашата Фейсбук страница!      
 


 

 

 


↑ Горе