БЮЛЕТИН ЗА РИБАТА

Шести брой

11 февруари 2014

В брой 6 на Бюлетин за рибата ще разберете: Какви са предстоящите законодателни промени в отрасъла на европейско и национално ниво; За усилията на рибарите и производителите на миди в добива на морски продукти, както и възможностите за преработка и търговия на вътрешния и международния пазар; Качествата на мидите и тяхната хранителна стойност; Кой и колко помага или вреди за развитието на сектора.


Съдържание на Брой 6:

Кой е Държавата? Къде е Държавата?

Много риба на север

Промени в Закона за рибарството и аквакултурите

Какво не се знае за мидите?

Публикувано законодателство на ЕС през месец  януари 2014 г.

Производство, пускане на пазара и етикетиране на риба

 


 
Кой е Държавата? Къде е Държавата?
 
Дали това не са само хората, магистралите, градовете, порутените села, разпродадените фабрики, националните граници и контингента от униформени и цивилни служители на реда? Дали това не са сивите кардинали, които инженерстват и градят партиите? А дали пък това не са служителите, чиновници, борещи се за своето оцеляване при всяка смяна на властта?
 
Нашето законодателство довърши малкия, на път е да се разправи със средния, а вече задушава и големия бизнес. Бълват се “жълтини”, а някой постоянно занимава хората чрез медиите като им обяснява как стандарта на живот ще се вдигне, качеството на храните ще се подобри, пенсиите ще се увеличат и хората ще живеят по-добре!? Няма да е скоро, но не се знае кога и дали ще стане при тази система на управление.
 
Факт е, че без производство няма благоденствие. Голяма част от земята и водата вече е в ръцете на шепа хора. Остана надеждата в производството на първични продукти, които чрез национална политика могат да се изнасят с добавена стойност, а не като суровини. Първичното производство е в основата на принадената стойност, стига да се провежда национална политика за експорт на преработени продукти. Ние сме от малкото страни, от които се изнасят много и различни суровини и жива риба без принадена стойност. Факт, е, че в страната има близо 2000 предприятия и цехове за преработка на селскостопанска продукция от животински и неживотински произход. Само рибопреработвателните фабрики и цехове са 53 и работят със средна натовареност 35% от капацитета си. В другите сектори ситуацията е подобна. Какъв ли пазар за суровина и за работна ръка са тези фабрики, след като са покрили най-високо ниво на критериите на ЕО. Пазарът на продукти е навън и той може да съществува за българските стоки, ако национално отговорните политици мислят и действат в правилната посока. Но то, мисленето, е сложен процес и казват не е за всеки, а действието е нещо друго. По делата ще ги познаете! 

 


  

Много риба на север

риба


 Въпреки изказваните песимистични прогнози за ежегодното намаляване на рибата в морето и започналата грипна епидемия на брега, рибарите от морските ни селища не бездействат. Както и в земеделието и тук важи принципа “Ден година храни”. Появи ли се рибата, рибарите не се плашат от болестите и не се влияят от политически настроения. По това време на годината рядко се появява много риба, но в края на януари и началото на февруари изненадата е много благоприятна. Рибата е непредсказуема. Тя се влияе от времето, теченията, температурните промени на водата и други фактори, но най-вече се влияе от наличието на храна и чистата вода. Богатия улов на рибарите с малки лодки в топлите февруарски дни са предимно едри попчета. В последните дни собствениците на риболовни кораба се радват и на добри улови от цаца. Сезонът започва и подготовката за събиране на урожая от мидените плантации също е в напреднала фаза. Тази година се очакват по-добри добиви от черна мида. За сега добрите улови са предимно от местни видове риби.

 

 


  

Промени в Закона за рибарството и аквакултурите

 

среща

На 29.01.2014. стартира дейността на работните групи по промяна на Закона за рибарството и аквакултурите. По настояването на представителите на производителите и преработвателите на риба бяха сформирани три работни групи, за да се даде възможност на секторите да участват активна в писането на текстовете чрез свой експерти. До сега се състоя заседанието на групата “Аквакултура”, а до края на месец февруари ще се проведат заседанията на работни групи “Стопански риболов” и Любителски риболов”. Прави впечатление, че в работата активно участие освен бизнеса вземат и представители на научните среди от Висшия институт по зоотехника и Ветеринарната медицина в Стара Загора, като и от Института по рибарство и аквакултури Пловдив. Представителите на сектора се надяват, че на предстоящата среща на подгрупа “Стопански риболов” ще се включат представители на науката от Института по Океанология-Варна и на Института по рибни ресурси – Варна. До сега практиката показва, че най-удачно е да се пишат нормативни документи, когато в работната група са включени представите на прилагащия орган /администрацията/, изпълняващия разпоредбите /бизнеса и гражданите/ и науката от специализираните институции.

