БЮЛЕТИН ЗА РИБАТА

Девети брой

10 май 2014

Пред вас е брой 9 на Бюлетин за рибата, който отразява събитията и новостите в един от най-динамично развиващите се сeктори - "Рибарство". Той обхваща риболова, рибопреработката, аквакултурата и търговията с риба и нерибни хидробионти. В този брой ще намерите единствената актуална информация за количествата риба и водни животни, добивани в сладководни водоеми и в морето, както и интересни статистически данни за усвоени евросредства и загубите за България милиони от рибарската програма.

 


СЪДЪРЖАНИЕ на Брой 9:

Равносметката за програмния период 2007-2013 г.
Кодове и легенди в Националния регистър....
Международна среща  за сформиране на Регионален консултативен съвет...
Калканът - Търсена стока с прекрасни вкусови качества
Публикувано законодателство на ЕС през месец април 2014 г.
Колко риба произвежда и яде българинът?
Екосистемата в Черно море
Води, според юрисдикцията
Реклама

 


 

Равносметката за програмния период 2007-2013 г.

 
Кой е виновен?
Измина програмният период на Оперативна програма за развитие на сектор рибарство (ОПРСР) 2007-2013. За тези седем години Управляващият орган на програмата в лицето на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) бе ръководена от общо 10 началника (седем изпълнителни директори и трима временно изпълняващи дейността). Някои бяха изтъкнати специалисти, други не чак толкова, но всички тях ги обединяваха две важни прилики – малки правомощия и многобройни новоназначения. Десетки са водещите специалисти, които напуснаха ИАРА, а много повече са тези така наречени “парашутисти”, които просто преминаха през редиците и, и всичко това заради едничката цел да се “направляват” правилно средствата от Европейския фонд по рибарство.
Равносметката днес е красноречива.
Размерът на програмата за целия период бе близо 107 милиона евро, (около 210 мил. лева).
Програмата беше отворена за приемане на проекти в края на 2009 г.
През 2009 г. Р България загуби - 4 132 961 евро поради отписване. Правилото N+2;
През 2011 г. Р България загуби още 3 568 501 евро поради отписване. Правилото N+2;
През 2011 г. заради заплаха от още загуби ИАРА преведе в Националния гаранционен фонд още 7 755 198,56 евро, които фактически не са усвоени;
В случай, че не всички бенефициенти, подписали договори подадат заявки за плащане преди 15 ноември 2014 г. и сумите не бъдат сертифицирани, прогнозната загуба ще се увеличи с още 11,15 милиона лева.  
Вижте информацията на този адрес.  
 
Като заключение: На всеки от началниците на ИАРА средно се падна по осем месеца и половина управление. За някои нямаше и толкова време. Някои не научиха кой кой е в сектора, други пък сякаш даже не прочетоха Закона. Назначаваха ги изневиделица и гръмко ги сваляха, за да демонстрират тези над тях, че са заинтересовани нещата да вървят. Все още има шанс за малкия остатък от парите.
За другите, така наречените отписани средства, причината беше някъде другаде. Къде ли?
(За изнесените финансови цифри са ползвани данни от официални източници)
 
Автор: д-р Йордан Господинов - Изпълнителен директор и Представляващ АПРП БГ ФИШ
 

 
Кодове и легенди в “Национален регистър на предприятията контролирани от БАБХ”.
Как да се ориентираме
 
 
Българската агенция по безопасност на храните /БАБХ/ е институцията, която в многообразието на своята дейност изготвя и поддържа регистър на предприятията. Този регистър е достъпен за всички и се ползва, за да ориентира обществото, кои са одобрените обекти за производство, съхранение и търговия с храни, суровини и др. в Европа и света. Списък на одобрените предприятия за търговия с храни от животински произход със страните членки, отговарящи на Приложение ІІІ на Регламент 853/2004/ЕЕС можете да видите тук. Регистрите са разделени на секции, които са обозначени с римските цифри от I до XIII. Например “Живи двучерупчести молюски” са Секция VII, “Рибни продукти” са в Секция VIII, “Жабешки бутчета и охлюви” са в Секция XI. В регистър всеки обект има знака BG и седем цифрен код, от който първите две цифри обозначават териториалната област, в който е разположено предприятието/01-Благоевград, 02-Бургас, 03-Варна и.т. /. Следващите две цифри са видът на производството/13 е рибопреработвателно предприятие, 14 е предприятие за живи молюски/. Следващите три цифри са индивидуалният регистрационен номер на предприятието, който се издава по реда на регистрацията на предприятията и се изписва като 001,002,003 и т.н. / Най–голямо неразбиране будят поредицата от букви изписани на латиница в последната колона, които в самия регистър не дават информация за нищо, освен, ако ползващия страницата не е запознат предварително с приложението наречено “Кодове и легенди”.
 
