БЮЛЕТИН ЗА РИБАТА

Брой 39

10 февруари 2020

СЪДЪРЖАНИЕ на Брой 39:

Изземването на калкана продължава
Аквакултура на дъното на Черно море
Пъстървата, желана и предпочитана риба
Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия
Он-лайн платформа за обяви
Публикувано законодателство на ЕС през месец януари 2020 г.
Предстоящи събития през месец февруари

 


 

Изземването на калкана продължава

 
Статията е изцяло съдържание на данни и цифри, които отразяват кратък минал период за разпределението на квотата за калкан. Цифрите красноречиво показват на читателя кой, какво получава.
 
За 2019 г. квотата е определена с регламент за Република България е в размер на 57 тона. Тя е разпределена на три групи рибари съгласно заповед № РД–587/27.12.2018 на Изпълнителния директор на ИАРА.
 
Първата групова квота е за Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ и е в размер на 12 992 кг. , която се лови през 2019 г. от 25 броя риболовни съдове.
 
Втората групова квота е за риболовно сдружение Черноморски изгрев и е в размер на 31 808 кг. , която ще се лови през 2019 г. от 46 броя риболовни съдове съгласно заповед на Изпълнителния директор на ИАРА.
 
Третата групова квота е за риболовни съдове които не членуват в асоциации или други форми на сдружаване и се раздава от Изпълнителния директор на ИАРА. Тя е в размер 11 200 кг. и се присъжда на 45 бр. риболовни съдове.
 
За 2020 г. квотата е определена с регламент за република България вече е в размер на 75 тона. Това е с 32% повече от предходната година. Нормално и очаквана е всяка от групите да получи 32% увеличение на квотата.
 
Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ получава 16 567 кг., което е с 27% увеличение спрямо квотата от 2019 г. Виж заповедта и индивидуалното разпределение на квота за 2020 г. тук. Средно на корабите на БГ ФИШ се полага по: 592 кг. Към първоначалния брой риболовни съдове на БГ ФИШ са прибавени още 3 броя, но без присъдено количество квота, макар че идват от квотите, които ИАРА раздава на нечленуващи в организации кораби, откъдето досега са получавали квоти.
 
Сдружение Черноморски изгрев получава 42 624кг. квота, което е с 34% увеличение спрямо 2019 г. Виж заповедта квотата за 2020 г. и разпределение тук
 
Средно на корабите на Сдружение Черноморски изгрев се полага по: 836 кг. Към първоначалния брой риболовни съдове на Черноморски изгрев са прибавени още 5 броя, но без присъдено количество квота, макар че идват от квотите, които ИАРА раздава и на нечленуващи в организации кораби, откъдето досега са получавали квоти.
 
Третата групова за 2020 г. квота е за риболовни съдове, които не членуват в асоциации или други форми на сдружаване и се раздава от Изпълнителния директор на ИАРА. Тя е в размер на 14 800 кг. и се присъжда на 51 бр. риболовни съдове. 
 
Неочаквано за всички се оказва, че администрацията от МЗХГ е поискала и получила нотификация за увеличение броя на корабите, които ще ловят калкан през 2020 г. Всяко увеличение на броя на корабите е сериозно увеличение натиска над популацията на този ограничен и застрашен вид, което е в противоречие с европейската и националната политика за защита на вида. Нещо повече, в последните 5-6 години ЕС чрез ЕФР и националните програми по рибарство предостави на страната средства да се нарежат десетки кораби, които ловят калкан, за да се намали риболовното усилие и натиска над този вид.
 
Тези факти са многократно оспорвани с писма и предложения да се премахне тази порочна практика, която облагодетелства едни, за сметка на други, но ефектът досега е повторение на „схемата“. Сега Управителният съвет на АПРП БГ ФИШ, ще изчака отговорните на ИАРА относно поредица от писма с питания по конкретни казуси и ще остави институциите сами да преценят ситуацията.
 
