БЮЛЕТИН ЗА РИБАТА

Брой 12

10 август 2014

Днес е ред на дванадесети брой на електронния “Бюлетин за рибата”. За този период нашето месечно издание може да се похвали с публикуването на стотици статии, съобщения, законодателни промени, реклами, снимки и обяви от сектор риболов, аквакултура, преработка и търговия с риба и нерибни хидробионти. Надяваме се да сме ви осигурили по-голяма осведоменост и предвидимост от факта, че сте информирани навреме и обективно за това, което се случва и ще се случва в рибарството у нас и в чужбина.

 
През следващия 12-месечен период възнамеряваме да завишим значително обема и качеството на предоставяната информация. Ще организираме няколко класации и ще отделим място за авторски статии “Гост на броя”. Още от днес очакваме вашите препоръки, предложения и забележки към изданието, на електронния адрес на бюлетина или във фейсбук страницата му, така че то да стане още по добро информационно средство. Всички дванадесет броя на “Бюлетин за рибата”, издадени досега, можете да откриете на електронната страница www.fishnews.bg.
 

СЪДЪРЖАНИЕ на Брой 12:

Новата програма “Морско дело и рибарство“ стартира до края на 2014 г.
Управлението на Европейските пари да не е в правомощията на ИАРА
Срок за последни предложения за рибарската програма 20.08.2014
Ще ни отнемат ли хляба?
Консултантите прибраха парите на “златните рибоци”
Награда “Консултант 1”и “Златен рибок” 
Публикувано законодателство на ЕС през месец юли 2014 г.
Реклама


 

 
Новата програма “Морско дело и рибарство“ стартира до края на 2014 г.
 
Общия размер на средствата предвидени за новия програмен период са в рамките на 113 543 226,75 евро. Програма „Морско дело и рибарство“ (2014-2020) може да заработи до края на 2014 или най-късно до средата на 2015 г. Необходимо е държавата в лицето на Министерството на земеделието и храните да се съобрази с бележките отправени от бизнесмени и граждани на проведеното в София на 01.08.2014 г. обществено обсъждане и да коригира проблемите текстове. Следва процедура предвидена за месец септември, когато МЗХ трябва да внесе програмата в ГД МОРЕ в Брюксел, където Европейската комисия ще отрази своите забележки и се очаква в кратки срокове корекции от Р България, за да гласува програмата след консенсус на всички заинтересовани страни. Новата програма предвижда средства по 23 мерки, като част от тях са за държавната администрация, други са насочени към Местните инициативни рибарски групи, трети към науката и не на последно място и към сектор рибарство. В сега разписания план за разпределение на средствата се предвиждат.
 
Мярка 1.1. Диверсификация и нови мерки на доход 1 650 000,00 евро, Мярка 1.2. Здраве и безопасност 242 500,00 евро, Мярка 1.3. Окончателно преустановяване на риболовна дейност 859 500,00 евро, Мярка 1.4. Ограничаване на въздействието на риболов върху морската среда и за адаптиране на риболова към защита на видовете 270 000,00 евро, Мярка 1.5. Иновации свързани с опазването на морските биологични ресурси 1 025 000,00 евро, Мярка 1.6. Опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие и екосистеми и компенсационен режим в рамките на устойчивите риболовни дейности 3 500 000,00 евро, Мярка 1.7. Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов 4 900 000,00 евро, Мярка 1.8. Рибарски пристанища, кейове за разтоворване, рибни борси и покрити лодкостоянки 9 050 000,00 евро, Мярка 1.9. Риболов във вътрешни водоеми и водната флора и фауна във вътрешни водоеми 4 017 500,00 евро, Мярка 2.1. Иновации 1 650 000,00 евро, Мярка 2.2. Продуктивни инвестиции в аквакултурата 19 875 000,00 евро, Мярка 2.3. Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури 8 500 000,00 евро, Мярка 2.4. Преминаване към схеми на управлуние околната среда и одитиране и към биологични аквакултури 565 000,00 евро, Мярка 2.5. Аквакултури осигуряващи екологични услуги 5 625 000,00 евро, Мярка 3.1. Контрол и изпълнение 7 435 678,89 евро, Мярка 3.2. Събиране на данни 4 978 900,00 евро, Мярка 4.1. Подпомагане за стратегиите за водено от общностите местно развитие/ВОМР/ това са пари за  МИРГ  1 623 529,41 евро, Мярка 4.2. Изпълнение на стратегията за ВОМР това са пари за  МИРГ  16 235 294,12 евро, Мярка 5.1. Планове за производство и предлагане на пазара 97 000,00 евро, Мярка 5.2. Помощ за съхранение 689 991,00 евро, Мярка 5.3. Предлагане на пазара 970 000,00 евро, Мярка 5.4. Преработване на продукти от риболов и аквакултури 10 950 000,00, Мярка 6.1. Насърчаване на Интегрираната морска политика /ИМП/ 3 333 333,33 евро.
 
