БЮЛЕТИН ЗА РИБАТА

Брой 19

10 март 2015

Деветнадесети брой на Бюлетин за рибата е отново на десето число на месеца при вас. Както винаги сме навреме и ви предлагаме най-важното от изминалия месец и предстоящото през следващия в кратки статии и множество снимки. Европа пристига в България на 24.03.2015 за морското пространствено планиране, България продължава да отстранява забележките в Програмата за морско дело и рибарство, ИАРА май ще се мести в Бургас, а що се отнася до „рибарски те групи“, засега без коментар!?

 


СЪДЪРЖАНИЕ на Брой 19:

Забрана за улов на акула
Постоянно действащ орган към Министъра на МЗХ
Стандарт БДС за прясна риба
Еврокомисар Кармену Велла в България
Безопасни ли са добавките в храните?
Реклама
Предстоящи международни събития март
Публикувано законодателство на ЕС през месец февруари 2015 г.
Малки обяви

 


 

Забрана за улов на акула


През последните дни на месец февруари възникна напрежение сред рибарите, които риболовстват черноморска акула далеч от българския бряг на Черно море. Ежегодно голяма група кораби риболовстват по няколко денонощия във водите на Румъния далеч от брега на 50-60 морски мили, където акулата обитава и се храни. Този вид е изключителен деликатес и месото и се търси на българския и международния пазар. Слуховете за наложена забрана от страна на румънските власти за улов на акула във водите и в икономическата зона спря излетите на рибарите. Макар двете страни да сме членове на Европейската общност информацията, която имаме от нашето Министерство на земеделието и храните е разнопосочна, въпреки, че европейското законодателство гласи, че след 12 милната зона всички видове са разрешени за улов ако корабите спазват изискванията на европейското законодателство. За да избегне ситуацията с арестуване на кораби и налагане на драстични санкции относно тяхната дейност в икономическите води на Черно море Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ се зае да защити интересите на всички рибари, като отправи допитване до компетентните органи. От асоциацията е изпратено официално писмо до властите в Р Румъния. Текста на писмото е адресирано до: Румънската агенция по рибарства и аквакултера, до Морска администрация на Р Румъния, до Гранична полиция на Р Румъния и до Румънската Черноморската риболовна асоциация. Пълния текст на писмото можете да видите тук. Писмото е подписано от Изпълнителния директор и представляващ АПРП БГ ФИШ д-р Йордан Господинов.
 


 

Постоянно действащ орган към Министъра на МЗХ


Консултативен съвет по рибарство и аквакултура /КСРА/
По настояване на бизнеса стартира инициатива за създаване на Консултативен съвет по рибарство и аквакултура към Министъра на земеделието и храните. Той ще бъде постоянно действащ орган, осигуряващ координацията в областта на рибарството и аквакултурите, сътрудничеството между държавните, неправителствените и научните организации/съгласно чл.45, ал. 1 от Закона за администрацията/. Закрива се Научно техническия съвет по рибарство и аквакултури създаден съгласно чл. 8 от Закона за рибарството и аквакултурите поради доказаната неефективност през годините на неговото съществуване. Бизнеса посочи своите представители и ще бъде представляван от най-добрите експерти в сладководната и морската аквакултура, както и изявени риболовци, преработватели и търговци на риба и нерибни хидробионти.


Автор: д-р Йордан Господинов
 

 

 


 

