БЮЛЕТИН ЗА РИБАТА

Брой 31

17 март 2016

Всички чакат „Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020" да стартира. Ще стартира, но поне към днешна дата засега остава с неизвестна дата.
 


 

СЪДЪРЖАНИЕ на Брой 31:

Стартира Консултативния съвет за Черно море
До 1 април да се излови 50% от квотата за калкан
Калкан само на 7 пристанища
Да спасим морето
Аквакултурата/4
Публикувано законодателство на ЕС през месец февруари 2016 г.
Предстоящи международни събития през месец април 2016 г.

 


 

Стартира Консултативния съвет за Черно море


След дългогодишен труд на представителите на сектор рибарство, на експерти и на заинтересовани организации от Р България и Р Румъния Европейската комисия даде официално старта на Консултативният съвет за Черно море.

В Официален вестник на Европейския съюз C 74, информация и известия от 26 февруари 2016 г.

Раздел II Съобщения

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейска комисия

2016/C 074/1

Съобщение на Комисията относно началото на функционирането на консултативния съвет за аквакултурите, на консултативния съвет за пазарите и на консултативния съвет за Черно море.
 

Fishnews
 

 


 

До 1 април да се излови 50% от квотата за калкан


Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ отделя специално внимание на информираността на своите членове и на останалите читатели на това издание, като публикува целият текст на Заповед РД-985/25.01.2016 г. на Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по рибарство и акакултури. Акцентираме във връзка с разпределението на индивидуалната квота за улов на калкан през 2016 г. и условията и сроковете, които трябва да се спазват.

В раздел V. т. 1 и т.2 е постановено:

Лицата, на които са определени индивидуални квоти за улов на калкан през 2016 г. от ИАРА, са длъжни да реализират не по-малко от 50 на сто от предоставената им квота в срок до 1 април 2016. Квотите на лицата, които не са изпълнили изискванията на V. т. 1 и не са реализирали съответното количество улови, установено с надлежно подадени за целта декларации по ЗРА, се намалява служебно от ИАРА до 30% от съответната квота. Пълният текст на заповедта можете да прочетете тук.


БГ ФИШ

 


 

Калкан само на 7 пристанища


Съгласно заповед на Изпълнителният директор на ИАРА 052/09.03.2016. всичките улови на калкан в българската акватория на Черно море ще се стоварват на пристанищата в Каварна, Балчик, Варна, Несебър, Поморие, Созопол и Царево. Най –малко два часа преди пристигането в пристанището, капитанът на риболовният кораб е длъжен да изпрати предварително уведомление до Центъра за наблюдение на риболовните кораби за предстоящото разтоварване на уловите със съответните данни за кораба, пристанището за разтоварване, предполагаемият час на пристигане и друга необходима информация. Заповедта съдържа и редица други изисквания, които касаят риболовните уреди, забраната и методологията на проверка. Асоциация БГ ФИШ предоставя пълно копие на заповедта с цел да информира своите членове и останалите заинтересовани рибари, чийто текст можете да прочетете тук.

 

 


 

Да спасим морето


Асоциация на производителите на рибни продукти БГФИШ от години прави собствено проучване, което е основано на системни наблюдения и консултации с експерти от риболовният бранш, от научните среди и с инженери по риболовна техника. Факт, е че БГ ФИШ притежава най-големият риболовен флот, който е поминък, история и настояще. Заедно с риболовците от нашата асоциация искаме да съхраним поминъкът и заедно да запазим морето. Именно инициативата на БГ ФИШ и инженерната мисъл на специалистите от тази толкова ценна специалност/инженери по риболовна техника/ подехме инициативата да се проектират, конструират и изпълнят проекти за модифициране на съществуващите и разработване и практическо утвърждаване на нови уреди и средства за риболов на дънни морски видове щадящи повече морското дъно. Пълният текст на материала можете да видите тук.


Д-р Йордан Господинов
 

 


 

Аквакултурата/4


Какво прави ЕС за да подпомага аквакултурата?


Чрез своята реформирана обща политика в областта на рибарството ЕС даде приоритет на подпомагането за сектора на аквакултурата. В публикуван неотдавна набор от насоки са представени общите приоритети и цели за рибовъдния сектор в Европа. Бяха набелязани четири приоритетни области:

- стандарти за качество, здраве и околна среда
- подобряване на достъпа до пространство и вода,
- намаляване на административната тежест за сектора,
- повишаване на конкурентоспособността.

ЕС предоставя финансова помощ по линия на Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР), за да гарантира, че рибовъдите разполагат с най-подходящите условия за работа и успех. Съюзът също така инвестира в научни изследвания, насочени към взаимодействието с околната среда, здравето и храненето на отглежданата риба и към репродукцията и развъждането – ключови предпоставки за устойчивото развитие на европейската аквакултура.

За статията са използвани текстове от страницата на ЕС.


БГ ФИШ
 


 

Публикувано законодателство на ЕС през месец февруари 2016 г.


Търговия

Поправка на Регламент (EС) 2015/2265 на Съвета от 7 декември 2015 г. за откриване и управление на автономните тарифни квоти на Съюза за определени рибни продукти за периода 2016 — 2018 година ( ОВ L 322, 8.12.2015 г. Регламент (ЕС) 2016/72 на Съвета от 22 януари 2016 година за определяне за 2016 година на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси, приложими във водите на Съюза и за риболовните кораби на Съюза в някои води извън Съюза, и за изменение на Регламент (ЕС) 2015/104


Безопасност на храните

Поправка на Регламент (ЕС) № 10/2011 на Комисията от 14 януари 2011 година относно материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни ( ОВ L 12, 15.1.2011 г. )


Европейски фондове за морското дело и рибарството

Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) № 771/2014 на Комисията от 14 юли 2014 г. за установяване на правила съгласно Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета за Европейския фонд за морско дело и рибарство по отношение на модела за оперативните програми, структурата на плановете за компенсирането на допълнителните разходи, направени от операторите във връзка с риболова, отглеждането, преработването и предлагането на пазара на определени продукти от риболов и аквакултури от най-отдалечените региони, образеца за предаване на финансови данни, съдържанието на докладите за предварителна оценка и минималните изисквания за плана за оценка, които трябва да бъдат представени в рамките на Европейския фонд за морско дело и рибарство ( ОВ L 209, 16.7.2014 г. )
 

 


 

Предстоящи международни събития през месец април 2016 г.

Offshore Mariculture Conference
6-7 April 2016,
Barcelona, Spain
Tel.+44 1329 8253335
www.mercatormedia.com

Seoul Seafood Show
6-8 April 2016
Seoul, Korea
Tel.+ 82 26000 2800
www.seoulseafood.com

Seafood Expo Global/Seafood Processing Global
26-28 April 2016,
Brussels, Belgium
Tel.+ 1 207 842 5004
www.seafoodexpo.com

 


 

 

 


 
Условията за реклама в Бюлетин за рибата  ще намерите на тази страница.

Можете да намерите стари броеве на Бюлетина на нашия сайт - www.fishnews.bg

Харесайте нашата Фейсбук страница!      


 


↑ Горе