 
Д-р Йордан Господинов 
 

 
 
Управлението на Европейските пари да не е в правомощията на ИАРА
 
Това каза бизнеса с писмо до Брюксел. Голяма част от представителите на сектор рибарство, екологични организации и експерти преди седмица подписаха и изпратиха писмо, с което заявиха пред Брюксел. Не искаме повече Изпълнителна агенция по рибарство и  аквакултури/ИАРА/ да бъде управляващ орган на рибарската програма! От сектора считат, че ИАРА е основната причина за провала на Оперативна програма за развитие на сектор рибарство 2007-2014/ОПРСР/ и по тази причина предлагат Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020/ПМДР/да бъде аутсорсвана/дадена/ за управление на институция, която не е държавна. Брюксел от години провежда политика по рибарство, която чрез средствата на Европейския фонд по рибарство стимулира сектора риболов, аквакултура, преработка и търговия. Този сектор осигурява хиляди работни места, произвежда най-качествените, безопасни и диетични продукти и се слави с най-бързо развиващия се отрасъл в животновъдството, какъвто е аквакултурата. Според мнението на бизнеса чрез средствата на ЕФР Република България не успя да постигне нужния растеж и желания резултат, залегнали в Оперативната програма. Голямата причина според представителите на бранша са честите смени на експерти и ръководства в ИАРА, както и ниската компетентност и политическа зависимост на персонала на агенцията. Пълния текст на писмото вижте на този адрес.
 

 
 
Срок за последни предложения за рибарската програма 20.08.2014
 
На 01.08.2014 г. в гр. София се проведе поредната среща касаеща парите от Европейския фонд по рибарство/ЕФР/. Бизнеса прие обявената на сайта на ИАРА покана за обществено обсъждане на Програмата за морско дело и рибарство/2014-2020/ПМДР/ и финансовото разпределение на средствата по мерки като поредната проява, която трябваше да мине между другото. В деня на проведеното обсъждане браншови организации бяха малцината от многолюдните участници, които изказаха градивна критика и зададоха конкретни въпроси и предложения. Въпреки обявения дневен ред обсъждане на програмата не се състоя от страна на ИАРА, а предложения в интернет вариант на ПМДР от юли месец не е обсъждан на Тематично работна група. 
Всички, които искат да изразят мнение, съгласие или несъгласие с текста на новата програма могат да сторят това в двадесет дневен срок от провеждането на публичното обсъждане, тоест до 20.08.2014 г. Коментарите и предложенията за промени на текстове от ПМДР се внасят писмено в деловодството на  ИАРА на адреса гр. София, бул. Христо Ботев 17. Последния вариант на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020/ПМДР/можете да видите тук.
 

 
  
Ще ни отнемат ли хляба?
 
На 26.07.2014 г. в град Варна, в конферентната зала на “Пристанище изток” се проведе работна среща между науката, представителите на риболовците и администрацията от ИАРА. Основна тема бе проект на регламент, с който се забранява улова на риба и други водни организми с влачещи риболовни уреди в три милната зона или до 50 метра изобата в Черно море. Текста на “чл. 15 а” от Проекта за регламент гласи: 
 
„Използване на трални мрежи и риболов с хрилни мрежи в Черно море"
1. Забранява се използването на трални мрежи в рамките на 3 морски мили от
бреговата линия, при условие че не е достигната 50-метровата изобата, или в
рамките на 50-метровата изобата, когато дълбочината от 50 метра се достига на
по-късо разстояние от брега.
2. От 1 януари 2015 г. диаметърът на монофиламента или влакното на дънните
хрилни мрежи не може да надхвърля 0,5 mm.“
След 15 метра изобата/дълбочина/ е практически невъзможно да се ловят дънни обитатели/рапани/ с водолазен способ. Видовете риби и други водни животни са 50% от видовете в Черно море и те могат да се ловят само с мрежени уреди и тралове след 15-20 метра дълбочина. Още по фрапиращото е, че проходните риби, тези, които идват в Черно море да се хранят и само за няколко дни са в български води на 500-1000 метра от брега не могат да се ловят съгласно тази забрана. Този акт гарантира, че и пасажите паламуд, сафрид, чернокоп и други няма да оставят печалба за Българските фирми, защото няма да ги ловим. Няма държава, която да иска с рестрикции да унищожи собствения си риболовен флот, преработката на риба и водни животни. Около това се обединиха рибари, учени и администрация и се взе решение да се изготви от ИАРА становище, да се съгласува с бизнеса и да се поиска дерогация за Черно море, която да защитава интересите на рибарите и да удовлетворява претенциите на екологичните организации. Най-добрия вариант текста на регламент да се преработи така, че забраната да важи само за едномилната зона/ 20 мили изобата и да изключва есенните набези на проходни риби, които се ловят наблизо край скалните масиви на южното Черноморие.
 

