БЮЛЕТИН ЗА РИБАТА

Трети брой

10 ноември 2013

Пред вас е трети брой на Бюлетин за рибата - риболов, аквакултура, преработка и търговия

Тема на броя:


Рибата мигрира, корабите я преследват

riba
В последните дни на октомври се потвърди информацията, че големи пасажи от барбуня са се появили на юг от нос Емине. С настъпването на есента и захлаждането на водите обикновено се наблюдава миграция на проходните риби, които идват през Босфора. Появата на едри екземпляри паламуд над 3-4 кг. тегло през тази есен даде повод за коментари от страна на изявени рибари от региона. Коментарът на професионалистите е, че “появят ли се едри паламуди друга риба няма да има”. Преобладава мнението, че не се очакват големи пасажи от цаца, сафрид, чернокоп, затова пък барбунята сега е в достатъчни количества и радва немалко риболовни кораби. Рибари от Балчик от седмица са на плаване и риболовстват в изключително благодатните райони на юга.

 


СЪДЪРЖАНИЕ НА БРОЙ 3:

Регионален консултативен съвет

Двудневен семинар за членовете на БГ ФИШ

Рибен фестивал в Несебър

Никулден

Как да регистрираме рибовъдно стопанство в ИАРА

Публикувано законодателство на ЕС през месец октомври 2013 г.

 


 

  

Регионален консултативен съвет

 


На 22.11.2013 г. в гр. Варна в х-л “Голдън тюлип” ще се проведе първа среща на заинтересованите страни от Р България и Р Румъния за поставяне началото на сформирането на Регионален консултативен съвет за Черно море. Решението е на Европейския парламент от 13.09.2011 г. по силата на което ще се създаде Регионален консултативен съвет (РКС) за Черно море от 01.01.2015 г. 
До сега няколко са регионалните организации ангажирани в Черно море, включващи управление на рибарството и защита на околната среда, които търсят и се опитват да работят съвместно чрез сключването на специални договорености. Тези организации включват Генералната комисия по рибарство за Средиземно море (GFCM), Комисията за защита на Черно море от замърсяване (BSC) и организацията за Черноморско икономическо сътрудничество (BSEC).

Не съществува обаче споразумение или организация, която да адресира научното, техническото и институционалното сътрудничество за подпомагане на отговорното рибарство в Черно море, в която да членуват всичките крайбрежни страни и която да изпълнява текущи проекти, насочена единствено към Черно море.

След учредяването РКС за Черно море ще потърси възможност да се привлекат всички черноморски страни опериращи в региона, като ще се ползва опита на други такива европейски консултативни съвети с регионално значение.
 

 


  

Двудневен семинар за членовете на БГ ФИШ

 

suvet

 

На 30 и 31 октомври в хотел “Свети Никола” в гр. Сливен се проведе семинар, на който пред бизнеса бе представена работната версия на “Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020”. В семинара участие взеха рибовъди, риболовци, преработватели и търговци, редовни членове на Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ. Основните забележки и пропуски в програмата, за които представителите на сектор рибарство до сега алармираха нееднократно, на семинара бяха коментирани в дискусията между авторите и бъдещите ползватели на програмата. В голяма степен проблемите и желанията на сектора се изясниха на авторите, което е някаква гаранция, че програмата ще има завършен вид още в началото на 2014 г. В семинара участие още взеха Изпълнителния директор на ИАРА г-н Сакаджиев и водещи експерти от дирекцията на Европейския фонд по рибарство към агенцията.
  

 


  

Рибен фестивал в Несебър


Уникална рибен фестивал “Есенни пасажи” в подкрепа на българското производство и преработка на черноморски риби се състоя между 1 - 3.11.2013 г. в гр. Несебър. festivalВсички поканени представители на сектора, официални лица и граждани на региона се насладиха на перфектната организация. Събитието стартира с тържествено откриване в залата на общината. Началото на фестивала даде кмета на града г-н Николай Димитров. Приветствие поднесе евродепутата г-жа Илияна Йотова, а председателя на Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ д-р Господинов презентира темата “Рибарството-възможности за развитие на региона на Черно море”. Интересна презентация “Генетиката и хистологията на видовете в Гърция”изнесе г-жа Емилия Стойчева-дипломиран биолог от университета “Аристотел” в гр. Солун. Празникът беше изпъстрен с тематична изложба на маслени платна от месни творци. Фестивала продължи със състезания по подводен риболов и детско състезание на тематични рисунки. Изложба на открито направиха преработвателите на рибни продукти, като показаха храни с типично български вкус и марка. Рибни барбекюта и рибни “чорби” гостиха доволно всички стекли се на пристанището на втория ден от празненствата.
 


