БЮЛЕТИН ЗА РИБАТА

Брой 10

10 юни 2014

Дойде време за десети брой на Бюлетин за рибата. В него отново ви представяме информация за актуални теми, еврофондовете, срещи, мероприятия и събития в бранша от изминалите 30 дни. Основен акцент е предложението на Европейската комисия от 1.01.2015 г. да се забрани улова на риба с всякакъв вид плаващи мрежи във водите на ЕС. От българска страна е подготвено становище с искане за частична или пълна отмяна на ограничението у нас. Повече подробности ще намерите по-долу.


СЪДЪРЖАНИЕ на Брой 10:

Комитет за наблюдение на ОПРСР
Забраняват улова на риба с плаващи мрежи 
Веслоносът 
Публикувано законодателство на ЕС през май 2014 г.
Регионален консултативен съвет за Черно море 
Шеста национална кръгла маса на СХП
Реклама


  

Комитет за наблюдение на ОПРСР

Малко над 37 % са изплатените средства по Оперативна програма за развитие на сектор рибарство 2007-2013/ОПРСР/ към 31 май 2014 г. Това стана ясно по време на тринадесетото редовно заседание на Комитета по наблюдение на ОПРСР проведено на 04.06.2014 г. в София.

В работната среща участие от страна на бизнеса взеха д-р Й. Господинов - Изп. Директор на БГ ФИШ, г-н Русинов член на Управителния съвет на БГ ФИШ, г-н П. Василев член на Управителния съвет на БГ ФИШ, д-р Тачо Пашов – Председател на НАР Ст. Загора, Н. Колаксъзов – Председател на НАРИБА Пловдив, г-н М. Димитров - Черноморски изгрев Варна. Срещата бе ръководена от Зам. - министърът на земеделието и храните д-р инж. Валентина Маринова. Гости и партньори на форума бяха г-н Франгискос Николиан и г–н Кристиан Бадиу от ГД „Морски въпроси и рибарство“ към Европейската комисия. Според представения от Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури /ИАРА/ план за действие за ускоряване на изпълнението на Програмата се предвижда прекратяване на практиката за сключване на анекси за удължаване на сроковете за изпълнение на договорите. Заложени са параметри за съкращаване на сроковете за разплащане на проекти в рамките на два месеца. Удължава се и срокът за договаряне до месец юни 2014 г. на мерки 2.1, 2.6, 3.3 и 3.5. До месец септември 2014 г. ще се удължи срокът за договаряне по мярка 4.1, а по мярка 5.1 – до края на 2014 г.

От отчетите, предоставените таблици и проведените дебати стана ясно, че поредните загуби на евро средства за 2013 г. са в размер на близо 4,5 мил. евро, а възможните загуби на средства през 2014 г. ще бъдад над 10 мил. Не е изключено загубите за 2014 т. да надминат 20 мил. лева.

Поредната новина в твърдението на  ИАРА беше, че администрацията прави всичко възможно институцията по контрол на риболова и управление на програмата да стане скоро и разплащателна агенция на средствата от Европейския фонд по рибарство /ЕФР/ с довода, че ще се скъси времето за обслужване на бенефициенти.

На въпрос от страна на бизнеса за финансовите корекции наложени от Изпълнителния директор на ИАРА на вече изпълнени или договорирани проекти, отговор не бе даден. Асоциация БГ ФИШ не пропусна публично да отбележи, че Местните инициативни рибарски групи /МИРГ/ се справят много добре и до края на програмния период значително ще повишат усвояването на средствата за настоящия програмен период. В крайна сметка Комитета гласува, ре локация на средства от мярка в марка, както и от ос в ос, за да се осигурят средства за осите с голям интерес.


 

Забраняват улова на риба с плаващи мрежи 
 
Предвижда се пълна забрана за корабите да носят на борда или да използват какъвто и да било вид плаващи мрежи от 1 януари 2015 г. във водите на ЕС. Това може да се случи Съгласно предложение на Европейската комисия за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за забрана на риболова с плаващи мрежи, за изменение на регламенти (ЕО) № 850/98, (ЕО) № 812/2004, (ЕО) № 2187/2005 и (ЕО) № 1967/2006 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 894/97 на Съвета.
 
