БЮЛЕТИН ЗА РИБАТА

Първи брой

10 септември 2013

Скъпи колеги, приятели, представители на сектор “Рибарство”

 

Добре дошли в интернет бюлетина FishNews.bg, електронно издание за риболов, аквакултура, рибопреработка и търговия с риба, нерибни хидробионти и всичко, свързано със сектора.
Изданието предоставя актуална информация, новини, специализирани професионални статии, нормативни документи, становища, реклама, обяви, услуги и съвети за всичко свързано с и съпътстващо рибарството.


Ежемесечният информационен “Бюлетин за рибата” ще се разпространява безплатно, чрез изпращане на електронния Ви адрес.


Очакванията ни са да задоволим Вашата нужда от информираност и да запълним празнотата от липсата на такова издание. Надяваме се да споделяте нашата идея и намерение, като ни информирате чрез формата за обратна връзка за своите предпочитания и забележки, за да може FishNews.bg да е динамична и развиваща се система, която да е от общ интерес.
Сайтът, придружаващ бюлетина, ще ви даде възможност и за кратки безплатни обяви, текстови реклами и рекламни полета за банери, като условията за това можете да намерите в раздел “Реклама”. В бюлетина ще дадем възможност за публикуване на авторски популярни, научни статии, Ваши издания и рецензии, както и събития, свързани със сектора. За целта е необходимо да ни предоставите материалите, като ги изпратите на електронния ни адрес.


За мен


Д-р Йордан Господинов – ветеринарен лекар, Дългогодишен специалист по здравеопазване на животните, безопасност на храните, контрол на риболова, първа продажба и аквакултурата в структурите на Министерството на земеделието и храните.
От 2006 година съм Изпълнителен директор, а от 2008 г. и Представляващ Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ. Специалист, работил на всички нива на хранителната верига ”От фермата / водата / до масата“. Организатор на кръгла маса по безопасността на храните при добива, производството и продажбата на двучерупчести. Участие в редица национални и международни изяви като лектор на форуми, семинари и обучения. Притежател на редица сертификати от национални и международни обучения и семинари.
Администратор на www.bgfish.com с над сто авторски публикации, становища, резюмета и новинарски съобщения в областта на рибарството, безопасността на храните, европейските фондове в сектора и коментар на нормативна уредба.
Автор и издател на двадесет и четири броя на електронен бюлетин “BG Fish News” в периода януари – декември 2009 г. Автор на седемнадесет статии, публикации и становища по професионални теми публикувани в www.ribarstvo.eu.
Инициатор и ръководител на инициативния комитет за създаване на Консултативен съвет за Черно море.


От мое име,
Ви пожелавам приятни моменти с изданието, полезна информация и поле за реклама за Вас и за Вашия бизнес!
Екипът на изданието цели да постигне динамика в развитието и последователността на предоставяната ви информация.

 


Съдържание на този брой:

 

 


 

 

Предстоящото посещение на г-н Абдела Срур

Изпълнителният секретар на Генералната комисия по рибарство в Средиземноморския регион (ГКРСМ) към Международната организация по прехрана и селско стопанство (ФАО) г-н Абдела Срур ще посети България, като на 18 и 19 септември 2013 г. в гр. София" той ще се срещне с представители на браншовите организации в сектора и с държавната администрация от ИАРА. На срещата ще се акцентира за ролята на ГКРСМ за Средиземно и Черно море и значението на тази комисия за България.

Предварително обявеният дневен ред е:

 1. Откриване;
 2. ГКРСМ-Информация относно някои институционални и правно-юридически въпроси;
 3. Обвързващите препоръки, приети от ГКРСМ и тяхното прилагане и отражение в страните, членуващи в организацията;
 4. ГКРСМ и изграждането на капацитет - текущи налични възможности, включително и първата рамкова програма на ГКРСМ;
 5. Обмен и изпращане на необходимата информация от страна на България към ГКРСМ;
 6. Стратегии за управление на дребно мащабния риболов в Черно море;
 7. Развитието на аквакултурите в крайбрежните, морските и зоните във вътрешността. Обучения и професионални действия за изграждане на познания в областта на рибарството и аквакултурата.

Преди дискусиите и закриването на срещата поканените гости и представители на сектора ще имат възможност да зададат въпроси.