По важните кодове за сектор рибарство - /аквакултура, риболов, преработка и търговия/ са:
 
AH - Рибна борса, Auction hall;
CC - Събирателен център, Collection centre;
CS - Хладилник, Cold store;
DC - Експедиционен център, Dispatch centre;
EPC - Пакетиращ център Packing centre;
FFPP - Преработващо предприятие за прясна риба, Fresh fishery products plant;
FM Р - Рибно брашно, Fish meal;
 Fl - Жабешки бутчета, Frogs’ legs;
FV - Кораб-фабрика, Factory vessel;
PC - Пречиствателен център, Purification centre;
PP - Преработвателно предприятие, Processing plant;
RW - Пре-опаковащ център, Re-wrapping establishment;
Sn - Охлюви, Snails;
ZV - Кораб-замръзвател, Freezer vessel.
 
 

 
Международна среща на заинтересованите страни за сформиране на Регионален консултативен съвет за Черно море ще се проведе на 15-16 май в гр. Костанца, Румъния
 
На 15-16.05.2014 г. представителите на сектор рибарство от Румъния организират поредната среща за сформираните на Регионален консултативен съвет за Черно море/РКСЧМ/, на който са поканени представителите на българския сектор и на заинтересованите страни членове на Инициативен комитет от страна на Р България. Съгласно изискванията на европейското законодателство най-малко две страни членки на ЕО трябва да участва в процеса на учредяването му. Членове и учредители могат да бъдат представители на сектор рибарство, риболовци, преработватели и търговци на риба, както и други неправителствени организации/НПО/ имащи интереси и дейности свързани със сектор рибарство, които могат да заемат 60% от състава. Останалите 40 % могат да са други неправителствени организации-представители на организации оператори в морската аквакултура, екологични НПО и други имащи бизнес интереси засегнати от Общата рибарска политика. 
 
РКСЧМ ще изпълнява ролята на Регионален консултативен съвет (РКС) в съответствие с Регламент (ЕО) № 2371/2002 на Съвета от 20 декември 2002 г. относно опазването и устойчивата експлоатация на рибните ресурси в рамките на общата политика в областта на рибарството и ще бъде учреден в съответствие с последвалото Решение на Съвета от 19 юли, 2004 г., с което се създават Регионални консултативни съвети съгласно общата политика в областта на рибарството (2004/585/ЕО).
Основните му функции ще бъдат да подготвя и предоставя становища и препоръки за управлението и опазването, с които да допринася за прилагането на общата политика в областта на рибарството във водите на Черно море и да подобрява външните взаимоотношения на ЕС по въпроси, свързани с рибарството.
 
По-конкретно, РКСЧМ ще съветва Европейската комисия по въпроси, свързани със Споразумения за рибарство с трети страни и по въпроси, свързани с Регионалните рибарски организации (РРО), в които ЕС членува, с които е партньор, или в чиито води действа флота на Общността. За да върши своята дейност съгласно изисквания към РКСЧМ ще бъдат привлечени специалисти от различни научни институти, за да извеждат опити и предлагат решения.  
 

