БЮЛЕТИН ЗА РИБАТА

Брой 25

10 септември 2015

Днес, преди две години точно на този ден, 10 септември, издадохме Първи брой на „Бюлетин за рибата“. Какъв ден само, нали? За нас беше назрял моментът да стартираме проекта FISHNEWS.BG и не беше разумно да се бъркаме със съвпадението на дати от известни исторически събития. 

Секторът е „НАЙ“. Много хора искат да са в този бизнес, защото си мислят, че като не се виждат рибите във водата, не могат да се видят и другите неща. Не се лъжете, дами и господа, понякога и рибите се броят наесен, както пилците. Тези от вас, които си мислят, че от рибата се печелят много пари, им подсказваме:“ Стойте близко до МАСИТЕ, но в кръчмите и да ви сервират РИБАТА, както трябва-дребната със светла бира, а едрата с бяло вино“.

Започваме третият сезон и пред вас е 25-и по ред брой на Бюлетин за рибата. Предстои да се договарят разпределението на парите по новата програма. Някои казват, че ще има екшън. Може, ама при наличие на толкова заинтересовани „артисти“, едва ли ще е по-различно от театър.

За калкана вече „има договорка“ и даже някои от големите „артисти“ от науката не се качиха на сцената /Не дойдоха да си подкрепят становищата/. Защо ли?

 


 

СЪДЪРЖАНИЕ на Брой 25:

Как да разделим парите?
България няма кораби фабрики
По пътя на калкана и …бялата мида
Анализ на сектора
Тържище за риба
Перфекционизъм чрез иновация в развитието на аквакултурното производство
Публикувано законодателство на ЕС през месец август 2015 г.

 


 

 

Как да разделим парите?


БГ ФИШ предложи на МЗХ как да се разпределят парите за новият програмен период.

Представителната за сектор рибарство Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ проведе редовно заседание на Управителният съвет на сдружението. Както обикновено взетите решенията и предложенията за развитието на сектора са от колективен интерес и защитават интересите на своите членове, че и на други, нечленуващи в представителни асоциации юридически лица. Свикването на спешно събрание на асоциацията беше продиктувано от предстоящото финализиране на текстовете на „Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020“ и най-вече финансовото разпределение, което не е съгласувано със сектора. За да изпревари събитията БГ ФИШ разгледа възможностите и даде сериозна заявка за пренасочване на средствата по новата програма към представителите на реалният сектор, като изпрати писмо до министъра на МЗХ г-жа Десислава Танева и очаква покана за среща и дебати по исканията. Някои от основните искания са:

- процентно финансирането на проектите по новата програма /ПМДР/да е 50%;
- размера на «тавана» на субсидията да е 2,5мил. евро /два и половина милиона евро/;
-оператори, които имат по-малко от три години история в сектора да получават субсидия до 300 000 евро/триста хиляди/.
- разпределението на средствата по мерки- за направление Аквакултура субсидията да е 22% от общият финансов размер на програмата и направление преработка субсидията да е също 22% от общият размер на програмата;
- размера на малките проекти, за бързо осъществяване на покупка на машини , оборудване и др. да е 50 000 евро/петдесет хиляди евро/;

Пълният текст на предложенията са публикуване на адрес bgfish.com/?page=shDocs&t=&nid=523

 

 


 

