БЮЛЕТИН ЗА РИБАТА

Втори брой

10 октомври 2013

Съдържание на този брой:

 

ГД МОРЕ в София, Истина за европарите

На 03.10.2013 г. в сградата на Изпълнителна агенция по рибарство /ИАРА/ се проведе среща между представители на Асоциациите от сектор рибарство в Р България, представители на Европейската комисия от ГД МОРЕ и представители на Управляващия орган на “Оперативна програма за развитие на сектор рибарство 2007-2013 г./ОПРСР/”.
От ИАРА обявиха, че от всичките 107 мил. евро за усвояване през 2007-2013 са договорени вече 90% от средствата. До сега са изплатени 34 мил. евро от тях сертифицираните са 31 мил. евро. В момента се проверяват около - 100 бр. проекти, като се оказва според експертите, че една част от тях не могат да си гарантират финансиране от самите бенефициенти.Това не пречи за тези и други такива проекти години наред да се блокират средства, които, ако до две години от подписването на договорите им не бъдат изпълнени и не се разплатят ще бъдат загубени средствата. Към днешна дата е сигурно, че Р България губи до края на 2013 г. за поредна година още над 1 мил. евро, но е твърде възможно ако не се разплатят определен обем проекти и да се сертифицират средствата да загубим над 5 мил. евро до декември. С постановление на МС от 08.03.2013 г. Р България е взела решение да се приемат и над договорят 40% повече проекти, отколкото средства има. Сегашната ситуация показва, че в 2.1 има пари за финансиране на само 6 проекта, а по 2.6 само за 2 проекта. Със системата за ранкиране, която се прилага при ограничен бюджет, тоест при 90% договорени средства се финансират проекти, по точкова система. Предимство да получат най-много точки имат проекти, които са изпълнили всички условия на ранкинга. Тази ситуация гарантира, че стратегически проекти за Р България, като пристанища, борси, тържища или места за първа продажба е малко вероятно да бъдат изградени с оглед на прилагането на правилата за разпределение на средствата приети на Мониторингов комитет, освен, ако това не се промени до месец декември 2013. Факт е, че бизнеса, тоест заинтересованата страна все още няма право на глас на събранията на Мониторингов комитет.

 


  

Нова програма за рибарите


На 04.09.2013 г. в София се проведе шестото заседание на тематичната работна група за разработване на “Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020”. Това е форумът, където се чува гласа на бизнеса, вземат се под внимание неговите предложения и се творят възможностите за усвояване на средства от ЕФР за риболов, аквакултура, рибопреработка и търговия с риба и други водни животни от България. Срещата откри Заместник Министъра на МЗХ инж. Маринова. В работната група участие взеха: г-м Майдън Сакаджиев - Изпълнителен директор на ИАРА, д-р Йордан Господинов - Изпълнителен Директор и представляващ Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ, д-р Тачо Пашов – Председател на Националната асоциация на рибопроизводителите /НАР/ – Ст. Загора, адв. Димитър Димитров – съветник на Риболовно сдружение “Черноморски изгрев” – гр. Варна, инж. Иван Димитров – Зам. Председател на Национална асоциация по рибарство и аквакултура в България – гр. Пловдив, Местните инициативни рибарски групи /МИРГ/ учени и общественици. Разгледаха се текстовете на предложените от консултантските фирми вариант на новата програма, както и на стратегическия план за развитието на аквакултурата в Р България. В по-голямата част от текстовете на документа бяха взети в предвид забележките отправени от асоциациите от предходни заседания.
Голям интерес предизвика обявеното намерение на ИАРА в следващия програмен период да се изисква:
Всички проекти след подписването на договора /до един месец от датата на договора/ фирмата бенефициент да докаже и представи финансово обезпечение на проекта, в противен случай договора ще се прекратява. Ще се даде възможност за бързи проекти по облекчена процедура за оборудване и техника.

