БЮЛЕТИН ЗА РИБАТА

Брой 32

23 април 2016

Пак няма да ни има


На най-голямата европейско изложение Seafood Expo Global/Seafood Processing Global
26-28 April 2016,Brussels, Belgium Република България отново е единствената страна членка на ЕО, която няма да има национален щанд. Изредиха се за изпълнителни директори на ИАРА над 10 броя ръководители, които се надпреварваха да декларират, как тая работа няма да стане със средства от Европейският фонд по рибарство и как Държавата в лицето на управляващият орган и МЗХ нямат задължението да организират подобно събитие за сектора. Да, само нашата държава не направи нищо да представи един от малкото сектори, който на 100% произвежда високо качествени, търсени и продавани в цял свят храни. През миналият програмен период със средства от ЕФР се организираха и проведоха с любезното съдействие на някои институции редица промоционални кампании/факт/, чийто резултат е понижена консумация на риба според наблюденията на сектора.
Другата седмица представителите на сектора заминават за изложението в Брюксел и отново са принудени като героя на Алеко Константинов да се разхождат между лъскавите национални витрини и да подават „от дисагите“ визитки и брошурки.
Новата програма още не е стартирала.Факт, но поне ще се управлява от нови лица. Да видим!
 

БГ ФИШ
 СЪДЪРЖАНИЕ на Брой 32:

Във Варна се проведе Общо събрание на Консултативният съвет за Черно море
Първи мониторингов комитет. Висш пилотаж!
БГ ФИШ проведе Годишно отчетно Общо събрание
Секторът се нуждае от високо ниво на лабораторен контрол
Черните миди на дневен ред. Белите също.
Публикувано законодателство на ЕС през месец март 2016 г.
Предстоящи международни събития през месец април 2016

 


 

Във Варна се проведе Общо събрание на Консултативният съвет за Черно море


На 01.04.2016г. в гр. Варна се проведе Общо събрание на Консултативен съвет за Черно море при следният дневен ред:
1.Откриване на събранието, Избор на водещ на събранието, протоколчик и преброител;
2.Разясняване правилата за усвояване и отчетност на европейските средства;
3.Приемане на процедурен правилник за работа на КСЧМ;
4.Приемане на план за работа за следващите 12 месеца и в дългосрочен план на КСЧМ;
5.Приемане на бюджет за следващите 12 месеца за КСЧМ;
6.Гласуване промени в размер на встъпителната вноска, гласуване размерът на членски внос и допълнителни вноски/чл.14 от устава на BlSAC/, срок за събиране на членският внос;
7.Организационни/определяне на срок за изпращане на апликационната форма/;
8.Други.
В събранието взеха участие 14 от 15-те редовни члена на Общото събрание/шест организации от Р Румъния и осем от Р България/. Всички текстове на документи предоставени предварително на българската и румънската страна бяха обстойно разгледани и приети след редица корекции.Прие се програма за работа, процедурен правилник и проект на бюджет, които ще бъдат изпратени в ГД МОРЕ на ЕК за съгласуване и одобрение. Очаква се през месец май да се подпише рамковото споразумение. Общото събрание гласува размерът на членският внос, сроковете за внасянето му и се определиха броя на членовете на работните и експертните групи.


FISH NEWS

 

 


 

Първи мониторингов комитет. Висш пилотаж!


На 13.04.2016 г. в резиденция „Бояна“ в гр. София се проведе първият Комитет за наблюдение на новата „Програма за морско дело и рибарство 2014-2020“. Дневният ред и краткото време разписано за провеждането на форума предполагаше бързо и стройно приемане на документите. Без изненада, дебатите“зациклиха“ в коментари и разисквания на критериите, което на практика „изяде“ повечето от времето. Това лиши голяма част от смислените предложения на „бизнеса“да бъдат осъзнати от имащите право на глас, подредено присъстващи на овалната маса бюрократи. Разбира се, че секторът е свикнал на изненади! Макар, че липсваше реакция от страна на бизнеса, ситуацията отстрани изглеждаше почти комична-„На централната маса, с право на глас са държавната администрация, общинската администрация, синдикати на държавни заплати и науката, които са орисани да вземат решенията и да определят насоките за развитието на бизнеса,тенденциите на пазарите, видовете продукти и рибите, които трябва да се произвеждат. Онези, които се прехранват от това и се подчиняват на пазарните правила, не “. Какъв ли куриоз ще настане ако текстовете на взетите решения отразени в протокола на Първият КН са антипазарни или пък противоречат на регламентите на ЕО. Членството в ЕО ни гарантира още през 2007 правилата за свободното движения на стоки и храни и пазарните принципи, които определят качеството и вида на произвежданите продукти според търсенето. Дали тези хора, с право на глас имат ясното съзнание, че със своето незнание, могат и да попрепънат развитието на сектора!? Мониторинговият комитет- имащите право на глас и нямащите право на глас ги публикуваме на две снимки-на масата и зад масата.

