БЮЛЕТИН ЗА РИБАТА

Брой 28

21 декември 2015

Краят на годината обикновено  е време за равносметки и  за нови надежди.
 
"Ако не сте си сложили люспа от шаран в портфейла, не чакайте купища от богатство през новата година", казват рибовъдите.
 
Не е съвсем така!
 
Пожелайте си здраве, простете на всички всичко и посрещнете новото начало с усмивка и добри намерения. Шансът всички да сме много богати през новата година изглежда възможен, особено ако силно го желаем и се трудим да го постигнем. Богатството не винаги е пари!
 
Весело посрещане на Коледа!
 
… и прочетете броя!  
 


СЪДЪРЖАНИЕ на Брой 28:
Калкан 2016 година
Одобриха новата рибарска програма
БГ ФИШ е инициатор и организатор на разяснителна кампания
Микробиологични проучвания на двучерупчести мекотели
Аквакултурата
Публикувано законодателство на ЕС през месец ноември 2015 г.
 
 

 
 
Калкан 2016 година

Голямата полемика ще ловим ли калка или не през 2016 година приключи в полза на риболовците. Република България и Република Румъния запазват правото си да ловят калкан и през 2016 г. Бизнесът подкрепи МЗХ, за да се запази квотата за калкан. Европейската Комисия беше разработила проект на регламент за новият риболовен сезон приложим за двете страни с размер на квота за 2016 г. равна на 0,0 тона. Това директно означава, че един типичен и специфичен за Черно море вид, който е от особено значения за региона по отношение на поминъкът и който има голям социален момент за рибарите щеше да бъде забранен за две от шестте държави имащи излаз на този воден басейн. Всяка забрана в риболова води до промяна на взаимоотношенията на пазара. Забраната за улов на специфичният за региона черноморски калкан, който е търсен на пазарите и в съседните страни щеше да доведе до лишаване на нашите рибари макар и от малките средства, които получават от продажбата на калкана и косвено щеше да стимулира някои производители и риболовци от други държави.

Сега нещата сякаш си дойдоха на мястото. Да видим какви ще са и как ще се налагат новите рестрикции разписани в приложението на дългоочакваният Регламент на ЕС. Дали това ще доведе до повишение на популацията на този вид ценна риба или тя въобще не е намалявала е въпрос с ограничена информираност. Все въпроси с определена граматическа специфичност, на които малцина знаят истинските отговори, преследваните цели и участващите „играчи“.

Автор: д-р Йордан Господинов -
Изпълнителен Директор и представляващ
Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ
 
 

 
 

 
 
Одобриха новата рибарска програма

Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 е факт
Финансовият размер на средствата на програмата заедно с българското съфинансиране е в размер на 113 543 227 евро. Средствата ще бъдат разделени в 23 мерки.

Програмата е в голям синхрон с приоритетите на Европейския фонд за морско дело и рибарство, включващи рибарство, аквакултура, заетост и териториално сближаване, предлагане на пазара, преработване, насърчаване изпълнението на Общата политика в областта на рибарството и интегрираната морска политика. Сред многото мерки е предвидена мярка за добавяне на стойност и повишаване качеството на продуктите. Друг важен акцент е подпомагането на иновациите и диверсификацията на дейностите извън риболова. За аквакултурите ще се финансират модернизирането на аквакултурни стопанства, нови производители, биологично производство и др. схеми. Ще бъдат подкрепени и инвестиции за развиване на технически иновации или знания в областта на аквакултурите. За изпълнение на мерките по този приоритет предвиденият финансов ресурс е 36 215 000 евро.
За Общата политика в областта на рибарството са предвидени две мерки - контрол и събиране на данни. Общият бюджет за тези дейности възлиза на 12 414 578 евро.

В изпълнение на приоритета за повишаване на заетостта и териториалното сближаване ще бъдат подкрепени мерки, свързани с подкрепа на Воденото от общностите местно развитие (ВОМР). Общият бюджет по този приоритет е 17 858 824 евро.
Дейности за насърчаване на предлагането на пазара, преработването и създаване на организации на производителите е с предвиден финансов ресурс е 12 706 991 евро.