С последната заповед №РД-19/10.01.2020 г. за разпределение на квотата за 2020 г. на ИД на ИАРА се повиши още напрежението сред членовете на АПРП БГ ФИШ, които за поредна година са ощетени от начина на присвояване на исторически данни и присъждане на квотата на точно определено сдружение, което предизвиква продължаване „ефекта на лавината“, заложен в критериите за разпределението на квотата, срещу която винаги е имало недоволство. Членовете на БГ ФИШ недоумяват защо служителите на институциите към МЗХГ противопоставят представителите на подсектор риболов.
 
Автор: БГ ФИШ

 

 

 

 
Аквакултура на дъното на Черно море
 
 
Мечта или реалност е възможност за интродуциране на нови видове в Черно море. Български изследователи съвместно с учени от Русенският университет „Ангел Кънчев“ и учени от Тракийският университет от Стара Загора проведоха проучвания и създадоха иновативен проект за отглеждане на двучерупчести в дънни ферми. Предизвикателството е огромно, защото морският белтък от двучерупчестите организми става все по-актуален и търсен за трапезата на Българина. Двучерупчестите са също така са експортна суровина за държавите, където традиционно се консумират големи количества стриди и бели миди, каквито са Испания и Италия. Факт, е че Черно море е благоприятна среда за развитие на двучерупчестите/миди/ от различни видове бели и черни, както и благородната Черноморска стрида. Втори неоспорим факт, е че рапана, който изобилства от десетилетия в нашите географски ширини и е пришелец за нашето море се храни основно с ларвите и възрастните форми на мидите и стридите. Иновативната ферма, която проектът предлага, гарантира защитена от рапаните среда за развитието на тези видове и контролирани условия на растеж и добив. Дънното разположение на съоръженията според изследователите няма да пречат на останалите стопански дейности и същевременно ще се позиционират на морското дъно в най-благоприятната среда за растеж. Кои видове могат да се отглеждат на дъното на Черно море и каква е тяхната перспектива за добри реализация на пазара и икономически резултати, които да заинтересуват инвеститорите можете да прочетете тук.
 
Автор: д-р Йордан Господинов - Изпълнителен директор и представляващ
Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ

 
 

 
 
Пъстървата, желана и предпочитана риба
 
 
Пъстървата е ценна за консумация и лесна за приготвяне по всички известни рецепти. Най-качествената и предпочитана за консумация е пъстървата, която се отглежда в течащи води/проточни басейни/, каквито са стопанствата изградени по протежението на планинските реки. Там има постоянен вток и отток на свежа, чиста, студена и богата на кислород вода, която никога не придава мирис на тиня. Пълният текст на статията е публикуван тук
 
 

 
 
Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия
 

МИРГ Несебър-Месемврия работи по проект „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие“, по Програма на Европейския съюз Морско дело и рибарство 2014-2020г. Стратегическата цел на проекта е: Подобряване на качеството на живот в територията на МИРГ Несебър-Месемврия, чрез развитие на устойчив бизнес, насърчаване на иновациите, популяризирането на местната култура и природа и добавяне на  стойност към местните ресурси, продукти и услуги. Общата стойност на проекта е 3 911 600лева, а срока за реализацията му е от 16.07.2018година до 15.07.2023година. Между УО на ПМДР  и МИРГ Несебър-Месемврия е подписан административен договор №МДР-ИП-01-79/16.07.2018г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ „Несебър-Месемврия“ по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020г. Вече са отворени три от мерките, по които могат да кандидатстват всички, които искат да инвестират в общината. За пълна информация относно отворените мерки информацията е тук.  
 
 
 

 

Он-лайн платформа за обяви
 
 
www.faunafish.com - Витрина за рибарския сектор - „от водата до масата”.
 
