БЮЛЕТИН ЗА РИБАТА

Брой 13

10 септември 2014


Поредният, брой 13 на Бюлетин за рибата отново е пред вас. Лятото и горещият сезон са време за почивки, но не така стоят нещата в сектор рибарство. Лятото е сезон за риболов, преработка и активна продажба на риба и нерибни хидробионти на общия европейски пазар и за трети страни.
Проблеми? Колкото искаш! Пари за най-важните проекти май ще има, но вече година някой “мота” нещата. Сектора въпреки всичко се развива. Строят се две нови рибопреработвателни предприятия, които ще преработват суровини предимно за външните пазари и които в рамките на шест месеца ще разкрият над 400 нови работни места. Строи се и първото рибно тържище с база за съхранение на свежа и на замразена риба.
Голямата жега не отмина и коридорите на МЗХ и ИАРА. Нов министър, нов шеф на ИАРА и отново надежди за рибарството. В ИАРА се пишат текстовете на новата рибарска програма. Редакции и предложени от бизнеса почти не се приемат. Резултата ще видим скоро.

 


СЪДЪРЖАНИЕ на Брой 13:

Не се приемат предложенията на бизнеса
Комитет за наблюдение (КН)
Бизнесът се срещна със служебния Министър на МЗХ
Предстоящи международни събития
Публикувано законодателство на ЕС през месец август 2014 г.
Реклама

 


 

Не се приемат предложенията на бизнеса


 Повечето от предложения дадени от бизнеса за промяна на текстове и параметри за финансовото разпределение на средства по новата “Програма за морско дело и рибарство” получиха благозвучен отказ “не се приема”. Отказа и аргументите изготвени от Дирекцията “Европейски фонд по рибарство” към ИАРА е официалната позиция, която недвусмислено показва на бъдещите бенефициенти, че бизнес намеренията им ще се определят от експертите в ИАРА, а не от желанията на клиента и от правилата на пазара. За повече информация относно направените от бизнеса предложения и аргументирания отказ от страна на ИАРА да бъдат приети същите вижте на този адрес.
 

 

 

Комитет за наблюдение (КН)

Комитетът за наблюдение на Програмата за морско дело и рибарство /ПМДР/ (2014-2020) ще:
- разглежда предложения за изменения на плана за оценка;
- разглежда качеството на изпълнението на програмата и напредъка в постигане на целите й по индикаторите за резултат и за краен продукт;
- разглежда крайните продукти от дейностите, предвидени в плана за оценка и по-специално на препоръките, отправени в оценъчните доклади; КН следва да взема предвид тези резултати при вземането на решения, особено в процеса на одобряване на изменения на програмата.
- разглежда и одобрява годишните доклади за изпълнението, преди да бъдат изпратени на Комисията

Включването на представители на браншови организации, неправителствени организации в областта на опазване на околната среда и редица социални партньори в Комитета за наблюдение ще е един от начините за осигуряване на участието на заинтересованите страни в процесите по оценка.

Тематични направляващи групи за оценка (steering groups)

За подобряване на процеса на оценка на отделните приоритетни областни на ПМДР (2014-2020) и за по-добра координация на консултациите със заинтересованите страни, по препоръка на Управляващия орган /УО/ или КН и с одобрението на мнозинството от членовете на КН, може да бъде сформирана направляваща група за оценка. Членовете на направляваща група за оценка ще бъдат представители на Управляващия орган, на Сертифициращият орган, неправителствени организации, експерти от научни организации, представители на Местните инициативни рибарски групи /МИРГ/, представители на Централното координационно звена (ЦКЗ) и на други заинтересовани държавни институции. За гарантиране на координацията и ефективната дейност на направляващата група, тя ще бъде ръководена от представител на УО. Членовете на направляващата група за оценка трябва да притежават специализирана експертиза в област, релевантна за ПМДР, за да улесняват работата на УО по изпълнение на дейностите по оценка и осигуряват необходимата информация, данни и контакти на външните оценители.
Статията е изготвена по материали от ИАРА


 