Интегрираната морска политика. Програмата предвижда подкрепа на проекти за повишаване на природозащитния статус на застрашени видове и хабитати в НАТУРА 2000. Заделеният бюджет за тази мярка е 3 333 333 евро. Предвидени са отново средства за модернизация на рибарски пристанища и лодкостоянки. За тази цел за заделени 25 514 500 евро.

Пълният текст н програмата можете да видите тук.

БГ ФИШ
 

 
 

 
 
БГ ФИШ е инициатор и организатор на разяснителна кампания

Одобрената програма за „Морско дело и рибарство 2014-2020 г.“ провокира много въпроси и неизвестни относно старта на програмата, насоките за кандидатстване, таваните на премиите, признаване на разходи, срокове за одобрение на проектите, срокове за изпълнение на проектите, ред за избор на изпълнител, допустимост на разходите и др.

Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ организира семинар-разяснителна кампания за своите редовни членове и за други заинтересовани лица на 14.01.2016 г. в гр. София. За целта, чрез писмо до Министъра на МЗХ са поканени експерти от управляващият орган за разясняване и съдействие за по-голяма информираност на сектора и за по-лесно усвояване на средствата по новата програма за сектор рибарство. Пълният текст на писмото можете да видите тук.

Всички желаещи да участват трябва да изпратят електронно писмо на email: bgfish@abv.bg с потвърждение за участие. Нужно е да посочите имена на участника, коя фирма представлява, с каква дейност се занимава юридическото лице, електронен адрес и телефон за връзка. Местата са ограничени. Адресът на залата и началният час на мероприятието ще бъдат публикувани допълнително на електронната страница www.bgfish.com в раздел НОВИНИ след 07.01.2016 г. Асоциация БГ ФИШ си запазва правото да обяви преустановяване на записването за участие на същата електронна страница при запълването на бройката участници. С предимство са редовните членове на Асоциация БГ ФИШ.
 
БГ ФИШ
 
 

 
 
Микробиологични проучвания на двучерупчести мекотели

В периода 2011 г. до 2015 г. са извършени микробиологични проучвания върху проби живи двучерупчести мекотели, отглеждани в българските води на Черно море и диви мекотели с произход от североизточното крайбрежие на Средиземно море, внос от Турция.

Водещ изпълнител на научната задача е гл.ас.д-р Гергана Крумова-Вълчева

Изследвани са общо:

∗ 87 проби живи молюски за установяване на патогенни Vibrio spp., Listeria spp., Salmonella spp., определяне съдържанието (MPN/g) на коагулазоположителни стафилококи (S. aureus), E. coli (MPN/g) и общия брой на микроорганизмите в месо и вътречерупкова течност от живи миди, добити в различни мидени ферми чрез използване на стандартни методи.
∗ 94 бактериални изолата от живи миди, произхождащи от българските води на Черно море, за определяне видовия състав на бактериални изолати от живи миди, потвърдени със системата MICRONAUT-6.
∗ 43 изолата, потвърдени биохимично като V. parahaemolyticus за апробиране на конвенционална полимеразно-верижна реакция (PCR) за доказване на патогенни Vibrio spp.
∗ 47 проби живи миди за доказване на норовируси в живи двучерупчести мекотели.


Пълният текст, резултатите от изследването и подробности за проучването можете да видите тук.

 


 

Аквакултурата


Преди всичко защо се нуждаем от рибовъдство?

Консумацията на риба е полезна за здравето, но в природата няма достатъчно риба и черупчести организми, които да задоволят съществуващото търсене. Устойчивият риболов върви ръка за ръка с развъждането на риба. Само така може да се произвежда достатъчно риба, за да се отговори на нуждите на нарастващото световно население, без да се излага на опасност дългосрочното бъдеще на нашите запаси от дива риба.

В страните от ЕС се внасят 68% от морската храна, която консумираме. Значителна част от този внос идва от рибни стопанства. Само 10% от консумирана от нас морска храна се отглежда в ЕС. Консумацията на повече риба, отглеждана в развъдници, означава по-малък натиск върху запасите от свободно обитаващи риби, по-малка зависимост от внос и повече работни места и растеж в нашите местни икономики.