Съгласно чл.2 от проекта за регламент „плаваща мрежа“ означава мрежа, изработена от едно или повече парчета мрежа, които се провесват едновременно и успоредно на горното(ите) въже(та), държи се на повърхността на водата или на известно разстояние под тази повърхност с помощта на плаващи механизми и плава по течението свободно или с кораба, към който може да е прикрепена. Тя може да бъде снабдена с механизми за стабилизиране на мрежата или за ограничаване на отклонението като морска котва или котва на дъното, прикрепена към единия край на мрежата.При така подготвения проект на документ, възможността голяма част от дрбномащабния риболов в страната да остане без стопанска дейност е твърде голяма. Основния риболов в нашите крайбрежни морски райони се осъществява от лодки с дължина от 4 до 12 метра, които ловят риба предимно с плаващи хрилни мрежи, седки. Тази дейност е основен поминък на собствениците на над 1600 риболовни съда. Ако се приеме, че и водите на река Дунав са европейски, то още по-значителен брой семейства са обречени да сменят предмета на дейност.
 
Българския сектор рибарство в лицето на Асоциация БГ ФИШ и още няколко сдружения на риболовци се зае с проучване на законодателството, историческите данни и като има в предвид социалния статус на рибарите подготви становище до Изпълнителна агенция по рибарство. С това становище се настоява Министерството на земеделието и храните да изпрати българска позиция до ЕК с иск за дерогация за риболова в Черно море и защита интереса на дребните рибари или за пълна отмята на предстоящата забраната за риболов с плаващи мрежи, като това предвижда проекта на новия Регламент пред нашия бряг.
 
 

 
 
Веслоносът (Polyodon spathula)
 
Този вид е представител на есетровите риби и достига дължина до два  метра и тегло над 70 кг. Използва се за добив на черен хайвер и на месо с много добри вкусови качества. Родината на вида е Северна Америка. Среща се най-много в река  Мисисипи и други реки на Мексиканския залив. Тази риба е единствения вид от есетровите риби, която се храни с планктон. От няколко години в България видът е в процес на аклиматизация. През тази година за пореден път успешно в люпилнята на сладководното стопанството в гр. Николаево се аклиматизират личинки от веслонос. На този етап стопанството произвежда рибки само за своята ферма, с цел въвеждане на добри фермерски практики и за усъвършенстване на различни технологии за отглеждане. Стопанството разполага вече с няколкостотин бройки възрастни екземпляри, навлизащи в родителска възраст, като се очаква в близките години те да съзреят полово. Тенденцията е скоро да се добие оплоден хайвер и да се произведе първото поколение от аклиматизираните риби от този вид.
 
 
 

 
 
Публикувано законодателство на ЕС през месец май 2014 г.
 
Риболов и аквакултура

Решение на Съвета от 13 май 2014 година относно сключването, от името на Европейския съюз, на Протокола за определяне на възможностите за риболов и финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Република Сейшели.
 
Регламент (ЕС) № 544/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година за изменение на Регламент (ЕО) № 302/2009 на Съвета относно многогодишен план за възстановяване на червения тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море
 
Европейско финансиране

Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014 на Комисията от 3 март 2014 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство.
 
Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година за Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2328/2003, (ЕО) № 861/2006, (ЕО) № 1198/2006 и (ЕО) № 791/2007 на Съвета и Регламент (ЕС) № 1255/2011 на Европейския парламент и на Съвета
 
Корабоплаване

Решение на Съвета от 8 май 2014 година относно позицията, която да бъде приета от името на Европейския съюз в Международната морска организация по време на 93-тата сесия на Комитета по морска безопасност, във връзка с приемане на измененията на правила SOLAS II-1/29, II-2/3, 2/9.7, 2/13.4, 2/18, III/20, Кодекса за спасителните средства и Кодекса за подобрената програма за преглед за 2011 година.
 
Решение за изпълнение на Комисията от 14 май 2014 година за предоставяне на признаване в ЕС на Хърватския корабен регистър в съответствие с Регламент (ЕО) № 391/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно общи правила и стандарти за организациите за проверка и преглед на кораби 
 

 
 
Регионален консултативен съвет за Черно море /РКСЧМ/
 
Втора поредна среща при разменено гостуване
 
На 29.05.2014 г., в гр. Мангалия, Република Румъния се проведе техническа среща за учредяване на Регионален консултативен съвет за Черно море. 
 
На събранието присъстваха представители на сектор рибарство, браншови асоциации на преработватели, оператори в аквакултурата, риболовци, природозащитни организации от България и Румъния.
 