Бизнесът се срещна със служебния Министър на МЗХ


На 11.08.2014. Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ взе участие в организираната от МЗХ среща на представителите на бизнеса със служебния Министър на земеделието и храните г-н Васил Грудев. След като Министър Грудев запозна накратко с приоритети си на управление присъстващите ръководители на над 60 асоциации и сдружения от сектор земеделие, той даде думата за въпроси и предложения по проблемни теми. Голямата численост и разнородността на присъстващите браншове поведе разговора в проблемните теми на деня, а именно плащания на единица площ, тавани за земеделските субсидии, “Програмата за селските райони”, заболяването “Син език”, ембаргото за износ на храни в Русия. Въпросът, на който ние от БГ ФИШ поискахме отговор, бе: “Кога ще бъдат подписани финансовите анекси към вече одобрените проекти по Мярка 2.6 и Мярка 2.1 на Оперативна програма за развитие на сектор рибарство 2007-2013”. На въпроса какво е отношението му към рибарската програма, Министър Грудев обясни, че познава добре проблемите в този сектор и съвсем скоро ще направи необходимото, за да се усвоят максимален размер от оставащите по старата програма средства от Европейския фонд по рибарство и ще задейства процедурите за по скорошно одобрение и стартиране на новата рибарска програма - “Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020”. Основното обещание, което Министър Грудев отправи към присъстващите бе, че е по-добре да се направят само пет неща в сектора, но е важни те да се случат. На фона на многото искания, препоръки и обещания сектор рибарство се надява нещо добро да се случи и за нас.
АПРП БГ ФИШ


 

Предстоящи международни събития

През периода от 10 септември до 10 октомври 2014 година международният календар в сектор рибарство включва следните събития:

Seafood Expo Southern Europe
22-24 September 2014
Barcelona, Spain
Tel.: +1 207 842 5504
customerservice@divcom.com
www.seafoodbarcelona.com

Icelandic Fisheries Exhibition 2014
25-27 September 2014
Smarin,Kopavogur,Iseland
Tel.: +44 1329825335
mrasmussen@mercatormedia.com
www.icefish.is

Polar Fish
3-5 October, 2014
Sisimiut, Greenland
Tel.: +45 9935 5555
info@akkc.dk
www.polar-fish.net

Agroprodmash
6-10 October, 2014
Moscow, Russia
Tel.: + 7 499 795 3799
Fax.: + 7 495 609 4168
centr@expocentr.ru
www.expocentr.ru

Conxemar
7-9 October, 2014
Vigo, Spain
Tel.: + 34 986 433 351
conxemar@ conxemar.com
www. conxemar.com


 

Публикувано законодателство на ЕС през месец август 2014 г.

Риболов и аквакултура
Директива 2014/89/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година за установяване на рамка за морско пространствено планиране
Поправка на Регламент (ЕС) № 788/2014 на Комисията от 18 юли 2014 г. за определяне на подробни правила за налагането на глоби и периодични имуществени санкции и оттеглянето на признаването на организациите за проверка и преглед на кораби в съответствие с членове 6 и 7 от Регламент (ЕО) № 391/2009 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 214, 19.7.2014 г.)

Безопасност на храните
Регламент за изпълнение (ЕС) № 836/2014 на Комисията от 31 юли 2014 година за изменение на Регламент (ЕО) № 889/2008 за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти по отношение на биологичното производство, етикетирането и контрола

Внос, износ
Регламент за изпълнение (ЕС) № 840/2014 на Комисията от 1 август 2014 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 743/2013 за въвеждане на защитни мерки по отношение на вноса на двучерупчести мекотели от Турция, предназначени за консумация от човека

Корабоплаване
Регламент (ЕС) № 911/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно многогодишното финансиране на дейността на Европейската агенция за морска безопасност в областта на реагирането на замърсяване на морето, причинено от кораби и от нефтени и газови инсталации;

Директива 2014/90/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно морското оборудване и за отмяна на Директива 96/98/ЕО на Съвета


 

РЕКЛАМА 

Предлагаме зарибителен материал от есетра, размерни групи от 5 до 20 грама, налични количества, цени по договаряне. Рибовъдно стопанство "Топлика", с. Бенковски, обл. София.

Телефон за контакт: 0885/998-916. Емил Китанов

  


Условията за реклама в Бюлетин за рибата  ще намерите на тази страница.

 
Можете да намерите стари броеве на Бюлетина на нашия сайт - www.fishnews.bg.
 
Харесайте нашата Фейсбук страница


 

 


↑ Горе