БЮЛЕТИН ЗА РИБАТА

Брой 33

24 май 2016

На хоризонта многоцветна дъга


Пред вас е брой 33 на Бюлетин за рибата.
На рибарският фронт нищо ново. Риба има, пари няма, действайте!
Пари по “Де минимис“, Ама друг път.
Пари за „Промоционални кампании“, Някой път.
Пари по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020/ПМДР/ На път са?!
Превалява, но стягайте куфарите, пържената цаца ви е гарантирана, Всеки път!
За да си сверите часовника как върви подготовката за старта на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 /ПМДР/ четете тук.

 


 


СЪДЪРЖАНИЕ на Брой 33:

Нов Регламент за опазване на рибните ресурси
Забрана за риболов в Черно море през 2016, 2017, 2018 година
Планове за управление на водите. Ще ядем ли само вносна риба?
Рибарско пристанище „Аспарухово кея“.Среща на риболовците с кмета на Варна
Черните миди, предлагани на пазара пресни за директна консумация
Публикувано законодателство на ЕС през месец април 2016 г.
Предстоящи международни събития през месец май-юни 2016

 


 

Нов Регламент за опазване на рибните ресурси


Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ изпрати допълнение и промени към Приложение X на Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно опазването на рибните ресурси и защитата на морските екосистеми чрез технически мерки. След преглед на представените ни текстове на документи и обстоен анализ на останалите приложения от горе цитираният проект на регламент отнасящи се за различни морета и географски ширини БГ ФИШ подготви и предостави на МЗХ текстове, които да защитят интересите на сектора и на Р България. Отчитайки информацията за спецификата и особеностите на Черно море, с която разполагат експертите в БГ ФИШ и на база на собствени наблюдения и опит подчинени на виждането за екологосъобразен подход бяха предложени текстове по следните направления на приложението:
- Минимални референтни размери за опазването на видовете;
- Минимални размери на отвора за теглени риболовни уреди в Черно море;
- Минимални размери на отвора на статични мрежи в Черно море;
- Затворени зони или зони с ограничен достъп и др.
Пълният текст на писмото изпратено от БГ ФИШ до МЗХ с предложенията и параметрите можете да прочетете тук.


Автор: д-р Йордан Господинов 


 

Забрана за риболов в Черно море през 2016, 2017, 2018 година


Окончателно е съгласувана, одобрена от всички институции, министерства, ведомства и заинтересовани страни заповед за забрана за риболов на основание чл. 30, ал. 3, т.1 от Закона за рибарството и аквакултурите/ЗРА/. Заповедта въвежда три годишна забрана във водите на Черно море, като третира районите, уредите и видовете. Важен акцент в заповедта са т. 1.2.5, която третира изключенията за определен времеви период през годината, когато с пелагични тралове е разрешен риболоваа в определени зони и акватории пред българският бряг на Черно море. Точка 1.2.6. посочва дерогация за определени кораби, които се ползват с изключения от текстовете на тази заповед и могат да ловят в забранени акватории при определени условия. Корабите, които правят изключения от заповедта са предимно членове на признатите браншови асоциации. Заповедта определя и забраните за риболов във водите в българският участък на река Дунав, други речни корита и естествени и изкуствени водни обекти на територията на Р България. Пълният текст на заповедта можете да намерите тук.
 

 


 
 
Планове за управление на водите. Ще ядем ли само вносна риба?


Публикуваме кратка информация за: Провеждане на кампания със заинтересованите страни и обществеността по обсъждане проекта на План за управление на речните басейни в Черноморски район за басейново управление на водите 2016-2021 г. Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) обобщава, надгражда и доразвива резултатите от дейностите в първия планов период 2010-2015 г. за постигане на добро екологично състояние на водните тела, като основната му цел е да осигури рамка за съхранение и подобряване на водните тела. ПУРБ в Черноморски район е насочен към голям кръг от заинтересовани страни - общество, бизнес (индустриални предприятия и други водоползватели), общини, които имат ключова роля по изпълнението на програмата от мерки и постигането на добро състояние на повърхностни, подземни и крайбрежни морски води в Черноморски район за басейново управление.
СПИСЪК на поканените за участие в среща-консултация със заинтересованите страни и обществеността за области Варна и Добрич.
Проект на актуализиран ПУРБ 2016-2021 г. Проект на ПУРН за Черноморски басейнов район.
Проект на Програма от мерки за опазване на морската околна среда.
23.03.2016 г., гр. Варна
Пълният списък на поканените можете да видите тук
Списъкът на присъствалите в обсъждането е тук
СПИСЪК на поканените за участие в среща-консултация със заинтересованите страни и обществеността за области Варна и Добрич
Проект на актуализиран ПУРБ 2016-2021 г. Проект на ПУРН за Черноморски басейнов район.
Проект на Програма от мерки за опазване на морската околна среда.
30.03.2016 г., гр. Варна http://www.bsbd.org/UserFiles/File/2016/Spisak%20pokaneni_Varna%2030.03.2016_1.pdf
Присъствалите са в списъка тук
СПИСЪК на поканените за участие в среща-консултация със заинтересованите страни и обществеността за области Бургас, Сливен и Ямбол
Проект на актуализиран ПУРБ 2016-2021 г. Проект на ПУРН за Черноморски басейнов район.
Проект на Програма от мерки за опазване на морската околна среда.
29.03.2016 г., гр. Бургас http://www.bsbd.org/UserFiles/File/2016/Spisak%20pokaneni_Burgas_1.pdf
Присъствалите вижте тук
Дано заетите с мисловна дейност и призованите да решават не наложат достатъчно рестриктивни мерки, така че до няколко години този бизнес/рибарство и аквакултура/ да секне. Тогава наистина ще ядем само вносна суровина, както това вече стана в други сектори.
Плановете за управлението на водите на всички райони и подробности за тази дейност можете да видите тук.  
Срокът за писмени коментари за всички планове за управление на водите в Р България изтича на 01.06.2016.