 


Аквакултурата в България
Най-бързо развиващият се сектор в животновъдството през последните пет години

Терминът “аквакултура” доби гражданственост в последните десетилетия в Република България и макар корена на тази дума да има чужд произход, все повече е предпочитан термин заради голяма обществена подкрепа при използването му и европейската визия, която придава на сектора. Аквакултурата представлява отглеждане на водни организми в контролирана среда. В нашата страна аквакултурата най-много се разраства в областите на сладководното и соленоводното развъждане предимно на риба, както и на някои видове мекотели. В световен мащаб населението на земното кълбо нараства ежегодно неимоверно много и това само по-себе си води до нарастване на консумацията на все повече животински белтъчини. Неоспоримо доказателство е, че рибата в световния океан намалява, а тенденциите в консумацията на водни животни от населението се увеличават. Това е една от причината да бъде стимулиран и подкрепян от държавите и от Общата европейска политика този подсектор на рибарството. Доскоро европейската аквакултура бе едва 5% от световното производство и това е още една причина Европа да стимулира разрастването на аквакултурата. В България няколко щастливи стечения на обстоятелствата доведоха до бум на отглеждането на риба и миди чрез изграждането на нови и реконструкция и модернизация на съществуващи акваферми в страната:

 1. Наличие на финансов ресурс (107 мил.евро) осигурен от Европейския фонд по рибарство за периода 2007-2013 г. даде възможност чрез “Оперативна програма за развитие на сектор рибарство” близо 45 мил. евро от тях да се влеят в аквакултурата;
 2. Наличието на многогодишен опит и традиции в отглеждането на риби от шаранови, пъстървови и есетрови видове, както и развъждане на двучерупчести (черни миди);
 3. Наличието на водни площи с добри биохимични показатели за развъждане на риба и нерибни хидробионти в близо 4000 сладководни обекта и над 360 км. морска брегова ивица;
 4. Съществуващи научни институти и висши учебни заведения с възможности да надграждат знания, да предават опит и да създават кадри;
 5. Наличието на Асоциации, представляващи сектора, подпомагащи дейността на своите членове и защитаващи интересите им;
 6. Приемането на България през 2007 г. за пълноправен член на ЕО, което даде възможност за свободна търговия на Общия европейски и на световния пазар и чувствително разшири пазара за български стоки;
 7. Наличието на над 50 рибопреработвателни предприятия за обработка и преработка на риба и водни животни добити от риболов и от аквакултура, които придават качество, гарантират последваща проследяемост и безопасност на храните при преработка, съхранение и експедиция. Реализиране на добавена стойност на продуктите;
 8. Унищожаване на голяма част от животновъдния сектор на страната и създаване на вакуум на пазара за родно производство животинска продукция.

Днес фермите за аквакултура в страната са над 750, като 46 от тях са за миди. Произведеното количество риба и нерибни хидробионти към момента наближава 10 000 тона, което до 2015 г. съгласно заложените критерии и размера на усвоените средства от ЕФР ще надмине 15 500 тона. Тези данни показват 50% ръст на производството на животинска продукция, добита от водни животни обект на българска аквакултура за последните 6-7 години.

 


 

 Публикувано законодателство на ЕС през месец август 2013 г.

Безопасност на храни:
Регламент (ЕС) № 786/2013 на Комисията от 16 август 2013 година за изменение на приложение III към Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на разрешените стойности на йесотоксини в живи двучерупчести мекотели.
Регламент (ЕС) № 738/2013 на Комисията от 30 юли 2013 година за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на употребата на определени добавки в аналози на рибен хайвер на основата на водорасли.

Директива 2013/39/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 12 август 2013 година за изменение на директиви 2000/60/ЕО и 2008/105/ЕО по отношение на приоритетните вещества в областта на политиката за водите.

Риболов и аквакултура
Решение за изпълнение на Комисията от 31 юли 2013 година относно одобрението от Комисията на плановете за статически извадки, плановете за контрол и общите програми за контрол във връзка с претегляне на продукти от риболов в съответствие с членове 60 и 61 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета (нотифицирано под номер C (2013) 4908.)
Регламент (ЕС) № 760/2013 на Комисията от 6 август 2013 година за забрана на риболова на червен тон в Атлантическия океан на изток от 45° з.д. и в Средиземно море от страна на плавателни съдове и капани под флага на или регистрирани в Португалия.