Електронната страница Ви дава възможност да сложите на витрината, да покажете, предложите и продадете всички видове риби и други водни животни. Продукти от риболова, аквакултура, преработени продукти, свежи, охладени, замразени риба и нерибни хидробионти, както и всички видове консерви, салати, хайвер, сосове, бульони, заливки и всичко от сектор рибарство. Тук всеки ще ви открие и всеки от вас може да изложи всичко.
 
Условията за доставка и цени ги определяте Вие. Ние само ви даваме прозорец към света.
 
Чрез нашата електронна витрина всеки може да предложи или да си поръча вашата стока.
 
Продавайте или предложете чрез нас!
 
Защото:
- Он-лайн платформата е витрина без разходи;
- Он-лайн  платформата е съвременна, модерна и рекламира вашата стока безплатно, ежеминутно в цял свят;
- Предлагате за продажба Вашата стока с вашите условия и вероятността да те забележат е огромна.
- Тези, които управляват света от електронните си устройства, често чакат храната да им бъде доставена в офиса или вкъщи, защото нямат време да ходят до магазина, а са най-големите ценители на водните организми.
 
Работата с нашата електронна платформа е изключително лесна, удобна и дава голямо предимство при предлагането на Вашата стока. За да се уверите в това посетете тук: faunafish.com
 
 
 

 
 
Публикувано законодателство на ЕС през месец януари 2020 г.

 
Риболов и ограничения
 
Регламент (ЕС) 2020/123 на Съвета от 27 януари 2020 година за определяне за 2020 г. на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси, приложими във водите на Съюза, както и за риболовните кораби на Съюза в някои води извън Съюза
 
Регламент (ЕС) 2019/2236 на Съвета от 16 декември 2019 година за определяне за 2020 година на възможностите за риболов на някои рибни запаси и групи рибни запаси, приложими в Средиземно море и Черно море
 
Риболов миди
 
Делегиран регламент (ЕС) 2020/3 на комисията
от 28 август 2019 година
за установяване на план за премахване на изхвърлянето на улов за средиземноморски миди (Venus spp.) в част от териториалните води на Италия. 
 
Докладване на уловите
 
Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/30 на Комисията от 14 януари 2020 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 404/2011 по отношение на подробните правила за прекия електронен обмен на информация в съответствие с общата политика в областта на рибарството. 
eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.009.01.0003.01.BUL&toc=OJ:L:2020:009:TOC
 
Безопасност на храните
 
Поправка на Регламент (ЕС) 2015/647 на Комисията от 24 април 2015 г. за изменение и поправка на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на употребата на някои добавки в храните. 
 
Плавателни съдове
 
Решение за изпълнение (ЕС) 2020/50 на Комисията от 21 януари 2020 година за изменение на Решение за изпълнение (ЕС) 2019/919 относно хармонизираните стандарти за плавателните съдове за отдих и плавателните съдове за лично ползване в подкрепа на Директива 2013/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на идентификацията на малките плавателни съдове, системата за кодиране, конструкцията на корпуса и оразмеряването на еднокорпусните плавателни съдове. 
 

 
 
Предстоящи събития през месец февруари
 
 
5 February 2020
Marel Salmon ShowHow
Copenhagen, Denmark
Tel.: +354 563 8000
salmondivision@marel.com 
www.marel.com
 
9-11 February 2020
fish international
Bremen, Germany
Tel.: +49 421 3505 264
wedell@messe-bremen.de 
www.fishinternational.com
 
19-20 February 2020
AquaFarm
Pordenone, Italy
Tel.: +39 0434 232233
marco@studiocomelli.eu 
www.aquafarm.show
 
25-26 February
2020 International Forum on the Effects of Climate Change on Fisheries and Aquaculture
Rome, Italy
climefish@uit.no
www.climefish.eu
 

 

Можете да намерите стари броеве на Бюлетина на нашия сайт - www.fishnews.bg

Харесайте нашата Фейсбук страница!

  

 


↑ Горе