 


  

Морски клъстър България

На 19 и 20.09.2013 г. в к.к. “Златни пясъци, ВК Ривиера” се проведе Международен семинар “Син растеж в Черноморския регион-перспективи и възможности” организиран от Морски клъстър България.
Конгресът акцентира върху възможностите в Черноморския регион за развитието на синята икономика, морско пространствено планиране, условия за устойчив растеж и работни места. Основни теми бяха глобалните политики за устойчив растеж на сектора на морския транспорт, за развитието на регионалните морски клъстери на фона на най-добрите практики заимствани от други европейски морски клъстери и ролята на клъстерите за повишаване на силата и развитие на морските сектори. Основни участници в семинара бяха представителите на Главна дирекция Морски въпроси към ЕК /ГД МОРЕ/, представители на държавната администрация от Министерство на транспорта и на сектор рибарство в лицето на Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ и нейните изявени риболовци, оператори на аквакултури, преработватели и членове на Управителния съвет. Ръководител на трети модул “ЕС политика в областта на рибарството и сътрудничеството в Черно море” бе д-р Йордан Господинов.

 


  

Посещението на г-н Абдела Срур не се състоя


Изпълнителният секретар на Генералната комисия по рибарство в Средиземноморския регион (ГКРСМ) към Международната организация по прехрана и селско стопанство (ФАО) г-н Абдела Срур трябваше да посети България на 18 и 19 септември 2013 г. Обявената за провеждане в гр. София"среща беше публикувана в нашия бюлетин на базата на покана отправена от Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури /ИАРА/ до представителите на сектор рибарство. Извиняваме се за анонсираната от нас среща, която не се осъществи. Ангажираме се своевременно да Ви уведомим кога и къде ще се осъществи срещата.

 


  

Промени в Закона за рибарството и аквакултурите /ЗРА/

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури инициира нови промени в ЗРА. Много от текстовете на приетия преди година закон отново ще бъде обект на дебати и променят в следващите месеци. Срокът за подаване на предложения от браншовите организации и от заинтересовани страни съгласно съобщение на Изпълнителния Директор на ИАРА е 20.09.2013 г. Мнението на асоциациите от сектор рибарство са обединени около идеята за създаване на текстове, които да улеснят ликвидирането на сивия сектор и бракониерството.

 


  

Контрол-Права на ИАРА и БАБХ

Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) е компетентният орган за прилагане на системата за контрол в сектор Рибарство, по смисъла на Регламент (ЕО) № 1224/2009. Контролните функции се изпълняват от Главна дирекция “Рибарство и контрол” и 28 Регионални сектори “Рибарство и контрол”, във всяка административна териториална област. Инспекторите проверяват и контролират:
- Разрешителните за стопански риболов;
- Документите за регистрация на лицата, които развъждат и отглеждат риба и други водни организми, регистрираните купувачи и центровете за първа продажба;
- Производството, превозването и разселването на носители на генетичен материал;
- Риболовните уреди, оборудването, спомагателните материали и другите технически средства за извършване на риболов;
- Търговията с риба, други водни организми и продукти от тях по отношение на произхода и правилата за първа продажба;
- Проверяват всички необходими документи на превозни и плавателни средства, когато са спрени, паркирани или в престой.
Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) е компетентният орган за извършване на официален контрол на територията на Република България по смисъла на чл. 4 от Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните.
В структурата на Българска агенция по безопасност на храните има централно управление и регионални звена. В Централно управление Дирекция "Здравеопазване и хуманно отношение към животните" ръководи и координира дейността на областните дирекции по безопасност на храните в направление здравеопазване, защита и хуманно отношение при отглеждането на животни, добива и съхранението на зародишни продукти, пускането на пазара, търговията, обмена и транспортирането на животни и зародишни продукти и получаването, обезвреждането и съхранението на странични животински продукти и продукти, получени от тях. Дирекция "Контрол на фуражи" ръководи и координира дейността на областните дирекции по безопасност на храните в направление фуражи, регистрация и одобрение на обекти за производство, съхранение и търговия с фуражи, пускането на пазара, употребата на фуражи и тяхното етикетиране. Дирекция "Контрол на храните" координира дейността на областните дирекции по безопасност на храните по контрола на храните на етапите производство, търговия и транспорт, материалите и предметите, предназначени за контакт с храни, хуманното отношение към животните по време на клане, събиране, съхранение и предаване за обезвреждане на странични животински продукти.
Регионалните звена са 28 областни дирекции по безопасност на храните (ОДБХ), които извършват дейността си на територията на съответната административна област. Официалният контрол в различните направления се осъществява от официални ветеринарни лекари, инспектори и експерти.