България няма кораби фабрики


Българските кораби не покриват изискванията на законодателството за обработка, опаковане и етикетиране.
Страната ни не разполага с кораби-фабрики или замръзватели, които да фигурират в регистрите на БАБХ като одобрени предприятия.Българските кораби не покриват хигиенните изисквания, което не им дава възможност да получат одобрение да приготвят, почистват, обработват, преработват, замразяват, опаковат, пакетират, етикетират и експедират охладена или замразена риба и други водни животни за пазара в страните от ЕО и за износ. Търговски сделки и движението на суровини, храни от животински произход /и риба/ за повторна търговия без опаковка и етикет /и BG номер на обекта/ не присъстващ в регистрите на БАБХ е грубо нарушение на правилата и нормите на законодателството. Всички сделки с риба и нерибни хидробионти, които изискват обратно проследяване на хранителната верига назад за доказване безопасност, качество и произход на суровината/продукта по силата на българското и европейското законодателство изисква опаковка, етикет и идентификационен / BG/ номер на предприятието, одобрено за такъв вид дейност от БАБХ. Всички водни организми, които се транспортират с цел повторна продажба трябва да се реализират от одобрени за целта предприятия или борси от БАБХ. Лицата, риболовците, търговците/матрапазите/ не са субектите, които с думи или с „ръка на сърцето“ могат да гарантират качество и безопасност. Гаранциите са етикетите и опакованата стока показваща, къде, кой, как, кога и при какви хигиенни условия и технологични норми е приготвил стоката, което дава възможност за проверка спазването процедурите и елементите на НАССА. Корабите в България не са одобрени като предприятия, защото не са строени като такива и реално покриват изискванията само за краткотраен, дребномащабен, крайбрежен риболов и стоварване на охладената риба в борси, тържища, фабрики или цехове. В Р България има регистър, които е достъпен за цял свят и който посочва кой има право да върши такъв вид дейност. Перспективата пред риболовците е да се изградят борси и тържища или рибата да се обработва/заготвя на „ешлеме“ в съществуващи по крайбрежието фабрики с цел да се спази хладилната верига и краткосрочното време за доставка в отговарящите на условията фабрики. За справка Национален регистър на храни от животински произход. Виж тук.

БГ ФИШ

 


 

По пътя на калкана и …бялата мида


Темата с калкана е интересна и вълнуваща за някои, а за други е игра или перспектива. Темата за бялата мида е без развитие.
Свиканата на 03.09.2015 г. среща при Заместник министъра на МЗХ по темата за временна забрана за улов на калкан и за възможните проучвания на други, нови методи за улов на бели миди беше втора по рода си в рамките на КСР. Както се и очакваше становищата на учените изобилстваха, което доказва тяхната активност и отговорност пред обществото, както и визуализация на техният труд с „практическа насоченост“. Никой обаче не очакваше, че учените издали неприемливите за голяма част от бизнеса становища няма да се явят и на второто редовно заседание и да защитят писанията си. Интересен факт е, че две от становищата на учени от две различни научни институции са издадени в един и същи ден и са с почти еднакъв текст. Буди съмнения факта и предизвиква въпрос, къде и кой е писал и подписвал становищата, без изходящ, входящ номер и печат. Третият въпрос, на който се търси отговор е провокиран от изказано на срещата мнение от страна на БГ ФИШ, че учените всъщност са дали становища по текста на становището на Сдружение „Черноморски изгрев“, чийто предложение беше за пълна три годишна забрана за улов на калкан. В крайна сметка консултативният съвет се договори въпреки отсъствието на важната част от научните среди да отложи вземането на крайни решение за пълна забрана и предложи временна/5 месечна/ забрана, като тя да бъде разгледана и от новосформираният международен “Консултативен съвет за Черно море“.
Решението, което съвета ще предложи на Политическият кабинет на МЗХ за улова на бели миди е на този етап да не се разрешават други-нови методи за улов освен способът за изваждането им с ръчни уреди.


Д-р Й. Господинов
Изпълнителен Директор и представляващ АПРП БГ ФИШ

 


 