Стандарт БДС за прясна риба
 

На 25.02.2015 г в Сградата на Министерството на земеделието и храните/МЗХ/ се проведе среща с експерти от дирекцията по Безопасност на храните с представители на сектор рибарство. От МЗХ отправиха предложение да се създаде наредба или Български държавен стандарт за прясна риба. След продължителна дискусия се стигна до извода, че е добре да има Български държавен стандарт/БДС/ за прясна риба и ако някой от операторите в сектора иска до работи по него, ще е нужно да изпълнява изискванията на стандарта и да ги спазва. Очаква се това да донесе по-голяма сигурност за клиентите, ще се повиши качеството и ще се осигури по-висока цена. В текста на документ се предвижда да се сложат критерии, които да дават показателите за преснота. Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ предложи най-напред държавата да изкара всички производители/аквакултура/ и риболовци на „светло“. За целта бизнеса предлага първо да се създаде нормативна база/наредба/ с която да се регистрират всички стопанства, включително и тези с екстензивни производства и да се гарантира контрол на водата, фуражите, лечението, остатъчните количества антибиотици, багрила и т.н. По този начин към преработвателите и търговците ще се „движи“, търгува само проверена суровина, идентифицирана в опаковки и с етикети от одобрени обекти, а за живата риба търгувана като храна ще се търсят варианти за идентификация, чрез високо технологична маркировка. Представителите на сектора предложиха да се дадат ясно определенията за жива риба, кога рибата е храна и кога е „зарибител“, какво е прясна и какво е свежа риба, какво е обработена и преработена риба. Настояването е да не се търгува риба в насипно състояние, без опаковка при която неможе да се докаже обратна проследимост. Никой от администрацията не оспори твърдението на бизнеса, че храната предложена за продажба трябва да е преминала през преработвателни предприятия, опаковъчни центрове, експедиционни центрове или обекти за първа продажба, каквито са тържища, борси и други одобрени от официалния контрол обекти. Тези обести е задължително да притежават БГ № съгласно изискванията на ЕО законодателството и да съществуват в регистрите на БАБХ, като обекти за производство на храни. Всички останало буди съмнение за нерегламентиран произход и негарантирана безопасност на храната и здравето на потребителите.


Автор: д-р Йордан Господинов

 


 

Еврокомисар Кармену Велла в България


Европейската Комисия в България планира на 24.03.2015. да проведе конференция с работни сесии относно Морското пространственно планиране и предприемачеството с аквакултури в Черно море. Предвидена е и едночасова среща (неформална) между комисар Кармену Велла и рибарския сектор представен на конференцията. Във форума ще участват предприемачи, които считат, че е трудно и нерентабилно да се занимават с аквакултура в Черно море, или такива, които успешно развиват черноморски аквакултури. Идеята е да бъдат обсъдени с експерти проблемите и предпоставките пред такова иновативно начинание. Иновативното (и алтернативно) производство на риба в Черно море, какви възможности има и къде са ограниченията? Как аквакултурата би се вписала в планирането на морското пространство (MSP) и има ли ползва от такова планиране за сектора въобще? Ще се засегнат теми относно координацията с публичната администрация, изследователските институти, и т.н. Доколко пречи, ако въобще пречи, нормативната рамка (Европейската рамка) за опазване на околната среда, т.е. има ли ограничения, които да са прекалени или да струват скъпо на операторите. На конференцията ще вземат участие и представители на съседните страни.


Автор:д-р Йордан Господинов
 


 

Безопасни ли са добавките в храните?

Безопасността на всички добавки, които са разрешени за употреба в храните е оценена от Научния комитет по храните и/или от Европейския орган за безопасност на храните (EFSA). Само добавките, които са оценени и е установена тяхната безопасност,
са включени в списъка на ЕС.  Тъй като повечето от оценките датират от 80-те и 90-те години, някои дори до 70те години, е необходимо те повторно да бъдат преоценени от EFSA. Повторната оценка предстои да бъде завършена до 2020 година. Въз основа на съветите на EFSA, Комисията може да предложи преразглеждане на настоящите условия за използването на добавките и ако е необходимо дори да бъде премахната дадена добавка от списъка с разрешените за употреба добавки.
В резултат на програмата за преоценка до момента, условията на употреба за три от оцветителите е ревизирана, тъй като EFSA определя по-ниска стойност на тяхната допустимата дневна доза (ДДД) и счита, че експозицията на консуматорите на тези оцветители е възможно да бъде прекалено висока. Поради това, максималните нива на тези оцветители, които могат да бъдат използвани в храните, са понижени. Това се отнася до Е 104 Хинолин жълто, E 110 Сънсет жълто и Е 124 Понсо 4R.
 

Как се оценява безопасността на добавките?