/За статията са ползване текстове от страницата на МОСВ и „Басейнова дирекция/.


БГ ФИШ

 

 


 

Рибарско пристанище „Аспарухово кея“.Среща на риболовците с кмета на Варна


На 04.05.2016 г. представителите на риболовният бранш/Асоциация БГ ФИШ и сдружение Черноморски изгрев/ бяха приети на среща в община Варна лично от кмета на града г-н Иван Портних. На срещата присъстваха още Зам. Кмета г-н Пейчо Пейчев и директорът на ИАРА Варна г-н Стефан Бакърджиев. Срещата бе поискана от ръководството на БГ ФИШ и се осъществи с любезното съдействие на Министъра на МЗХ г-жа Десислава Танева. Причината за исканата от рибарите среща, проведените дебати и постигнатите договорености можете да видите тук.
 


 

Черните миди, предлагани на пазара пресни за директна консумация


Мидите трябва да притежават органолептични характеристики, свързани с техния пресен вид и жизнеспособност, черупките трябва да са чисти, да имат адекватна реакция на удар и нормално количество междучерупкова течност. Мидите да са със запазени жизнени функции, затворени или леко отворени черупки, които при леко притискане се затварят. Не се допуска предлагане на нежизнеспособни миди, с отворена черупка. Мидената ядка да е плътно прилепнала към черупката, със сиво-бял до кремав цвят с приятен мирис, телесната течност да е бистра, слабо опалесцираща, с приятен мирис и без страничен мирис.
Мидите не трябва да нямат никакво замърсяване по черупките, да реагират адекватно на удар и да имат нормални количества интравалвуларна/вътречерупкова течност.
Всички миди произвеждане от „Блек сий шелс“ ЕООД и другите ферми, чийто фирми са членове на Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ стриктно следят микробиологичните показатели и спазват следните норми определени от реглаамента.
1. Отсъствие на Salmonella spp. в 25g месеста част на мидите в 5 тестови единици на една проба;
(m=M :отсъствие в 25g n=5 c=0 изпитана проба по ISO 6579 актуална версия );
2. Е. coli бетаглюкоронидоза+< MPN 230/100g месеста част и вътрешночерупкова течност в 1 тестова единица на една проба;
(m=M : < MPN 230/100g месеста част и вътрешночерупкова течност n=1 c=0 изпитана проба по ISO 16649-3) - индикатор за фекално замърсяване, съгласно регламент ЕО 2073/ 2005;
3. Отсъствие на ентеротоксигенни щамове на Vibrio cholerae от серогрупа 1 и серогрупа О139 изпитани по международноутвърдени и/или валидирани методи, при норма 106 холерни вибриони, която се явява заразяваща стойност.
4. Фекални колиформи <1CFU/100ml морска вода изпитана по EN ISO 9308-1;
Изграждането на преработвателно предприятие за миди ще реши проблема с мидите, които се добиват от класифицирани зони Клас А и е нужно да се опаковат и експедират директно на международните пазари с гарантирано удължен срок на годност. Необходимостта от преработка/варене, мариноване и др./ ще реши въпросът и с добитите миди от райони клас Б или С зони, които няма да минат процедура пречистване.
На този етап „Блек сий шелс“ЕООД строи предприятие без използване на средства от Европейският фонд по рибарство. Подобна е ситуацията със закупуване на оборудване от други предприятия за пречистване на двучерупчести, поради факта, че „Програмата за морски дело и рибарство2014-2020“ още не е отворена за прием на проекти.
По тази причина Черните черноморски миди добити от зони от клас А се предлагат в опаковки с кратък срок на годност без каквато и да е друга интервенция в жив вид от Фирма „Блек сий шелс“ ЕООД office@blackseashells.com +359887253329, „Атлантик“ АД, „Транс импекс фишинг“ ЕООД и др.

БГ ФИШ

 


 

Публикувано законодателство на ЕС през месец април 2016 г.


Европейски фонд по рибарство

Делегиран регламент (ЕС) 2016/568 на Комисията от 29 януари 2016 година за допълване на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на условията и процедурите за определяне дали неподлежащите на събиране суми следва да бъдат възстановени от държавите членки по линия на Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд,Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство.


Биологично производство

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/673 на Комисията от 29 април 2016 година за изменение на Регламент (ЕО) № 889/2008 за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти по отношение на биологичното производство, етикетирането и контрола.
 

 


 

Предстоящи международни събития през месец май-юни 2016


Aquaculture UK 2016

25-26 may 2016,
Aviemore, Scotland UK
Tel.+ 44 114 2464799
info@aquacultureuk.com
www.aquacultureuc.com

Future Fish Eurasia
2-4 June 2016
Izmir, Turkey
Tel.: + 90 212 347 1054
info@eurasiafairs.com
www.eurasiafairs.com

Middle East and Central Asia Aquaculture
(MECAA)

2-4 June 2016
Izmir, Turkey
info@marevent.com
www.marevent.com

Aqua Vision
13-15 June
Stavanger, Norway
Tel.:4751874743
past@blueplanet.no
www.aquavision.org
 

 


 

 


 
Условията за реклама в Бюлетин за рибата  ще намерите на тази страница.

Можете да намерите стари броеве на Бюлетина на нашия сайт - www.fishnews.bg

Харесайте нашата Фейсбук страница!      

  

 


↑ Горе