БЮЛЕТИН ЗА РИБАТА

Брой 18

10 февруари 2015

Пред вас е брой 18 на Бюлетин за рибата. В най-късия и най-мразовит месец на годината материалите в бюлетина са най-много. Това е така, защото новините са много, перспективата е добра, прогнозата също. Задава се пролетта а тя е свързана с надежди и очакване за новото. Ще трябва обаче да се поработи доста сериозно и отговорно и дано до средата на  тази година нещата с новата „Програма за морско дело и рибарство 2014-2020“ се случат и парите за рибарите да се „отпушат“.

 


СЪДЪРЖАНИЕ на Брой 18:

Мониторингов комитет ама какъв!
Само обединението ще реши проблемите на сектора!
Старата програма е фаул. Новата е направо дузпа
В Сарафово рибарското пристанището е построено
Какви са законодателните изисквания по отношение на добавките....?
Пъстървата от Девин, пъстървата на П.А.Л. БГ
Хладилни агенти. Концепция NATURAL 5
Реклама
Предстоящи международни събития
Публикувано законодателство на ЕС през месец януари 2015 г.

 


 

Мониторингов комитет ама какъв!

 
На 23 и 24.01.2015 г. в гр. Бургас в хотел България се проведе поредното 14-то заседание на Комитета за наблюдение на“ Оперативна програма за развитие на сектор рибарство 2007-2013 г.“ Резултатите за изтеклия програмен период  са незадоволителни, а текстовете на новата програма са плачевни/271 забележки на 160 страници програма/. Някои от хората разбират написаното, други  разчитат написаното между редовете, а трети, както е видно от  активността  им в някои от социалните мрежи се интересуват предимно от снимките. Да, четенето е трудна работа а мисленето не е за всеки. На всяко такова събитие винаги е имало присъстващи, отсъстващи, подслушващи и други. За да има за всички по нещо ето и останалото в снимки.  Изпълнението на старата програмата към 31.12.2014 г. е отразено в графиката най - долу.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Само обединението ще реши проблемите на сектора! Кай има нужда от тава?
 
 
Заимстваме идея от надписа върху сградата на Народното събрание. Така са призовавали нашите прадедите. Така е записано в литературните предания и в народното творчество. Така го е казал и доказал хан Крум. Кой не разбира тази максима и кой не желае да има обединение на бизнеса? Този който не иска да има и обединение на държавата! За България е характерен в особено силна степан принципа „Разделяй и владей“, но живота показва друго. Само обединените нации, обединените идеи, обединените производства, обединените търговци, обединената наука и т.н. обединения  могат  да дадат по-добър резултат. Затова се създават обединения на браншовете, които да се подпомагат и да защитават и отстояват интересите. Крайно време е държавата да напише закон за представителните браншови организации, които представляват членска маса, обеми производства, обеми преработка, обеми продажби или платени данъци. Тези организации и сдружения трябва да налагат политики в секторите си, да имат правото на глас и да претендират пред институциите за права и правила, а не да бъдат сравнявани с измислени сдружения от “ мама, тате и Вуте“. Примерите са безброй за асоциации, които представляват само себе си, председателя си и най-много две три едва кретащи юридически лица. Факт, но за сметка на това тези са активни и ежедневно  творят национални политики и насоки за развитие на цели сектори или участват на всички форуми в министерства с най-креслив глас или претендиращи идеи. Кой има нужда от тава питам пак?
 

 
 
Старата програма е фаул. Новата е направо дузпа.
 
„Няма време“, казваше едно анимационно човече, в едно култово Българско телевизионно предаване. Няма време и за сектор рибарство, защото бизнеса не може да чака някой да греши системно и после друг да му оправя „бакиите. Пак няма да има наказани и отговорни. Пропуснатото време е най-много пари, а отписаните и върнати на Брюксел пари са си пари и то от нашите данъци. Никой „не“ знае, кой сътвори в този вариант текста на новата „Програма за развитие на сектор рибарство 2014-2020“ и защо я изпрати в Брюксел за  одобрение. Програмата е разписана на 160 страници а забележките от Брюксел са 271 броя, което по проста математическа сметка прави  на страница по?...
 