EFSA оценява безопасността на добавките в храните. Веществата се оценяват въз основа на досие, което обикновено се осигурява от заявителя (най-често производителя или потенциален потребител на добавката). Това досие трябва да съдържа химическата идентификация на добавката, производствения процес, методите за анализи и процесите на взаимодействие и поведението на добавката в съответната храна, в случай на необходимост, също и предложените употреби и токсикологичните данни.
Токсикологичните данни, трябва да съдържат информация за метаболизъм, субхронична и хронична токсичност, канцерогенност, генотоксичност, токсичност спрямо репродуктивната система и развитието, когато се налага могат да бъдат включени и други токсикологични проучвания. Въз основа на тези данни, EFSA определя ниво на прием, под което не се установява риск за здравето на
консуматорите - така наречената допустимата дневна доза (ДДД). В същото време, въз основа на предложените употреби в различните групи храни EFSA оценява дали стойността на ДДД може да бъде превишена при консумацията на тези храни. В случай че не се очаква ДДД да бъде превишавана, употребата на добавката се счита за безопасна.
 

Възможно ли е да се консумират добавки при опасно високи нива?

Когато EFSA оценява възможната експозиция на добавките, тя отчита максималното заявено ниво на употреба в различните храни. Освен това EFSA приема, че дневно се консумират големи количества от тези храни. Само когато така отчетената експозиция от различните храни остава под ДДД, EFSA счита, че предложената употреба на добавката е безопасна. Ако ДДД е надвишена, Европейската Комисия може да реши да се ограничи използването на добавката или да не я разреши изобщо.

 

По материали от БАБХ

 


 

РЕКЛАМА

 

Всичко от неръждаема стомана със сертификат ISO 9001 само с РЕМКО ООД


За да сте сигурни и спокойни за качеството на вашето оборудване и за безопасността на храните и продуктите, които произвеждате оборудвайте вашето производство с изделията на фирма „РЕМКО ЕООД“. Производственото предприятие предлага всички видове обработка на неръждаеми метали, изработка на уреди и машини, за фармацевтичната и хранителната индустрия. Изработка на резервни части и нестандартно оборудване, реновиране на стари машини. Всички видове монтажни дейности, касаещи изграждането или ремонта на цехове и обособени производствени площадки. Монтаж на т.н. орбитално заварени тръбопроводи за чисти флуиди. Изработка или ремонт на резервоари и съдове до 50куб.м. . Филтри или филтърни групи, позволяващи каскадно пречистване на флуиди и газове.Проектиране на машини и съоръжения. По-големи наши клиенти са: БАЛКАНФАРМА-РАЗГРАД, БАЛКАНФАРМА-ТРОЯН, БАЛКАНФАРМА-ДУПНИЦА, БИОВЕТ АД, БИОТРЕЙД БЪЛГАРИЯ, Българска Роза - Севтополис гр.Казанлък, Унифарм, Селурфарма, Биотрейд, Лавена, АМИЛУМ България, ПИК-КО, ПРЕСТИЖ 96, ПИЛКО, ТЕСИ, МАКСИНВЕСТ, МЛИН, БГАГРО, ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2. Изработваме от неръждаема стомана нестандартни: неръждаеми мивки със сушилници, маси, шкафове, пейки, съдове, уреди, контейнери, колички, безръбови подови сифони, скари, тръбопроводи, дозиращи машини за течни и прахобразни веществата. Устройства за производство на чиста - антибактериална вода, стерилизатори, смесители за вещества с различни корозивни свойство и агрегатни състояния. Изработваме еднокамерни и двукамерни цистерни до 50 куб.метра, топилни шкафове, камери за дефростация с електронно управление за време, температура и други параметри, компютърно зададени и следени показатели, шнекове, машини за почистване на маркучи и меки връзки, гребла за сняг и други насипни материали с универсално прикачване към всякакъв вид машини. Проектираме и изработваме по поръчка на клиента всичко за хранителната и фармацевтичната индустрия.РЕМКО ООД-Реже, стърже, заварява и качество предлага.Всичко за нас можете да видите на интернет страницата www.remco-bg.com, запознайте се с нашата презентация тук.
Лице за контакти: инж. Александър Георгиев, GSM +359 886 440 064, e-mail: office@remco-bg.com

 


 

 

 
  • Производство и доставка на индустриално хладилно оборудване
  • Хладилни инсталации за бързо замразяване и охлаждане
  • Съхранение на охладени и замразени продукти
  • Ледогенераторни системи
  • Оптимизация на работата на хладилни инсталации
  • Винтови и бутални компресори и компресорни агрегати
  • Чилъри и термопомпи
  • Комбинирано охлаждане и отопление
 

 