Анализ на сектора


През месец август Министерството на земеделието и храните публикува доклада за „Ситуационно – перспективен анализ на риба и други водни организми през 2014 г. и перспективи за 2015 г.“ Пълният текст на доклада е тук
В доклада се твърди, че след като уловите през годините намаляват следователно намалява и количеството на рибата и другите водни организми в морето. Представителите на сектор рибарство и Асоциация БГ ФИШ категорично оспорват това твърдение със следните факти:
1. Съгласно данните от доклада уловът на най - масовата риба в Черно море –цаца- Sprattus sprattus selinos, е намалял с 39,8% отчитайки данните от уловите за 2013 г.-3784 тона и за 2014 г.-2279 тога. Но, година с година не си приличат, казват просветените. Съпоставени данните за същия период но за видове, които са по-ценни, защото са експортно ориентирани и с по-голямо търсене има неимоверно голям ръст. Улови сравнени между 2013 и 2014 са се увеличават, като за видовете-лефер от 49 тона на 305 тона- над 6 пъти увеличение, барбуня-от 257 тона на 314 тона-25% увеличение, хамсия-от 10 тона на 370 тона-40 пъти. Тези факти са продиктувани от пазарният механизъм. Това, което се търси повече на пазара е обект на засилен улов и/или на производство и предлагане;
2. Намаля броя на риболовните кораби. Скрапирани/нарязани/ по силата на Европейски регламент бяха десетки риболовни съдове с цел намаляване натиска върху популациите от риба чрез риболов. За тази дейност на постоянно прекратили риболовната дейност чрез нарязване на кораби бяха изплатени големи финансови възнаграждения на собствениците им. Част от тях риболовстваха през годините немалки количества цаца и хамсия.
3. Силно се увеличи броя на делфините, за което се направиха редица изследвания и не е тайна, че се доказа увеличаване на популация, макар че фактите са публична тайна. Делфините са най-големите консуматори на дребна риба/шпроти/ предимно цаца. Преследвайки я постоянно, делфините поставят пасажите в стрес, разгонват я и не и позволяват да оформи големи пасажи, които да бъдат обект на лесен и предвидим улов;
4. Две от най-големите български фирми за риболов и преработка на дребни черноморски риби затвориха предприятията си за6- 8 месеца за реконструкция и модернизация или за преместването в новопостроени такива, а други фирми месеци наред подменяха оборудване, през който период техните кораби не ловяха цаца;
5. Част от риболовците на шпроти преустановиха по –собствена преценка улова на цаца поради климатичните условия в началните месеци на 2014 г. и дребният размер на рибата до нейното нарастване/Цацата расте много интензивно в пролетно летните месеци, когато се храни с планктон при благоприятни условия и цъфтеж на морето/;
6. Появи се през последните няколко години голяма популация от различни видове медузи и медузоподобни /мнемиопсис/, някои от които се явяват конкуренти в хранителната верига на цацата/хранят се с планктон/ и рибата се принуждава да мигрира в по-големи дълбочини и става по-трудна за улавяне.
7. Научните съобщения на водещите морски институти от Р България и Р Румъния не изнасят регулярно данни за намаляване на запасите от цаца/или поне няма публикувани такива или предоставени на браншовите организации за коментар/.
8. Към днешна дата по информация от риболовци и преработватели на цаца уловите са по-добри от същият период на миналата година и размерната група е със значително по-едри риби.

БГ ФИШ

 


 

Тържище за риба


На 16.09.2015 г. в гр. Бургас официално ще бъде открито уникално за страната и първо по рода си рибно тържище. Проектът се изпълнява от фирма „Атлантик АД „ и е съфинансиран със средства от Европейският фонд по рибарство и реализиран по „Оперативна програма за развитие на сектор рибарство 2007-2013 г.“
За първи път на територията на България отваря врати специализирано тържище за риба и рибни продукти. Локацията му позволява както на рибари, така й на производители успешно да съхраняват и предлагат своята продукция от улови и аквакултури. Тържището отговаря на всички съвременни изисквания за съхранение и търговия с налични продукти. Снабдено е с инсталация за шоково замразяване, която значително може да увеличи трайността на продуктите. С цел пълнота на предлаганите услуги за клиентите е подсигурена и транспортна услуга.


БГ ФИШ
 

 


 

На международния пловдивски панаир 2015 - перфекционизъм чрез иновация в развитието на аквакултурното производство


"Аква Био Тех" Груп се представя за пръв път на изложението в България.