 

Консултантите прибраха парите на “златните рибоци”
 
Изтъкнати учени, професори, доценти, асистенти, нехабилитирани научни работници и други капацитети заявили се като-консултанти по Оперативна програма за развитие на сектор рибарство сътвориха куп скъпоструващи проекти за наивни предприемачи, чиято реализация или не видя бял свят или не постигна параметрите на бизнес плана им. Проекти за аквакултура за по няколко милиона вещаеха на бенефициенти бърза възвращаемост и многогодишна сигурна печалба от аквакултура на екзотични видове риба и не рибни хидробионти. До тук всички добре. Бизнесмени наивници изтръскаха финансовия си чувал и спестявания, а някои и семейния бюджет, за да платят скъпите консултантски услуги. Сега чакат пари от банките, за да реализират своите мечти и халюцинации и чак тогава да си осребрят проекта от Европейския фонд по рибарство. И докато наивните бизнесмени, чакат многомилионните кредити от банките, то блокираните от техните проекти пари поетапно се отписват и се връщат в Брюксел, защото за всеки одобрен и подписан от ИАРА проект за 2-3 години се блокират европейски средства и после Р България ги губи. Единствено опитните консултанти прецениха навреме трезво ситуацията и се облагодетелстваха за сметка на злощастните “златни рибоци”. Правилата на играта са такива. Банките не дават многомилионните кредити на фирми с няколко десетки хиляди лева оборот, още по малко за грандомански проекти, съмнителни за “окото” на банкера. Тези, които имат история, опит в рибарството и разполагат с финансов ресурс останаха извън финансовата благодат на Европа. Не можаха да се вредят навреме от наивници с информация отвътре. Дали и консултантите предварително са били част от схемата никой не знае, но времето ще покаже. 
 
Автори: Д-р Йордан Господинов, д-р Тачо Пашов
 

 
 
Награда “Консултант 1”и “Златен рибок” 
 
FISHNEWS.BG започва кампания по съставяне на класация на консултантите и/или техните фирми участвали в изготвянето на проекти по Оперативна програма за развитие на сектор рибарство /ОПРСР 2007-2013/, както и на най-големия нереализиран проект за аквакултура. Ще учредим две предметни награди “Консултант 1” и “Златен рибок”. Наградите ще бъдат връчени след окончателното приключване на програмния период декември 2015 г. на публичното събитие, с което очакваме да се обяви финала на ОПРСР 2007-2013. Резултатите от класацията и наградите ще бъдат обявени в месечното издание на бюлетина. Победителите ще бъдат поканени публично да получат наградите. Възнамеряваме да бъдат присъдени само две първи награди, а класацията ще включва имената на всички до десето място.
За акуратното изготвяне на класацията предлагаме на вниманието на нашите читатели критерии, които възнамеряваме да използваме при подреждането на призовите места. Критериите за наградата “Консултант1” са: брой изготвени проекти, финансово измерение на проекта и на субсидията, размер на изплатения консултантския хонорар, брой реализирани и нереализирани проекти след сключен договор. А за наградата “Златен рибок” критерия да бъда най-голям хонорар изплатен за нереализиран проект. Възнамеряваме най-силния критерий да бъде съпоставката на броя не реализирани проекти с най-голям изплатен хонорар консултантски. Знаем, че достъпа до тази информация ще ни затрудни много, макар че тя трябва да е публична и достояние на обществеността. Очакваме да ни предоставяте цифри, данни и информация за фирми и лица на адреса на бюлетина. Координатите за връзка са в края на всеки бюлетин или на електронната страница:  www.fishnews.bg
 
Очакваме на електронния адрес на бюлетина да ни изпращате вашите предложения, редакция и корекции на критерии, както и данни за проекти и размери на консултантски хонорари. Срокът за изпращане на предложения за критерии е до края на месец октомври 2014. Комисия от ръководители на представителните браншови асоциации в сектор рибарство ще селектира и приеме критериите, които ще публикуваме в ноемврийския брой на бюлетина. Надяваме се на вашия интерес и ви приканваме да ни изпращате всякакъв вид информация касаеща класацията, учредяването на наградите, както и други идеи. Приемаме предложения за дизайн и безвъзмездна изработка на наградите.
 