 


  

Видео интервю за рибарството

На 29.09.2013 г. на живо в обширно едночасово интервю по Българско национално радио за рибарството говори д-р Йордан Господинов
Водещата на Интернет радио “Бинар” по БНР Ивана Мурджева в предаването “За виното и хората” бе достатъчно информирана, за да зададе най-точните въпроси по темата за перспективите и проблемите на сектор рибарство на д-р Йордан Господинов-Изпълнителен Директор и представляващ Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ. Пълен видеозапис на интервюто за сектор рибарство можете да видите тук.

 


  

Пазар на рибни продукти в ЕС


Рибарството далеч не включва само улова на риба и не рибни хидробионти от дивата природа или производството на сладководна и солено водна аквакултура и директната им продажба. Рибарството обхваща цяла верига от операции от “водата до масата”, което гарантира качествена и безопасна храна за потребителя доставена със съответната идентификационна маркировка, която гарантира обратна проследяемост.
Общата политика в областта на рибарството присъства на всеки етап:
- Режимът на ЕС за организация на пазара известен още като “Обща организация на пазара” помага за намаляване на различията в доставките и цените в полза на рибарите, преработвателните компании и потребителите;
- Съгласно пазарния режим на ЕС операторите в риболова и аквакултурата в много региони са организирани в “Организации на производителите”, които планират производството и разработват маркетингови стратегии;
- Европейската комисия работи заедно със заинтересованите страни върху етикетирането, за да бъдат потребителите правилно информирани и да се гарантира пълната проследяемост на рибните продукти;
- Улесняването на външната търговия е много важно измерение в отношенията на рибарската промишленост на ЕС с останалата част от света, особено поради факта, че Съюзът е най-големият в света пазар на рибни продукти;
- Всички продавани в ЕС рибни продукти трябва да отговарят на строги стандарти за хигиена на храните.
Организация на пазара на рибни продукти на ЕС.
Режимът на ЕС за управление на пазара на рибни продукти (обща организация на пазара) бе установен през 1970 г., първоначално като част от Общата селскостопанска политика. Той използва четири инструмента за гарантиране на стабилни цени за производителите и стабилни доставки за преработвателите и потребителите:
- Общи стандарти за търговия (равнища на цените и качеството), включващи преснота, размер и представяне;
- Организации на производителите, които помагат при планирането на производството на своите членове и разработват съвместни маркетингови стратегии;
- Схема за ценово подпомагане, която определя минимални цени за някои продукти и предоставя финансова помощ при изтегляне на продукти от пазара;
- Правила за търговия със страни извън ЕС.

 


  

Организации на производители


Организациите на производители /ОП/ са юридически лица със стопанска цел. Мотива за тяхното създаване е да позволят на операторите в риболова и/или в аквакултурата да си сътрудничат и да управляват ресурсите си по икономически и екологично разумен начин. Организациите имат за цел да постигнат това като съставят собствени годишна оперативна програма. Програмите са задължителни за всички членове на ОП.
Програмите определят начина на разпределяне на улова или продукцията през риболовния сезон, така че да се избегнат разхищенията и недостига. Всяка програма трябва да съдържа пазарна стратегия. От организациите на производители се очаква не само да реагират на трудностите, но и да ги предвиждат. Всяка организация изработва и приема правилник, който и гарантира правото да се налагат санкции на членовете, които не спазват производствения план. Само производителите /риболовци, аквакултура/ членове на такава организация, имат достъп до схемата на ЕС за ценово подпомагане. Всички организации, които имат определен обем от производството /аквакултура и, или риболов/ могат да бъдат признати от държавата за региона, за който кандидатства. Всички организации, които имат 30% от производството /аквакултура и, или риболов/ могат да кандидатстват за представителни функции за региона, за който са признати. С оглед на бизнес интересите могат да се създават организации на производителите и, или преработвателите на риба и нерибни хидробионти.
Наскоро някои организации на производителите в ЕС са поели по-голяма отговорност за управлението на рибарството, като са започнали да регулират изпълнението на квотите от своите членове, за да гарантират, че не се надхвърля общата квота, с която разполагат.

 


  

Есетри за разселване

Рибовъдно стопанство "Топлика" предлага зарибителен материал
от есетра риби.
 Размерни групи са от 5 до 20 грама. Стопанството
разполага с налични количества. Цените са по договаряне.

Адрес за връзка: Рибовъдно стопанство "Топлика" с. Бенковски,
обл. София. Телефон за контакт: +359885998916.
Лице за контакти - Емил Китанов.


 


↑ Горе