 


  

Какво не се знае за мидите?

midi

 

Добив на култивирани черни миди в България се осъществява от производствени зони с определено местоположение и граници, които са класифицирани от компетентния орган в клас "А", което ще рече, че мидите се предлагат на пазара за пряка човешка консумация. В района на мидените плантации се извършва постоянен годишен мониторинг както на морска вода от зоната, така и на суровина. Спазват се всички изисквания на Европейските регламенти и наредби на Р България. Хранителната стойност на мидите и техните вкусови качества ги правят търсен деликатесен продукт. По съдържание на белтъчини миденото и говеждото месо са почти еднакви, но мидите съдържат 11 пъти повече фосфор. Миденото месо съдържа също витамини от групата В ( В1, В2 , В12 ) и С, богато е на фосфор, калций, желязо, мед, йод, кобалт. Една порция миди на ден е достатъчна за набавяне на необходимия за организъма цинк.

 


  

Публикувано законодателство на ЕС през месец  януари 2014 г.

 

Риболов и аквакултура:

Регламент (ЕС) № 24/2014 на Съвета от 10 януари 2014 година за определяне на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи рибни запаси за 2014 г. в Черно море

Регламент (EC) № 43/2014 на Съвета от 20 януари 2014 година за установяване на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси за 2014 година, приложими във водите на Съюза и за корабите на Съюза в някои води извън Съюза

 

Здравеопазване на животните и хуманно отношение към тях:

Решение за изпълнение на Комисията от 14 януари 2014 година за изменение на Решение 2010/221/ЕС по отношение на националните мерки за предотвратяване на въвеждането на някои болести по водните животни в части от Ирландия, Финландия, Швеция и Обединеното кралство (нотифицирано под номер C(2014) 26) (1)

 

Внос:

Регламент за изпълнение (ЕС) № 25/2014 на Комисията от 13 януари 2014 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1251/2008 по отношение на вписването за Канада в списъка от трети страни, територии, зони или подразделения, от които е разрешен вносът в Съюза на някои водни животни (1)

Поправка на Регламент (ЕС) № 1412/2013 на Съвета от 17 декември 2013 година за откриване и определяне на начина на администриране на автономни тарифни квоти на Съюза при внос на някои рибни продукти в Канарските острови от 2014 до 2020 г.

 


 

  

Производство, пускане на пазара и етикетиране на риба

 

В Раздел IV от Наредба № 4 от 13.01.2006 г. на министъра на земеделието и храните, за условията и реда за осъществяване на първа продажба на риба и други водни организми, са регламентирани норми за информиране на потребителите при продажба на риба и други водни организми.

След етап първично производство живата риба се насочва към предприятия за рибни продукти или обекти за търговия. Придружава се от ветеринарномедицинско свидетелство, издадено от официален ветеринарен лекар (ОВЛ), с което се удостоверява произхода и здравния статус на рибата.

При извършване на официални проверки се следи за спазване от страна на бизнес-операторите на всички изисквания на законодателството, приложими към дейността им.

Опаковането и етикетирането на риба се извършва само в одобрени и регистрирани предприятия, които подлежат на официален контрол и поставят идентификационна маркировка върху храните, които са произвели.etikirane

На етап търговия на дребно е разрешена продажбата на жива риба, както и почистването, нарязването или филетирането й в обекта само ако обекта отговаря на приложимите изисквания на законодателството (европейско и национално) и тази му дейност е регистрирана. Търговците на дребно могат да продават произведените в обектите им храни само на краен потребител.

В националното законодателство, в Наредба № 26 от 14.10.2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход, е разписан реда за извършване на директни доставки на малки количества риба от производител само до краен потребител или местен обект за търговия на дребно, разположен в същата административна област или в една най-близка съседна административна област, на който е ползвател, наемател или собственик извършващият доставката първичен производител. Списъците на производителите, които могат да извършват директни доставки са достъпни на този адрес

На всеки етап след първичното производство, т. е. етапите на производство, съхранение, транспорт и търговия  с  рибни продукти се извършва официален контрол за съответствие с изискванията на законодателството в областта на безопасността на храните. 

При констатиране на риба или рибни продукти, които не са етикетирани или маркирани или не са придружени с документ за произход, същите се спират от продажба и се насочват за унищожаване като СЖП категория 3 за сметка на лицето, което ги пуска на пазара. Освен тези административно-принудителни мерки се предприемат и административно-наказателни мерки (глоби) срещу нарушителите. 

 

 


 

Условията за реклама в Бюлетин за рибата  ще намерите на тази страница.

 

Можете да намерите стари броеве на Бюлетина на нашия сайт - www.fishnews.bg.

 

Харесайте нашата Фейсбук страница

 


 

 


↑ Горе