Повече от 2 години са провеждани консултации и семинари заедно със заинтересованите страни за създаване на документ наречен“ Програма за развитие на сектор рибарство“, който да обслужва интересите на представителите на сектора в Р България и да изпълни стратегията, която е писана пак с участието на същите заинтересовани лица. Сега документът не е това, което бизнеса заяви в предварителните разговори и не е това, което чиновниците от Брюксел очакваха, видно от забележките им. С едно изречение „Не сме си научили урока“и топката /програмата/ е поставена на дузпата…
 
 

 
 
В Сарафово рибарското пристанището е построено
 
Рибарско пристанище в кв. Сарафово е построено и е пред  официално пускане след преминаване на всички процедури по документално съответствие /Акт.16/ и въвеждане в експлоатационна годност. Всички изгледи вещаят високо ниво на експлоатационна възможност за обслужване на голям брой малки кораби /лодки/ и шест кейови места за разтоварване на риба и домуване на кораби с максимална дължина до 20 метра. „Никой не бяга от хубавото.“ Пристанището разполага с ледогенератор за производство на люспест лед, търговска част за директна продажба на малки количества риба на крайния потребител, помещения за администрацията, за обслужващият персонал, за експерти от контролните органи. За първи път са изградени съвременни лодкостоянки с електро  захранване, вода за всяко кейово място и възможности за зареждане с гориво от петролна колонка. Изграден е и специален кей за изваждане на плавателни съдове за ремонт на сушата. След старта на приема на кораби и разтоварване на риба ще се установи, колко удачно е избрана дестинацията за построяване и колко удачно са изпълнени отделните елементи за експлоатация и съответствие на нуждите на бранша и на  законодателните изисквания по отношение на безопасност  на корабоплаване и приставане, безопасност при разтоварване и съхранение на риба. Рибата е хранителен продукт и всичко което съпътства работата на едно такова европейско съоръжение трябва да отговаря на добрите хигиенни практики и на регламентите на ЕО по отношение на безопасността на храните.
 
 

 
 
Какви са законодателните изисквания по отношение на добавките, ензимите и ароматизантите предназначени за влагане в храните?
 
Основните регламенти на Европейското Законодателство по отношение на добавките, ензимите и ароматизантите са:  
 
Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година  по отношение на добавките в храните, и неговите изменения: 
Регламент (ЕС) № 1129/2011 на Комисията от 11 ноември 2011 година за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета посредством създаване на списък на Съюза на добавките в храните 
Регламент (ЕС) № 1130/2011 на Комисията от 11 ноември 2011 година за изменение на приложение III към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно добавките в храните посредством създаване на списък на Съюза на добавките в храните, одобрени за употреба в добавки в храните, ензими в храните, ароматизанти в храните и хранителни вещества 
Регламент (ЕС) № 1131/2011 на Комисията от 11 ноември 2011 година за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на стевиол гликозидите 
Регламент (ЕО) № 1332/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно ензимите в храните  
Регламент(ЕО) № 1334/2008  на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно ароматизантите в храни и определени хранителни съставки с ароматични свойства за влагане във или върху храни.  
 
Основните изисквания, за да бъде разрешено използването на дадена добавка, ароматизант или ензим в храните са установени с Регламент (ЕО) № 1331/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. за установяване на обща разрешителна процедура за добавките в храните, ензимите в храните и ароматизантите в храните.  
 
Основен принципа на законодателната рамка е, че само тези добавки, които са разрешени и включени в общностния списък могат да се влагат в храните, като повечето добавки, могат да бъдат използвани в определени количества и то в определени храни. Ако не са предвидени количествени ограничения за използване на дадена добавка, тя следва да се използва съгласно добрата производствена практика, т.е. само толкова, колкото е необходимо за постигане на желания технологичен ефект.
 
Оценката за безопасността на добавките се осъществява от Европейския орган по безопасност на храните (EFSA). До декември 2020г. EFSA трябва да извърши преоценка на всички добавки в храните, които са разрешени за употреба от преди 20 януари 2009 г. 
 
Само добавките в храните, включени в общностния списък в приложение II от Регламент (ЕО) № 1333/2008, могат да бъдат пуснати на пазара като такива и да бъдат използвани в храните при посочените в приложението условия за употреба.
В приложение III на същия регламент са включени добавките, които могат да бъдат използвани в добавки в храните, ензими в храните и ароматизанти в храните при посочените в приложението условия за употреба. Списъкът с добавките в храните в приложение II се изготвя на базата на категориите храни, към които те могат да бъдат добавени. 
 