 

 


 

БГ ФИШ проведе Годишно отчетно Общо събрание
 

Управителният съвет на „Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ на основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел и чл. 22 от Устава на АПРП БГ ФИШ свика редовно годишно отчетно Общо събрание, което се проведе на 15.04.2016 г./петък/ от 10.00 часа в конферентна зала „Нептун“ на хотел Аква - гр. Бургас, ул. Демокрация, комплекс Лазур.
Генерален спонсор на събитието бе фирма „Линде газ България “ЕООД.
Гости на събранието бяха д-р Дамян Илиев-Изпълнителен директор на Българска агенция по безопасност на храните, г-н Янчо Янев-Изпълнителен Директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, г-н Стойчев -Заместник кмет на гр. Бургас, д-р Галин Николов Заместник Изпълнителен Директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури и д-р Митев – Директор на Областна дирекция по безопасност на храните гр. Бургас. Събранието започна с кворум в посоченият начален час и прие всички документи и доклади съгласно по- долу посоченият дневен ред:

10.00 Откриване на събранието, представяне на гостите и приветствия;
10.15 Презентация на фирми спонсори.
10.35 Кафе пауза;
10.50 Приемане на годишен отчетен доклад за дейността на АПРП БГ ФИШ за 2015 г.;
11.20 Приемане на финансовия доклад за дейността на АПРП БГ ФИШ за 2015 г.;
11.35 Промени в Устава на АПРП БГ ФИШ;
12.00 Преразглеждане категориите членове на БГ ФИШ и размера на членския внос;
12.20 Вземане на решения за просрочени задължения на членове/членски внос/ към АПРП БГ ФИШ;

Докладът за дейността на АПРП БГ ФИШ е изработен и отпечатан на цветно хартиено издание, чийто текстови и снимков материал е достъпен за всички тук.  
На почивката ръководството на асоциацията организира и даде двадесет минутна пресконференция за бургаските и регионалните медии http://burgasdream.com/biznes/14005-d-r-gospodinov-bg-fish-tovaryat-byala-mida-v-kamioni-i-ya-iznasyat-bezkontrolno,
а след събранието ръководството на БГ ФИШ проведе работна среща с Изпълнителният директор на БАБХ по проблемите на не регламентираната търговия с риба и миди продукт на риболова в Черно море.
 

Автор: д-р Йордан Господонов

 

 


 

Секторът се нуждае от високо ниво на лабораторен контрол
 

Развитието на секторът и завишените изисквания на държавните институции изпреварват лабораторният контрол с методите, които се анализират там.
Приемането на Р България в ЕС и достъпът до свободния европейски пазар даде възможност да „сверим часовника“. Изградихме 60 модерни рибопреработвателни предприятия с възможности за търговия в цял свят и вече близо 10 години след приемането ни в ЕС продаваме с ежегодно увеличаващи се обороти на всички континенти.
Изключително динамично развиващият се сектор риболов и аквакултура осигурява за преработвателните предприятия суровини от собствено производство и от внос, които българските предприятия преработват на най-високо технологично ниво с превъзходни качество и грижа за безопасността за консуматора. Произведената продукция намира отличен прием в цял свят. Този факт се потвърждава и от голямото търсене на продукти с български марка и все по-засилващите се продажби в централна и западна Европа, в Азия и Америка на преработени риби и други морски храни. Претенциите на световните пазари изискват висококачествени и гарантирано безопасни продукти. Днес нашият самоконтрол и вътрешно фирмените мониторингови програми гарантират качеството и безопасността.
Проверката на самоконтрола може да се гарантира само с един насрещен контрол с модерно оборудвани, акредитирани и референтни лаборатории, обезпечени с постоянно обучаващ се висококвалифициран персонал, адекватно на производствените технологии оборудване и разработени и внедрени съвременни методи съгласно тенденциите, които развитието на сектора налага. Необходимостта от високо технологични, акредитирани и референтни лаборатории, ще покаже на света съпричастност към безопасността на храните, които предлагаме на най-скъпите пазари.
Днес изпреварващите технологии в производството и преработката на риба и нерибни хидробионти налага ползването на лабораторни методи и лаборатории извън пределите на страната, което поставя сектора в неконкурентна среда по-отношение на разходи, време и др..
Недостатъчното финансиране на лабораторния контрол в акредитираните и референтни лаборатории на БАБХ, не е добър атестат за динамиката на развитието на страната, сектор рибарство, а и за другите сектори.
Текстът на статията е публикуван на страницата на асоциацията тук