Приканваме консултантите и/или техните фирми да рекламират в изданието или на страницата на FISHNEWS.BG. Цените за реклама са публикувани на сайта. 
Десет процента /10%/ от приходите за реклама или спонсорство постъпило от консултанти ще бъдат изразходвани за авторите и творците на наградите.
 
Автори: Д-р Йордан Господинов, д-р Тачо Пашов
 

 
 
Публикувано законодателство на ЕС през месец юли 2014 г.
 
Риболов и аквакултура
 
Регламент за изпълнение (ЕС) № 741/2014 на Комисията от 8 юли 2014 година за изменение на Регламент (ЕО) № 26/2004 относно регистъра на риболовния флот на Общността
Решение за изпълнение на Комисията от 15 юли 2014 година за определяне на приоритетите на Съюза във връзка с политиката за изпълнение и контрол в рамките на Европейския фонд за морско дело и рибарство
 
Европейско финансиране

Регламент за изпълнение (ЕС) № 771/2014 на Комисията от 14 юли 2014 година за установяване на правила съгласно Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета за Европейския фонд за морско дело и рибарство по отношение на модела за оперативните програми, структурата на плановете за компенсирането на допълнителните разходи, направени от операторите във връзка с риболова, отглеждането, преработването и предлагането на пазара на определени продукти от риболов и аквакултури от най-отдалечените региони, образеца за предаване на финансови данни, съдържанието на докладите за предварителна оценка и минималните изисквания за плана за оценка, които трябва да бъдат представени в рамките на Европейския фонд за морско дело и рибарство
Регламент за изпълнение (ЕС) № 772/2014 на Комисията от 14 юли 2014 година за определяне на правилата относно интензитета на публичната помощ спрямо общите допустими разходи за някои операции, финансирани от Европейския фонд за морско дело и рибарство
 
Внос, износ
 
Регламент за изпълнение (ЕС) № 725/2014 на Комисията от 30 юни 2014 година за изменение на Регламент (ЕО) № 499/96 на Съвета по отношение на нови тарифни квоти на Съюза за някои видове риба и рибни продукти с произход от Исландия
Регламент за изпълнение (ЕС) № 726/2014 на Комисията от 30 юни 2014 година за изменение на Регламент (ЕО) № 992/95 на Съвета по отношение на нова тарифна квота на Съюза за приготвена херинга с произход от Норвегия
Решение за изпълнение на Комисията от 16 юли 2014 година за изменение на приложение II към Решение 2006/766/ЕО по отношение на вписването на Република Молдова в списъка с третите страни и териториите, от които е разрешен вносът на някои рибни продукти, предназначени за консумация от човека (нотифицирано под номер С(2014) 
 

РЕКЛАМА 
 
 
 
Бобал-Бояджиев ЕООД, 
представят първия продукт, регистриран за употреба в България:
 
 
 
 

FLUMEKVIN 10%
(flumequine 100 mg/gr)

Прах за перорално приложение

Flumekvin 10 % се използва за лечение на акутни хеморагични септицемии (фурункулоза, йерсениоза, вибриоза), хронични и латентни инфекции, причинени от бактерии чувствителни към флумеквин, метафилаксия и лечениена вторични инфекции, причинени от стресови състояния или вируси.

Продуктът се прилага като медикаментозен фураж след лекарско предписание в дози:

12 – 20 g/100 kg риба

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ПОСЕТЕТЕ НАШИЯ WEB SITE:
www.bobal-bg.com

 

CHLORAMIN T.

Универсален широкоспектърен прахообразен дезинфектант използван с успех в рибопроизводството 

Активно в-во: Натриев тозилохлорамид 81%

Спектър на действие: бактерицидно, 100% вирусоцидно, микобактерицидно, туберкулоцидно, фунгицидно, спороцидно.

Chloramin T се използва в следните концентрации:

Празни басейни - 500 g/1000 m3 – басейна се оставя празен за 2-3 дни – 0.125 ppm активен Cl2

В присъствие на риби- 200 g/1000 m3 един път на 10 дни за профилактика – 0.05 ppm активен Cl2

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ПОСЕТЕТЕ НАШИЯ WEB SITE:
www.bobal-bg.com

 

 

Предлагаме зарибителен материал от есетра, размерни групи от 5 до 20 грама, налични количества, цени по договаряне. Рибовъдно стопанство "Топлика", с. Бенковски, обл. София.

Телефон за контакт: 0885/998-916. Емил Китанов

 


 


↑ Горе