  

Никулден

sv. nikola
Наближава най-светлия празник за рибарите Никулден. На 6 декември Българската православна църква отбелязва празника на Свети Никола (Никулден). Св. Никола е роден в гр.Патра. На него се приписват и много чудеса, избавящи моряците и пътуващите по море от водните стихии. Умира през 142 г. в гр. Мир. През 1087 г. мощите на св. Никола̀ са пренесени в Бари, Италия, където се намират и сега, съхранявани в нарочно построена, посветена на светеца базилика.

В православната вяра на българите светецът Николай, чието име означава "Побеждаващ", се почита и като патрон на рибарите. Според народно-християнския мит за подялбата на света, нему се паднали моретата, реките, езерата. Той е господар на целия подводен свят - рибите и водните демони. На този ден се украсяват коледните елхи, а на трапезата се поднася риба, чието тяло е покрито с люспи (най-често това е пълнен шаран). Свети Николай Мирликийски се почита като избавител на пленниците и покровител на моряците, пътешествениците, търговците и банкерите.

  

 


 

Как да регистрираме рибовъдно стопанство в ИАРА

Развъждането и отглеждането на риба и други водни организми се осъществява от еднолични търговци и юридически лица. Регистрираните се извършват по чл. 25 от Закона за рибарството и аквакултурите /ЗРА/ и лицата трябва да представят в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултура /ИАРА/ удостоверение за регистрация на животновъден обект по чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност в 30-дневен срок от въвеждането в експлоатация на обекта. Регистрацията е безсрочна.
За вписване в регистъра желаещите подават заявление до ръководителя на съответното териториално звено на ИАРА. В 14-дневен срок от подаване на заявлението лицето се вписва в регистъра и се издава удостоверение за регистрация. При установени непълноти или неточности в представените документи изпълнителният директор на ИАРА или оправомощено от него лице в 7-дневен срок от получаване на заявлението изпраща съобщение за отстраняването им. Заявителят отстранява нередностите в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

Лицата, които развъждат и отглеждат риба и други водни организми във водите на Черно море и в язовирите, се регистрират след определяне на лимити за обема на производството, необходимите площи за рибностопанска дейност и задължения за промяна на мястото на техническите съоръжения през определен период. Когато техническите съоръжения са във водите на Черно море, регистрацията се извършва и след съгласуване с ръководителите на териториалните дирекции на Изпълнителна агенция "Морска администрация" и с ръководителите на военноморските бази на Българската армия.
Към заявлението се прилагат:

  1. Документ за собственост или документ, удостоверяващ основанието за ползването на обекти държавна, общинска или частна собственост;
  2. Съответните разрешителни по Закона за водите;
  3. Техническо описание на обекта и технологична схема на производство в съответствие с издадените разрешителни по реда на Закона за водите;
  4. Удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация или единен идентификационен код;
  5. Документ за платена такса за регистрация;
  6. Документ за определяне на лимит за производство

При промяна в данните регистрираното лице в 30-дневен срок уведомява съответното териториално звено на ИАРА за вписване на промените в регистъра на лицата, развъждащи и отглеждащи риба и други водни организми. Съгласно чл. 25 от Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА) Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури съставя и поддържа регистър на лицата, които развъждат и отглеждат риба и други водни организми.

Регистрираните рибовъдни стопанства към 31.07.2013 г. са: 807 бр., от които 497 бр. са активните рибовъдни стопанства според официалната информация. Актуална информация за регистрираните рибовъдни стопанства може да намерите тук: iara.government.bg/?page_id=8.
 


 

 

Публикувано законодателство на ЕС през месец октомври 2013 г.

Безопасност на храни:
Регламент (ЕС) № 1019/2013 на Комисията от 23 октомври 2013 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 2073/2005 по отношение на хистамин в рибните продукти (1)eu
Регламент за изпълнение (ЕС) № 1030/2013 на Комисията от 24 октомври 2013 година за изменение на Регламент (ЕО) № 889/2008 за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти по отношение на биологичното производство, етикетирането и контрола
Регламент (ЕС) № 1068/2013 на Комисията от 30 октомври 2013 година за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на употребата на дифосфати (E 450), трифосфати (E 451) и полифосфати (E 452) в мокро осолени риби (1)

Риболов и аквакултура:
Регламент (ЕС) № 940/2013 на Комисията от 1 октомври 2013 година за забрана на риболова на скумрия в зони VIIIc, IX и X, както и във води на ЕС от CECAF 34.1.1 от страна на плавателни съдове под флага на Португалия;
 

 


 

Можете да намерите стари броеве на Бюлетина на нашия сайт - www.fishnews.bg.

Харесайте нашата Фейсбук страница!

 

 


 


↑ Горе