д-р Йордан Господинов
 

 


 

Черните миди на дневен ред. Белите също.
 

Без преработвателно предприятие за миди няма да се повиши производството и реализацията на двучерупчести, защото пазарът в България е ограничен, а продажбата зад граница изисква по-дълъг срок на съхранение, което пък изисква специална пречистване на дивите и/или обработка и преработка на култивираните миди.
Неминуемо фирма „Бляк Сий Шелс“ ще спечели ако изгради предприятие за преработка на черни черноморски миди.Факт е, че ще спечели подсектор двучерупчеста аквакултура, ще спечели региона, ще спечели и европейският пазар, защото ще се сдобие с нов вид деликатес, отгледан в черноморските води на Каварненският залив и приготвен по различна, нова технология за съхранение. Забавянето на строежа на това предприятие е продиктувано от различни странични фактори и не е причината само в закъснелият старт на ПМДР 2014-2020. Ръководството на БГ ФИШ адмирира и подкрепя изграждането на новата технология, защото тя ще даде възможност мидите да се запазят за по - дълго време, като качествен продукт и ще даде възможност за по лесна реализация и на външни пазари и за други производители. Наближаващият старт на „Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020“ ще направи много кандидати за сериозни проекти основни играчи на пазара за усвояване на евро средства. Дано усилията на ръководството на Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ се окажат достатъчни и част от средствата да отидат за реализиране на неотложни проекти, а защо не и при членове на асоциацията, които са немалка част от операторите на пазара.Трайното производство от аквакултура на Черни черноморски миди и от добив на бели диви миди изисква установки и производствени предприятия оборудвани с мощности предлагащи продукт с високо качество и гарантирана безопасност.
На този етап предприятието на „Блек сий шелс“ се строи без използване на средства от Европейският фонд по рибарство. Подобна е ситуацията със закупуване на оборудване на други предприятия за пречистване на двучерупчести.
За сега загубите от непреработена и унищожена продукция са големи. Всяка нова мощност ще даде възможност всичките налични произведени миди добивани от мидените плантации на Черно море пред българският бряг да се реализират на общият пазар или в трети страни.


БГ ФИШ
 


 

Публикувано законодателство на ЕС през месец март 2016 г.


Търговия
Поправка на Регламент (EС) 2015/2265 на Съвета от 7 декември 2015 година за откриване и управление на автономните тарифни квоти на Съюза за определени рибни продукти за периода 2016 — 2018 година ( ОВ L 322, 8.12.2015 г. )

Здравеопазване на животните
Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 година за заразните болести по животните и за изменение и отмяна на определени актове в областта на здравеопазването на животните (Законодателство за здравеопазването на животните) ( 1 )

Морска сигурност
Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/462 на Комисията от 30 март 2016 година за изменение на Регламент (ЕО) № 324/2008 за определяне на изменени процедури за извършване на инспекции на Комисията в областта на морската сигурност (Текст от значение за ЕИП)

Риболов
Регламент (EС) 2016/458 на Съвета от 30 март 2016 година за изменение на Регламент (ЕС) 2016/72 по отношение на някои възможности за риболов
 

 


 

Предстоящи международни събития през месец април 2016
 

Seafood Expo Global/Seafood Processing Global
26-28 April 2016,
Brussels, Belgium
Tel.+ 1 207 842 5004
www.seafoodexpo.com
 


 

 Условията за реклама в Бюлетин за рибата  ще намерите на тази страница.

Можете да намерите стари броеве на Бюлетина на нашия сайт - www.fishnews.bg

Харесайте нашата Фейсбук страница!      

 

 


↑ Горе