БЮЛЕТИН ЗА РИБАТА

Брой 27

10 ноември 2015

Отмина месец октомври, поотминаха изборните страсти, иде време да броим пилците/рибите.

Някои броят шараните по Никулден, други ловят паламудите преди това, а трети се изпопренадеяха да им отворят ПРОГРАМА-„Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020“още сега . Ще стане, казваме ние, които сме уж близо до „кухнята“. Обещаха ни!

 


СЪДЪРЖАНИЕ на Брой 27

Още едно ново предприятие бе открито
Строи се още едно предприятие
Продължава нерегламенитараната търговия с риба
Център за оценка на риска извън БАБХ
Нов Закон за храните
Публикувано законодателство на ЕС през месец октомври 2015 г.
Предстоящи международни събития

 


  

Още едно ново предприятие бе открито


На 20.10.2015 г. бе открито ново рибопреработвателно предприятие собственост на фирма"Черноморски риболов – Бургас АД".Основната дейност на фирмата известната от дълги години на пазара включва собствен улов, преработка, хладилно складиране, транспорт и дистрибуция на риба и рибни продукти на вътрешния и ЕО пазари, както и техния внос и износ от трети страни.

Предприятието вече стартира производството си в новите условия и ще продължи да предлага широката си гама продукти, но вече с още по-високо качество. Качество на всички продукти е гарантирано от внедрените нови технологии, прилаганите системи за контрол на качеството и безопасността на храните, подсигурени допълнително най-вече от българската суровина, която е добивана в по-голямата си част от водите на Черно море.


БГ ФИШ

 
 


 

Строи се още едно предприятие


В процес на изграждане е още едно ново предприятие за сектор рибарство, но този път за преработка на двучерупчести.
Най-големия производител на черни черноморски миди у нас Бляк Сий Шелс изгражда предприятие за преработка на черни черноморски миди. Това ще осигури на фирмата възможност цялата собствена продукция да бъде преработена, да и се удължи срока на годност и да се запазят качествени показатели на мидите. Новата технология даде възможност мидите да се запазят за по - дълго време, като качествен продукт и ще даде възможност за по лесна реализация и на външни пазари. За сега изграждащите се мощност ще осигурят годишен капацитет за преработка от 1500 тона. По информация от фирмата строителството ще завърши към средата на 2016 година. Веднага след това от Бляк сий шелс ще предприеме действия за разширяване на мидените плантации и удвояване на капацитета на предприятието. На този етап това предприятие се строи без използване на средства от Европейският фонд по рибарство. То ще е в състояние да преработва всичките налични произведени миди добивани от мидените плантации на Черно море пред българският бряг.
Фирмата успешно си партнира с ирландски инвеститори и разполага с модерно оборудване на световно ниво, разработено според спецификата на региона за култивирани на миди в Черно море. Вкусовите качества на мидата са известни отдавна и потребителското търсене се увеличава.

Очакванията на компанията са през следващите няколко години производството да достигане до 3500 т. продукция на година. Бляк Сий Шелс е редовен член на Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ.

Контакти с фирмата: office@blackseashells.com +359887253329
 

БГ ФИШ
 

 


  

Продължава нерегламенитараната търговия с риба


Над 60 даляна/таляна/ и риболовни съдове включително лодки и известна част от корабите ловят, пакетират и продават риба за повторна препродажба, част от количеството и зад граница без етикети. Фактът , че изброените производители на първичен продукт от улови в акваторията на Черно море и на река Дунав не заготвят, не окачествяват, не опаковат и не етекетират продукцията си в одобрени от БАБХ производствени предприятия, тържища или борси говори, че тя се транспортира и търгува нерегламентирано. Съгласно българското и ЕО законодателство – стока, хранителен продукт/суровина или храна/, която не е етекирана, се счита за такава с неизяснен произход и подлежи на конфискация и унищожение. Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури /ИАРА/ е органът на МЗХ, който контролира, риболова изваждането/стоварването на рибата на сушата и първата продажба. Българска агенция по безопасност на храните/БАБХ/ е органът на МЗХ, който контролира суровините и храните по цялата хранителна верига и извършва контрол на място и насрещен контрол относно спазване изискванията за безопасност на храните и на самоконтрола. Основно правило е, че се извършва контрол в одобрени обекти и на идентифицирана стока. Корабите, даляните и навесите по лодкостоянките, тъй като не отговарят на изискванията като обекти съгласно съответното законодателство не са одобрени обекти и не фигурират в регистрите на БАБХ като такива, следователно не подлежат на контрол. Какво се случва с движението и търговията с риба и други водни животни, които не са с произход регламентиран обект, нямат изготвени и трайно прикрепени етикети знаят само участващите в този вид дейност. Отговорността явно пред БАБХ не я носи производителя, защото той няма и не поставя етикет с БГ №. Отговорността не я носи и БАБХ, защото няма задължения да проверява неодобрени обекти, а може и да не бъде допуснат вътре. Как ли минава рибата от област в област и от държава в държава.