 
Калканът - Търсена стока с прекрасни вкусови качества
 
Черноморският калкан е с латинско наименование Psetta maeotica (Pallas, 1814), (Catalogue of Life: 2007 Annual Checklist). В черно море се срещат и други два вида от семейство Scophthalmidae: Psetta maxima (атлантически калкан) и Scophthalmus rhombus (ромбовиден, по-познат като малък калкан)./Георги Атанасов/. Калканът е дънна риба и живее на дълбочина 40-80 m. Съществуват около 30 вида, 3 от които се срещат у нас. Някои видове като Rhombus maeoticus достигат тегло до 15 кг.. Тялото е със специфична форма - несиметрично, плоско, ромбовидно. Горната част на калкана е осеяна с многобройни бели, кафяви и черни петна, покрито с островърхи костни плочки наричани копчета. Очите са разположени върху едната - дорзалната част на тялото. За тези риби е характерна мимикрията. Те бързо променят цвета на тялото си по подобие на средата (пясъчна, камениста и др.), където се намират. Тази окраска, освен, че им помага особено много, когато трябва да се предпазят от враговете си, е удобство за тях, когато си търсят храна. Прекарва по-голямата част от времето си заровен в пясъка, дебнещ своята плячка. Основната му храна са дънни риби и ракообразни. Висококачественото месо на тази риба я прави предпочитан деликатес. Изключително търсен вид е Черноморският калкан на турския пазар и е предпочитана риба в менюто на много балкански рибни ресторанти. Разпространен e в Черно, Средиземно море и в северната част на Атлантическия океан. У нас по-голяма концентрация се наблюдава на север от нос Калиакра, Шабла и около Балчик. Обича крайбрежните води и се лови от водолази и професионални рибари с хрилни мрежи. Не рядко попада и в мрежите на големите кораби, които ловят с тралове. Обект е на стриктен контрол при улов, разтоварване на брега и продажба от страна на Държавите членки на ЕО, което поставя в неравностойно положение риболовния сектор от България и Румъния спрямо техните колеги от другите Черноморски страни. Противоречиви са твърденията за популацията му пред българския бряг. Напоследък има тенденция за изграждане на ферми за калкан, което ще облекчи до известна степен натиска върху дивата риба.
 

 
 
Публикувано законодателство на ЕС през месец април 2014 г.
 
Риболов и аквакултура:
Регламент (EС) № 432/2014 на Съвета от 22 април 2014 година за изменение на Регламент (ЕС) № 43/2014 по отношение на някои възможности за риболов
 
Европейско финансиране
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 335/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 11 март 2014 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1198/2006 на Съвета за Европейския фонд за рибарство по отношение на някои разпоредби относно финансовото управление за някои държави-членки, които изпитват или са застрашени от сериозни затруднения с финансовата стабилност.
 
РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 3 април 2014 година за определяне на годишното разпределение на глобалните средства по държава членка за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд по цели „Инвестиции за растеж и работни места“ и „Европейско териториално сътрудничество“, и на годишното разпределение на специално разпределените средства за инициативата за младежка заетост по държава членка, както и списъка на допустимите региони и размера на средствата, които да се прехвърлят от разпределените на всяка държава членка средства по Кохезионния фонд и структурните фондове към Механизма за свързване на Европа и за подпомагане на най-нуждаещите се лица за периода 2014—2020 година (нотифицирано под номер С(2014) 2082 
 
Безопасност на храните:
ПРЕПОРЪКА НА КОМИСИЯТА от 4 април 2014 година за намаляване наличието на кадмий в храните (текст от значение за ЕИП) (2014/193/ЕС)
 

 
Колко риба произвежда и яде българинът?
 
През последните няколко години консумацията на риба и нерибни хидробионти/други водни животни/ бележи ръст. Макар този растеж де е с по-ниски темпове спрямо световното производства, където консумацията на морски дарове е хит, у нас вече има напредък. България като морска страна, освен, че традиционно се занимава с риболов произвежда и значително количество морска аквакултура/риба и други водни животни отгледани при контролирани условия/. Страната ни разполага и с много сладководни обекти за производства на студенолюбива и топлолюбива аквакултура, които ежегодно повишават обемите на своето производство предимно от пъстърва, шаран, толстолоб, сом, щука, есетрови риби. Добрите показатели на речните и морските води, традициите в рибовъдството и риболова, както и Европейският фонд по рибарство доведоха до известно развитие на сектора.
 
През 2013 г. производството, което е сбор от риболов и аквакултура е в следните параметри: 
 
Уловите през 2013 г. от Черно море възлизат на 9507 тона, като представляват общо 32 стопански вида. От тях най-голям дял се пада на:
- рапана 4 819 тона;
- цаца 3 784 тона;
- сафрид 271 тона;
- черноморска барбуня 256 тона;
- попчета 74 тона;
- морска  лисица 56 тона;
- лефер 49 тона;
- калкан 39,5 тона;
- акула 31 тона. 
 