Включването на дадена добавка към Списъка на Общността се осъществява на база: 
 
• Оценка на нейната безопасност;
• Технологичната необходимост за употребата й;
• Ако употребата на добавката не заблуждава потребителя. 
 
Регламент (ЕС) № 1333/2008 установява правилата по отношение на добавките в храните: дефинициите, условията на употреба, етикетирането, процедурите и изграждането на списъците от разрешените за употреба добавки – Приложения І и ІІ. 
Той заменя следните предходни директиви - Директива 89/107/EEC;  Директива 94/35/EC (за подсладители), Директива 94/36/EC  (за оцветители), Директива 95/2/EC (за добавки, различни от оцветители и подсладители). След проверка за съответствие с условията за употреба списъците от старите директиви се включват в Приложения І и ІІ на Регламент EC 1333/2008, заедно с категориите храни, към които те могат да бъдат добавяни.  
 
В българското законодателство добавките в храни се регламентират от НАРЕДБА № 8 ОТ 16 АПРИЛ 2002 г. за изискванията към използване на добавки в храните.
 
По материали от БАБХ
 

 
 
Пъстървата от Девин, пъстървата на П.А.Л. БГ
 
Пъстървата от района на Девин е една от най-добрите произвеждани в Р България. Развитието на пъстървовата аквакултура е един основен поминък за региона. Историческите данни показват, че този отрасъл на животновъдството съществува от много години  в района и тук са отгледани и продължават да са отгледат хиляди тонове дъгово пъстърва. Това е факт, защото многобройните изследвания показват, че климатичните условие и изобилието на чиста, течаща планинска вода са основни при вземането на решение за изграждането на рибовъдни стопанства за пъстърва. Днес тук съществуват много на брой малки и големи ферми, но най-качествена и търсена от търговците е пъстървата произведена от фирма „П.А.Л. БГ“ ЕООД. Няма нищо учудващо в това, защото за развъждането на пъстървата се използват освен климатичните условия на региона и най-важното спецификата на водата.В тази фирма се използва изворна вода с постоянни химични и физични показатели, които са целогодишно са непроменими, а за изхранването се използват само отговарящи на най-добрите стандарти фуражи произведени специално за фирмата. Така се получава вкуса на пъстърва „П.А.Л.  БГ“. Фирмата е затворила цикъла на своето производство, като сама люпи и отглежда всички възрастови групи риби. Във фермата всеки басейн е подложен на постоянен мониторинг, постоянно пробовземане и лабораторни анализи. Фирмата разполага с модерно рибопреработвателно предприятие и нейните деликатеси можете да откриете в редица вериги магазини или да си поръчате на следните телефони: +359899909806, +359899909813  
 
 
 
 

 
 
Хладилни агенти. Концепция NATURAL 5
 
В общ вид тази концепция представлява комплекс от технологични решения, използващи безвредни за околната среда вещества, като въглероден диоксид, амоняк, вода, въздух и въглеводороди, чисти от примеси. Всяко от тези решения е разработено за нуждите на отделни производства, които имат различни температурни режими и характеристика на производствения товар. Отнасят се както за консуматори с хладилно, така и за такива с топлинно натоварване, а също и за комбинирано охлаждане и отопление, като подгряване на вода за технологични нужди и/или оползотворяване на отпадната енергия. Съгласно  новоприетия през март 2014 година регламент 517/2014, който от 2015 наследява регламент 842/2006 относно ограничаването на употребата на така наречените F-газове/HFC/, тези вещества ще могат да се продават само от фирми, получили съответните квоти да ги предлагат на пазара. Това допълнително ограничение се налага от целите, поставени пред регламента, а именно до 2030 година да се ограничи употребата на F – газовете с 79%. Кои са F – газовете , към които са насочени тези ограничения? Най-важното за нас като потребители е, че на практика това са всички използвани в момента в хладилната техника фреони – R404A, R410, R507. Общото между тези вещества е, че това са смеси от въглеводороди, съдържащи флуор.Те бяха създадени с основната цел да подменят старите и вече забранени хладилни агенти с озоноразрушааващ ефект, като R22 например. В последствие обаче се оказа, че алтернативи на озоноразрушаващите вещества имат силно агресивно въздействие по отношение парниковия ефект и глобалното затопляне на планетата. Това налага и въвеждането нарастващи рестрикции по отношение на тяхната употреба и използването в индустрията.Наложените нови ограничения, заедно с въвеждането от 2015 на допълнителни продуктови такси на килограм, както и забраната за въвеждане в експлоатация на нови системи, използващи F-газове като работни агенти, ще доведе до значително повишаване на пазарните цени и ще оскъпи бъдещата експлоатация на инсталации, работещи с тези вещества. Още повече може да се очаква, че ако ограничителни мерки не забранят ефективно по посока на сериозно намаляване на използването на  F-газовете в индустрията, това ще доведе до въвеждането на още по - рестриктивни мерки за ограничаване търговията и употребата им, което пък е ключов фактор при реализацията на инвестиционни проекти в тази област. 
 