Д-р Йордан Господинов
Изпълнителен Директор на АПРП БГ ФИШ


 
 


 

Център за оценка на риска извън БАБХ


Центърът за оценка на риска, ще бъде преструктуриран и прехвърлен към министъра на земеделието и ще се казва Център за оценка на риска по хранителната верига. До сега той работеше като част от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Промяната ще даде възможност да се разграничат ясно научната оценка, основаваща се на съвременните научни данни, от управлението и контрола. Това е европейски модел и в редица държави е създаден такъв орган за оценка на риска, който дава научно становище, което служи за основа за взимане на управленски решения и налагане на мерки. Това се очаква да стане и в България с приемането на Закон за хранителната верига.До сега Директорът на Центъра бше на пряко подчинение на изпълнителния директор на Агенцията по храните. Бизнес операторите очакват това да е стъпка към решаване на проблема със систематизирането и интензитета на одитите в предприятията, които да бъдат изцяло съобразени с направената им оценка на риска. Това ще бъде и стъпка напред в решаване на въпроса с нерегламентираното производство и търговия.
 

Д-р Йордан Господинов
Изпълнителен директор и представляващ АПРП БГ ФИШ

 

 


 

Нов Закон за храните


Продължава работата на работната група за създаване на изцяло нов Закон за храните. Представители на неправителственият сектор в лицето на браншовите организации от преработвателната и питейната индустрия са особено активни и търсят реализация на своите идеи чрез разписване на текстове в закона, който да гарантира и защитава в по-голяма степен легитимните производители, преработватели и търговци в сектора. Браншовиците заедно с експертите от държавната администрация на последното заседание на работната група стигнаха до пълен консенсус по особено наболялата тема за ролята на признатите и представителни броншови организации. Всички са единодушни, че не може правилата да се поставят и нормите да се определят по предложение на асоциации, които или нямат членска маса или са с много малък дял на производство/преработка за съответният сектор. Факт е, че се „използват“ в най-различни мероприятия подобни легитимни организации регистрирани съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел / ЗЮЛЦ/, но в действителност представляващи или само себе си или няколко фирми с незначително представителство. Това трябва да се реши с конкретен текст в закона.


БГ ФИШ, НАР
 

 


 

Публикувано законодателство на ЕС през месец октомври 2015 г.
 

Риболов и аквакултура

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1867 на Комисията от 19 октомври 2015 година за изменение на Регламент (ЕО) № 494/2002 по отношение на задължението за разтоварване
Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1897 на Комисията от 21 октомври 2015 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2056/2001 на Комисията по отношение на задължението за разтоварване на сушата
Решение за изпълнение (ЕС) 2015/1944 на Комисията от 28 октомври 2015 година за изменение на Решение за изпълнение 2012/807/ЕС за създаване на специална програма за контрол и инспекции на пелагичните риболовни дейности в западните води на Североизточния Атлантически океан
Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1962 на Комисията от 28 октомври 2015 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 404/2011 за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството


Безопасност н храните

Регламент (ЕС) 2015/1905 на Комисията от 22 октомври 2015 година за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 183/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изследването за диоксин на масла, мазнини и продукти, получени от тях ( 1 )

 


 

Предстоящи международни събития


Месомания, светът на млякото, булпек, салон на виното, интерфуд & дринк
10-14.11. 2015
София, България
Интер Експо център
Бул. Цариградски шосе 147
 


 

 

 


 

Условията за реклама в Бюлетин за рибата  ще намерите на тази страница.

Можете да намерите стари броеве на Бюлетина на нашия сайт - www.fishnews.bg

Харесайте нашата Фейсбук страница!    

 


 


↑ Горе