Аквакултурата в Р България от Черно море и от сладководните басейни възлиза общо на 12 178 т. /ИАРА/ Общо статистическите видове от аквакултура са 40. Най-голям дял от тях имат:
- шаран 3 600 тона;
- дъгова пъстърва 3042 тона;
- пъстър толстолоб 2 226 тона;
- черна морска мида 1827 тона;
- бял амур 296 тона;
- каракуда 266 тона;
- руска есетра 260 тона;
- бяла риба 175 тона;
- сом 165 тона;
- бял толстолоб 70 тона;
- щука 44 тона;
- езерен рак 32 тона;
- африкански сом 30 тона;
-моруна 19 тона.
 
Потребление на риба и рибни продукти средно на лице от домакинство, кг


Продукти

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Риба и рибни продукти

4,6

4,8

5,3

5,4

5,4

6,5

 
В статията не са отразени данните от внос, износ и вътре общността търговия, но с оглед на официалните данни близо половината от количеството консумирана у нас риба и нерибни хидробионти са от българско производство.
 

 
Екосистемата в Черно море
 
Структурата на екосистемата на Черно море се различава от тази на съседното Средиземно море в това, че разнообразието от видове е по-ниско и доминиращите групи са различни. Все пак изобилието, общата биомаса и продуктивността на Черно море са много по-високи от тези на Средиземно море. В Черно море са установени общо 3 800 вида (Zaitsev и Mamaev, 1997). Макрозообентосът на Черно море е представен от около 800 вида, а рибната фауна – от 171 вида. Има 320 вида птици в делтата на река Дунав, а в Черно море са открити 4 вида бозайници: тюлен монах Monachus monachus, делфин афала Tursiops truncatus ponticus, обикновен делфин Delphinus delphis ponticus и морска свиня Phocaena phocaena relicta (Heileman и др., онлайн). По-голямото богатство на видовете в плитките води е свързано с добрите условия с разтворен кислород, докато в по-дълбоките зони има по-слабо разнообразие поради естественото изчерпване на кислорода. Затова броят на макробентичните видове бързо намалява с увеличаването на дълбочината – на дълбочина под около 120 m живее само многочетинестият червей Notomastus profundus
 
След 60-те години Черно море претърпя драматични екологични промени. Понастоящем няма общо съгласие сред учените за причините и динамиката на промените в екосистемата на Черно море. Промените в екологията на Черно море обаче вероятно се разбират най-добре като комплексно взаимодействие на различни влияния, най-важните от които са еутрофикацията, внасянето на чужди видове и прекомерният риболов (Caddy, 2008).
 
 

 
Води, според юрисдикцията 
 
В Черно море всички води са под юрисдикцията на крайбрежните държави, като няма никакво открито море за разлика от Средиземно море, където откритото море съставлява значителна част от басейна. Основните форми на национална юрисдикция на морското пространство на Черно море, както са определени от Конвенцията на ООН по морско право (UNCLOS) през 1982 г., са следните: 
Вътрешни води (ВВ): водите, разположени от изходната линия на териториалното море към брега, са част от вътрешните води на държавата (UNCLOS, член 8). Държавите имат пълен териториален суверенитет над тези води, морското дъно и неговите недра и въздушното пространство над тях. 
 
Териториално море (ТМ): морска ивица, прилежаща към територията и вътрешните води на крайбрежната държава, над която държавата упражнява пълен суверенитет както над подпочвената вода, така и върху въздушното пространство над това море и морското дъно и недра. Максималната ширина на териториалното море е 12 морски мили (UNCLOS, членове 2, 3 и 4). 
 
Изключителна икономическа зона (ИИЗ): район отвъд териториалното море и прилежащ към него, по отношение на който крайбрежната държава има суверенни права за промишлено проучване и експлоатация, съхраняване и стопанисване на природните ресурси – живи и неживи, намиращи се на морското дъно, в неговите недра и в покриващите го води. Нейната ширина е 200 морски мили, която за Черно море е неприложима.
 

 
РЕКЛАМА
 
Фирма "Ровесто Транс" ООД предлага хладилни транспортни услуги с една композиция за фриго превози 23 тона  и още две полуремаркета, платформи. Цени по договаряне. Фирмата притежава лиценз за международен превоз на товари! Телефон 0886 166 990, rovestotrans@mail.bg
 

 
Условията за реклама в Бюлетин за рибата  ще намерите на тази страница.
 
 
Можете да намерите стари броеве на Бюлетина на нашия сайт - www.fishnews.bg.
 
Харесайте нашата Фейсбук страница
 

 


↑ Горе