MAYEKAWA EUROPE nv/sa - Индустриална хладилна техника
София 1303, България, ул. "Камен Андреев" 24
тел./факс + 359 2 8910130 /31, моб. + 359 88 6666987
www.mayekawa.com

 

 


 

Най-големия производител на черни черноморски миди у нас. Бляк Сий Шелс  

Три хиляди и петстотин тона миди до 2016 година. Фирмата успешно си партнира с ирландски инвеститори и разполага с модернооборудване на световно ниво, разработено според спецификата на региона за култивирани на миди в Черно море. Със съдействието на специалисти в конкретно подбраните акваториални води през 2010 г. близо до гр. Каварна бе изградена инсталацията, за култивиране на черни миди, които са с изключително качество и гарантирана безопасност за консуматора. Непрекъснатия мониторинг, интензивните лабораторни анализи, както и гарантираното качество на водите превърнаха продукцията на мидената ферма в конкурентен продукт на нашия и на редица международните пазари. Вкусовите качества на мидата са известни отдавна и потребителското търсене се увеличава.

Към момента производството надхвърля 1000 т. Очакванията на компанията са през следващите няколко години производството да достигане до 3500 т. продукция на година. Мрежата на разпространение обхваща цялата страна.

 

И вие можете да опитате вкуса на Бляк Сий Шелс  мидите.

Контакти: gajdaus@yahoo.com, office@blackseashells.com

Лице за контакти: Найден Станев, +359887253329

 


 

Предстоящи международни събития март


North Atlantic Seafood forum
3-5 March, 2015
Bergen, Norway
Tel.: +47 22 87 87 00
Fax.: +4599864001
www.nor-seafood.com

Seafood Expo-North America
Seafood Processing-North America
15-17 March, 2015
Boston, USA
Tel.: +1 207 842 55 04
customerservice@divcom.com
www.seafoodexpo.com

 


 

Публикувано законодателство на ЕС през месец февруари 2015 г.


Риболов и аквакултура
Делегиран регламент (ЕС) 2015/242 на Комисията от 9 октомври 2014 година за определяне на подробни правила относно функционирането на консултативните съвети в рамките на общата политика в областта на рибарството
Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/264 на Комисията от 18 февруари 2015 година за разрешаване на неохесперидин-дихидрохалкон като фуражна добавка за овце, риби, кучета, телета и някои категории свине


Безопасност на храните
Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/244 на Комисията от 16 февруари 2015 година за разрешаване на xинолин жълто като фуражна добавка за животни, използвани за производството на храни
Поправка на Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 година относно генетично модифицираните храни и фуражи ( ОВ L 268, 18.10.2003 г. ) (Специално издание 2007 г., глава 13, Том 41)


Корабоплаване
Решение за изпълнение (ЕС) 2015/253 на Комисията от 16 февруари 2015 година за определяне на правилата относно вземането на проби и докладването съгласно Директива 1999/32/ЕО на Съвета по отношение на съдържанието на сяра в корабните горива


Европейски фонд
Делегиран регламент (ЕС) 2015/288 на Комисията от 17 декември 2014 година за допълване на Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета за Европейския фонд за морско дело и рибарство по отношение на срока и датите за недопустимост на заявленията


Внос
Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/309 на Комисията от 26 февруари 2015 година за налагане на окончателно изравнително мито и за окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на определена дъгова пъстърва с произход от Турция
Решение за изпълнение (ЕС) 2015/316 на Комисията от 26 февруари 2015 година за прекратяване на антидъмпинговата процедура във връзка с вноса на определена дъгова пъстърва с произход от Турция

 


 
Нова рубрика - Малки обяви

Нашето издание отваря нова рубрика като ще даде възможност за безплатни кратки обяви в няколко категории - търся, предлагам, продавам, купувам.


Новозавършил студент специалност рибарство и аквакултура търси работа по специалността
Илияна Колева, E-mail: bube_89@abv.bg, Телефон: 0883642346
Завършила съм специалност Рибовъдство и аквакултура и си търся работа по специалността.


--------------------------------------------------------------
Можете да изпращате вашите кратки обяви чрез страница Контакти на нашия сайт.
 

 Условията за реклама в Бюлетин за рибата  ще намерите на тази страница.

Можете да намерите стари броеве на Бюлетина на нашия сайт - www.fishnews.bg

Харесайте нашата Фейсбук страница!  

 


 


↑ Горе