За статията е използван материал на АМБ
 
 

 

РЕКЛАМА
 
 
  • Производство и доставка на индустриално хладилно оборудване
  • Хладилни инсталации за бързо замразяване и охлаждане
  • Съхранение на охладени и замразени продукти
  • Ледогенераторни системи
  • Оптимизация на работата на хладилни инсталации
  • Винтови и бутални компресори и компресорни агрегати
  • Чилъри и термопомпи
  • Комбинирано охлаждане и отопление
 

 

MAYEKAWA EUROPE nv/sa - Индустриална хладилна техника
София 1303, България, ул. "Камен Андреев" 24
тел./факс + 359 2 8910130 /31, моб. + 359 88 6666987
www.mayekawa.com

 


 

Най-големия производител на черни черноморски миди у нас. Бляк Сий Шелс  

Три хиляди и петстотин тона миди до 2016 година. Фирмата успешно си партнира с ирландски инвеститори и разполага с модерно оборудване на световно ниво, разработено според спецификата на региона за култивирани на миди в Черно море. Със съдействието на специалисти в конкретно подбраните акваториални води през 2010 г. близо до гр. Каварна бе изградена инсталацията, за култивиране на черни миди, които са с изключително качество и гарантирана безопасност за консуматора. Непрекъснатия мониторинг, интензивните лабораторни анализи, както и гарантираното качество на водите превърнаха продукцията на мидената ферма в конкурентен продукт на нашия и на редица международните пазари. Вкусовите качества на мидата са известни отдавна и потребителското търсене се увеличава.

Към момента производството надхвърля 1000 т. Очакванията на компанията са през следващите няколко години производството да достигане до 3500 т. продукция на година. Мрежата на разпространение обхваща цялата страна.

 

И вие можете да опитате вкуса на Бляк Сий Шелс  мидите.

Контакти: gajdaus@yahoo.com, office@blackseashells.com

Лице за контакти: Найден Станев, +359887253329

 


  

Предстоящи международни събития
 

През периода от началото на февруари до 28 февруари 2015 година международния календар в сектор рибарство включва следните събития:

Marel Salmon ShowHow
11 February, 2015
Copenhagen, Denmark
Tel.: +45 99864000
Fax.: +4599864001
salmonshowhow@marel.com
www.marel.com/salmonshowhow 


Copenhagen Food Fair
22-24 February, 2015
Copenhagen, Denmark
Tel.: +45 32528811
info@copenhagenfoodfair.dk
www.copenhagenfoodfair.dk

 


 

Публикувано законодателство на ЕС през месец януари 2015 г.
Риболов и аквакултура

Регламент (EС) 2015/106 на Съвета от 19 януари 2015 година за определяне на

 възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи рибни запаси за 2015 година в Черно море.

Безопасност на храните

Регламент (ЕС) 2015/9 на Комисията от 6 януари 2015 година за изменение на Регламент (ЕС) № 142/2011 за прилагане на Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека, и за прилагане на Директива 97/78/ЕО на Съвета по отношение на някои проби и артикули, освободени от ветеринарни проверки на границата съгласно посочената директива

 


Условията за реклама в Бюлетин за рибата  ще намерите на тази страница.

Можете да намерите стари броеве на Бюлетина на нашия сайт - www.fishnews.bg

Харесайте нашата Фейсбук страница!  

 


 


↑ Горе