Регламент (ЕС) № 761/2013 на Комисията от 6 август 2013 година за забрана на риболова на пясъчна змиорка и свързания с нея прилов във водите на ЕС от зони IIa, IIIa и IV и във водите на ЕС от зоните за управление на запасите от пясъчна змиорка 1,2,3,4 и 6, с изключение на водите в шестмилната зона от изходните линии на Обединеното кралство при Shetland, Fair Isle и Foula, от страна на плавателни съдове под флага на Обединеното кралство.
Регламент за изпълнение (ЕС) № 770/2013 на Комисията от 8 август 2013 година за намаляване на риболовните квоти за определени запаси през 2013 г. поради прекомерния риболов през предходните години.
Регламент за изпълнение (ЕС) № 773/2013 на Комисията от 12 август 2013 година за предоставяне на дерогация от Регламент (ЕО) № 1967/2006 на Съвета по отношение на минималното разстояние от брега и минималната дълбочина за улов на стъкленка (Аphia minuta) с корабни грибове в част от териториалните води на Испания (Мурсия).
Регламент за изпълнение (ЕС) № 793/2013 на Комисията от 20 август 2013 година за определяне на мерки по отношение на Фарьорските острови с цел опазване на запасите от атлантическо-скандинавска херинга.
Решение за изпълнение на Комисията от 16 юли 2013 година относно финансовия принос на Европейския съюз през 2013 г. към националните програми за събиране, управление и използване на данни в сектор „Рибарство“ на 11 държави членки (България, Дания, Германия, Италия, Латвия, Литва, Малта, Румъния, Словения, Финландия и Швеция) (нотифицирано под номер C (2013) 4434).
Регламент (ЕС) № 820/2013 на Комисията от 27 август 2013 година за забрана на риболова на морски дявол в зони VIIIc, IX и X; във води на ЕС от зона CECAF 34.1.1 от страна на плавателни съдове под флага на Франция.
Регламент (ЕС) № 821/2013 на Комисията от 27 август 2013 година за забрана на риболова на морски костур в зона NAFO 3M от страна на плавателни съдове под флага на Европейския съюз.
Регламент (ЕС) № 822/2013 на Комисията от 27 август 2013 година за забрана на риболова на цаца във води на Съюза от подучастъци 22—32 от страна на плавателни съдове под флага на Полша.
Регламент (ЕС) № 823/2013 на Комисията от 27 август 2013 година за забрана на риболова на сайда в зона VI; води на ЕС и международни води от зони Vb, XII и XIV от страна на плавателни съдове под флага на Испания.
Регламент (ЕС) № 824/2013 на Комисията от 28 август 2013 година за забрана на риболова на треска в норвежки води от зони I и II от страна на плавателни съдове под флага на Португалия.
Регламент (ЕС) № 825/2013 на Комисията от 28 август 2013 година за забрана на риболова на треска в зони I и IIb от страна на плавателни съдове под флага на Португалия.


Внос и търговия в Общността на риба, водни животни и храни:
Регламент за изпълнение (ЕС) № 743/2013 на Комисията от 31 юли 2013 година за въвеждане на защитни мерки по отношение на вноса на двучерупчести мекотели от Турция, предназначени за консумация от човека.

 


 

Морски клъстър България

Морски клъстър България, организира на 19 и 20 септември 2013 г. в хотел “Meliá Grand Hermitage”, к.к. „Златни пясъци”,

Международен конгрес "Син растеж в черноморския регион - перспективи и възможности". Участие в конгреса ще вземат представители на банковия и финансовия сектор, морската индустрия и бизнеса, правителствени и неправителствени организации, университети и изследователски центрове. Презентация на откриването съгласно обявения дневен ред ще изнесе Европейският комисар по морско дело и рибарство г-жа Мария Даманаки.

Интегриран подход за устойчиво развитие в сектора на морската енергия, аквакултури, туризъм и минерални ресурси (Син растеж)

Втората сесия на 20.09.2013 г от 11 часа “Европейска политика по рибарство и сътрудничество в Черно море” ще се води от д-р Йордан Господинов - Изпълнителен директор и представляващ на Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ.
Темите ще са “Рибарството и интегрирани въпроси на морската политика за Черноморския регион” и
“Аквакултура възможности за региона на Черно море”.
 


 

 Есетри за разселване

Рибовъдно стопанство "Топлика" предлага зарибителен материал от есетра риби. Размерни групи са от 5 до 20 грама. Стопанството разполага с налични количества. Цените са по договаряне.

Адрес за връзка: Рибовъдно стопанство "Топлика" с. Бенковски, обл. София. Телефон за контакт: +359885998916. Лице за контакти - Емил Китанов.

Рибни ресурси

Отскоро държавно предприятие “Рибни ресурси” ЕООД, управлявано от новоназначения началник Пламен Камбуров се сдоби и с нов офис. Управлението на рибарските пристанища ще се помещава в гр. София на бул. “Цар Борис ІІІ” №219, етаж 3, офис 301.

По последни данни на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакулпури (ИАРА) в регистъра фигурират 2366 бр. риболовни кораба, от които 95% - 2271 бр. са под 12 метра дължина (тоест лодки). Уловите на дребномащабния риболовен флот, който също се нуждае от места за разтоварване са около 27% от всички улови по нашия бряг на Черно море. Предмет на стопански улов през последната година са били 34 вида риби и нерибни хидробионти. Общо уловите за година, стоварени на българските рибарски пристанища, са около 10 000 тона.

 

 

 

 

 


↑ Горе