Събранието реши:
 1. Изпълнителният комитет на съвета да се състои от 10 човека, по петима представители за всяка страна. Три от петте места трябва да бъдат в полза на риболовния бранш, а останалите две за други заинтересовани страни.
 2. Президентът на съвета да бъде избиран с 3 годишен мандат.
 3. В Общото събрание да могат да вземат участие всички, които отговарят на определени принципи и условия, които ще са заложени в устава на РКСЧМ.
 4. Да се потърси опит от други страни, в които има учредени подобни консултативни съвети.
 5. По време на следващата среща всяка от двете страни да бъде готова със свое предложение относно: 
 • седалище на РКСЧМ; 
 • разпределение на отделните длъжности в структурата му между двете държави;
 • устав, около който да се обединят потенциалните членове на Общото събрание;
 • критерии за участие в Общото събрание;
 • списък с потенциалните бенефициенти.
 
Прието бе решение следващата среща да се организира от Българските представители на сектор рибарство с участието на други неправителствени организации, като се поканят представители на ГД МОРЕ от Европейската комисия и представители на други страни /Държави членки/ с опит в учредяването и управлението на Регионални консултативни съвети. 
 

  

Съюзът по хранителна промишленост проведе Шеста национална кръгла маса 

"Качеството на хранителните продукти – гаранция за успешно представяне на пазара на храни и напитки"

 

Кръглата маса се проведе на 22 май  2014 г. в зала №3, в Дом на науката и техниката, София, ул. Г. С Раковски № 108 

Целта на Кръглата маса бе да се обсъдеят съвременните възможности за производство на висококачествени продукти, задълженията на българските производители за правилното информиране на потребителите, европейските практики за контрол на качеството на храните. 

За участие в Кръглата маса бяха поканени експерти от министерства и държавни ведомства, специалисти от научни институти, браншови организации, ръководители на големи фирми, потребителски и работодателски организации, депутати, представители на медии. 

Основни тематични направления на дискусията бяха:

 1. Ролята на компетентните държавни органи за контрола и стимулирането на качественото производство на храни и напитки.
 2. Специфики на новата регулаторна система на ЕС в сферата на храните. 
 3. Стандартите – гаранция за производство на качествени храни.  
 4. Етикетирането – отговорност към потребителя и начин за увеличаване на продажбите. 
 5. Защитените наименования – защитени географски означения; защитено наименование за произход; храни с традиционно специфичен характер – възможност за по-добра пазарна реализация на продуктите.
 6. Акредитираните лаборатории – гарант за безопасността на храните.

В кръглата маса от страна на сектор рибарство участие взеха Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ и водещи фирми от бранша.


РЕКЛАМА 
 
 
Бобал-Бояджиев ЕООД, 
представят първия продукт, регистриран за употреба в България:
 
 
 
 

FLUMEKVIN 10%
(flumequine 100 mg/gr)

Прах за перорално приложение

Flumekvin 10 % се използва за лечение на акутни хеморагични септицемии (фурункулоза, йерсениоза, вибриоза), хронични и латентни инфекции, причинени от бактерии чувствителни към флумеквин, метафилаксия и лечениена вторични инфекции, причинени от стресови състояния или вируси.

Продуктът се прилага като медикаментозен фураж след лекарско предписание в дози:

12 – 20 g/100 kg риба

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ПОСЕТЕТЕ НАШИЯ WEB SITE:
www.bobal-bg.com

 

CHLORAMIN T.

Универсален широкоспектърен прахообразен дезинфектант използван с успех в рибопроизводството 

Активно в-во: Натриев тозилохлорамид 81%

Спектър на действие: бактерицидно, 100% вирусоцидно, микобактерицидно, туберкулоцидно, фунгицидно, спороцидно.

Chloramin T се използва в следните концентрации:

Празни басейни - 500 g/1000 m3 – басейна се оставя празен за 2-3 дни – 0.125 ppm активен Cl2

В присъствие на риби- 200 g/1000 m3 един път на 10 дни за профилактика – 0.05 ppm активен Cl2

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ПОСЕТЕТЕ НАШИЯ WEB SITE:
www.bobal-bg.com


 

Условията за реклама в Бюлетин за рибата  ще намерите на тази страница.

 
Можете да намерите стари броеве на Бюлетина на нашия сайт - www.fishnews.bg.
 
Харесайте нашата Фейсбук страница

 


↑ Горе