"Аква Био Тех" Груп е водеща, утвърдена компания, която оперира в областта на аквакултурата и рибарството. Дружеството е производител и доставчик на технологично оборудване, като проектира и разработва собствени решения в сърцето на Средиземноморието, в базата си, разположена на остров Малта. Фирмата разполага със собствен (R&D) център за разработка, усъвършенстване и внедряване на иновации. Компанията е специализирана в производството, на затворени рециркулационни системи (RAS), като оперира в световен мащаб с клиентска база и проектни решения в повече от 55 страни по света. Рециркулационните системи, които дружеството разработва, варират от проточни до супер интензивни решения, които са подходящи както за стари, така и за новоизграждащи се обекти за култивиране на разнообразни видове риба и други морски организми. Всички проекти на дружеството се предлагат с пълно инженерно обслужване, он-лайн система за наблюдение и управление на производството, както от страна на клиента, така и от страна на водещите технолози дислоцирани в централата на дружеството.

Тъй-като дружеството вече участва в няколко проекта в България, считаме че поради наличието на многобройни естествените водни ресурси и съществуващи пазарни възможности, българските производители имат неоползотворен потенциал за производство на разнообразни и ценни видове риба, посредством конструиране на затворени рециркулационни системи.

Ако гореизложеното Ви заинтригува, моля посетете нашия щанд №11С4 в Палата №11 на Международния Пловдивски Панаир между 29-09-2015 и 03-10-2015, където ще се радваме да обсъдим бъдещите Ви проектни намерения. В случай на необходимост от допълнителна информация, моля посетете нашия интернет сайт: www.aquabt.com или
за контакт г-н Шейн Хънтър, E-mail: sah@aquabt.com;
 

 
 


 

Най-големият производител на черни черноморски миди у нас.
Бляк Сий Шелс


Три хиляди и петстотин тона миди до 2016 година. Фирмата успешно си партнира с ирландски инвеститори и разполага с модерно оборудване на световно ниво, разработено според спецификата на региона за култивирани на миди в Черно море. Със съдействието на специалисти в конкретно подбраните акваториални води през 2010 г. близо до гр. Каварна бе изградена инсталацията, за култивиране на черни миди, които са с изключително качество и гарантирана безопасност за консуматора. Непрекъснатия мониторинг, интензивните лабораторни анализи, както и гарантираното качество на водите превърнаха продукцията на мидената ферма в конкурентен продукт на нашия и на редица международните пазари. Вкусовите качества на мидата са известни отдавна и потребителското търсене се увеличава.
Към момента производството надхвърля 1000 т. Очакванията на компанията са през следващите няколко години производството да достигане до 3500 т. продукция на година. Мрежата на разпространение обхваща цялата страна.
И вие можете да опитате вкуса на Бляк Сий Шелс мидите.
Контакти: gajdaus@yahoo.com, office@blackseashells.com
Лице за контакти: Найден Станев, +359887253329
 

 


 

 


 

Публикувано законодателство на ЕС през месец август 2015 г.


Риболов и аквакултура
Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1421 на Комисията от 24 август 2015 година за удължаване на срока на дерогацията от Регламент (ЕО) № 1967/2006 на Съвета, предоставена за риболов с брегови грибове в определени териториални води на Франция (Languedoc-Roussillon и Provence-Alpes-Côte d'Azur), по отношение на минималното разстояние от брега и дълбочината

Безопасност на храните
Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1408 на Комисията от 19 август 2015 година за разрешаване на употребата на DL-метионил-DL-метионин като фуражна добавка за риба и ракообразни

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1415 на Комисията от 20 август 2015 година за разрешаване на употребата на астаксантин като фуражна добавка за риба, ракообразни и декоративни риби

 

 


 

 

Условията за реклама в Бюлетин за рибата  ще намерите на тази страница.

Можете да намерите стари броеве на Бюлетина на нашия сайт - www.fishnews.bg

Харесайте нашата Фейсбук страница!   

 


 


↑ Горе