Какви са основните видове, които се отглеждат в ЕС?

Приблизително 50% от продукцията на аквакултурата в ЕС се падат на черупчестите мекотели. Мидите и стридите са най-разпространените черупчести. Морската риба, като например сьомга, ципура и лаврак, представлява 27% от производството в нашите рибни стопанства, а на сладководните риби като пъстърва и шаран се падат 23% от рибовъдството в ЕС.

Отглежданите в ЕС видове са много разнообразни и включват мерценария, миди Сен Жак, омар, тилапия, есетра (хайвер), както и специално подбрани диви видове като калкан, треска и морски език. Развива се и производството на водорасли.

За повече информация, посетете този адрес.

За статията са използвани текстове от страницата на ЕС.


БГ ФИШ


 

 


 

Строи се още едно предприятие


В процес на изграждане е още едно ново предприятие за сектор рибарство, но този път за преработка на двучерупчести.
Най-големия производител на черни черноморски миди у нас Бляк Сий Шелс изгражда предприятие за преработка на черни черноморски миди. Това ще осигури на фирмата възможност цялата собствена продукция да бъде преработена, да и се удължи срока на годност и да се запазят качествени показатели на мидите. Новата технология даде възможност мидите да се запазят за по - дълго време, като качествен продукт и ще даде възможност за по лесна реализация и на външни пазари. За сега изграждащите се мощност ще осигурят годишен капацитет за преработка от 1500 тона. По информация от фирмата строителството ще завърши към средата на 2016 година. Веднага след това от Бляк сий шелс ще предприеме действия за разширяване на мидените плантации и удвояване на капацитета на предприятието. На този етап това предприятие се строи без използване на средства от Европейският фонд по рибарство. То ще е в състояние да преработва всичките налични произведени миди добивани от мидените плантации на Черно море пред българският бряг.
Фирмата успешно си партнира с ирландски инвеститори и разполага с модерно оборудване на световно ниво, разработено според спецификата на региона за култивирани на миди в Черно море. Вкусовите качества на мидата са известни отдавна и потребителското търсене се увеличава.

Очакванията на компанията са през следващите няколко години производството да достигане до 3500 т. продукция на година. Бляк Сий Шелс е редовен член на Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ.

Контакти с фирмата: office@blackseashells.com +359887253329

БГ ФИШ

 


 

 


 

Публикувано законодателство на ЕС през месец ноември 2015 г.

Риболов и аквакултура

Регламент (ЕС) 2015/2102 на Европейския парламент и на Съвета от 28 октомври 2015 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1343/2011 относно определени разпоредби за риболова в зоната по Споразумението за GFCM (Генералната комисия по рибарство в Средиземно море)

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1999 на Комисията от 9 ноември 2015 година за изменение на Регламент (ЕС) № 165/2011 за приспадане на прекомерния риболов през 2010 г. от някои квоти за скумрия, отпуснати на Испания за 2011 г. и за следващите години
Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1974 на Комисията от 8 юли 2015 година за определяне на честотата и формата на докладването на нередности във връзка с Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, в съответствие с Регламент (ЕС) 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета

Безопасност н храните

Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2022 на Комисията от 10 ноември 2015 година за изменение на Решение 2008/866/ЕО относно спешни мерки за спиране на вноса от Перу на някои двучерупчести мекотели за консумация от човека по отношение на неговия срок на прилагане (нотифицирано под номер C(2015) 7669) ( 1 )

Европейски фонд по морско дело и рибарство

Делегиран регламент (ЕС) 2015/1970 на Комисията от 8 юли 2015 година за допълване на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета със специфични разпоредби относно докладването на нередности по отношение на Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство

 


 

Условията за реклама в Бюлетин за рибата  ще намерите на тази страница.

Можете да намерите стари броеве на Бюлетина на нашия сайт - www.fishnews.bg

Харесайте нашата Фейсбук страница!     

 


 


↑ Горе