БЮЛЕТИН ЗА РИБАТА

Брой 17

10 януари 2015

2015 година по-скоро ще бъде успешна за сектор рибарство

 
Зимата стовари своята мразовита лапа и принуди корабите да стоят вързани за кея, рибите да кротуват под леда а рибарите да мечтаят покрай бумтящите печки.
Всички индикатори за сектора показват предстоящ ръст на производството. Всички бизнес намерения са подвластни на бизнес правилата, а те сочат  посоката – ПОВИШАВАНЕ НА ИЗНОСА НА ПРЕРАБОТЕНИ, ПАЗАРНО ОРИЕНТИРАНИ СУРОВИНИ И ХРАНИ. 
За представителите на един от най-атрактивните и бързо развиващи се сектори, който гарантира заетост и предоставя диетична, безопасна и полезна за консуматора храна, ЧЕСТИТА НОВА ГОДИНА! ЗДРАВЕ И УСПЕХИ!
 
 

 
СЪДЪРЖАНИЕ на Брой 17:
Аутсорсваха раздаването на калкан
Закона за рибарството е променен за пореден път
Общо събрание НАР
Добавките в храните
Публикувано законодателство на ЕС през декември 2014 г.
Пъстървата от Девин, пъстървата на П.А.Л. БГ
Реклама
Предстоящи международни събития
 
 

 
 
Аутсорсваха раздаването на калкан
 
За първи път Изпълнителна агенция по рибарство /ИАРА/прехвърли раздаването на квотите и отговорностите за риболов на калкан на признатите браншови организации.Осемдесет процента от полагащата се на България квота за улов на калкан е разпределена от ръководствата на двете признати браншови асоциации между членовете си. Асоциациите раздадоха предоставеното им количество от квотата калкана на своите членове по собствени правила, много преди крайния срок, който е  20.01.2015 г. В рамките на три дни от датата на подаване 09.01.2015 г. на списъците от ИАРА ще утвърдят индивидуалната квота и всеки корабособственик, ще получи специалното разрешително. Асоциациите ще изискват пълно спазване на законодателството. В противен случай нарушителите рискуват да бъдат изключени от риболова в следващата година или завинаги. Всеки от членовете на Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ получи средно по 437,8 кг на кораб. Списъкът на корабите получили квота калкан за 2015 г. и размерът на индивидуалната квота ще бъде публикувана в новинарската страница на www.bgfish.com  и на www.fishnews.bg след утвърждаването и от Изпълнителния директор на ИАРА в срок до края на януари месец. Прехвърлянето на правомощията и отговорностите от държавата на бизнеса  е европейско мислене и поведение на държавата, което значително ще облекчи администрацията и ще прехвърли отговорностите на съзнанието на риболовците. Това решение на ИАРА стеснява кръгът на бракониерския риболов от лица, които години наред получаваха 20-30 кг. квота и я ловяха през съответната календарна година на 30-40 риболовни излета, което буди недоумение сред представителите на ГД МОРЕ в Европейската комисия. Съгласно изисквания на европейското законодателство диагоналът на отвора в рибарската мрежа трябва да е минимум 400мм, което според познавачите не позволява в нея да се ловят екземпляри по-малки от 2,3-2,5 кг живо тегло. Всяка риба с по малко тегло, може да се счита за бракониерска. 
 

 
 
Закона за рибарството е променен за пореден път. Морето замръзна, но лед няма
 
На 18.12.2014 г. Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за рибарството и аквакултурите. Със законопроекта се предложи и бе прието  удължаване с една година на срока за регистрация като еднолични търговци или юридически лица по смисъла на Търговския закон, на лицата, осъществяващи стопански риболов, дейности по развъждане и отглеждане на риба и други водни организми, както и дейност като регистриран купувач или център за първа продажба. Промените в закона са факт, но те далеч не решават всички проблемите както на малките така и на големи риболовни съдове. Повечето рибарски кораби ловят, транспортират и стоварват риба на нерегламентирани и необорудвани съгласно Регламентите от  хигиенния пакет рибарски пристанища. За да се спази изискването за непрекъсната хладилна верига при производството, транспорта и търговия със суровини и храни от животински произход на този етап най - лесно изпълнимо е закупуването и монтирането на малогабаритни ледогенератори за производство на люспест лед на пристанищата или директно монтиране на същите върху палубите на по-големите риболовни кораби. Условието е  да се спазва хладилната верига, която гарантират хранителната безопасност, чистотата на добива, хигиена  и дава възможност да се съхрани свежестта и качеството на рибата. Задължително условие е веднага след  улова рибата да бъде поставена под лед /затрупана/ и за кратко време да достигне във вътрешността  температура на топящият се лед. За целта към момента някои от фирмите доставят лед от фабриките си на борда на кораба  преди риболова, но световната практика показва, че това условие в другите страни се постига най-лесно чрез производство на лед  директно на рибарските пристанища от стационарни ледогенератори или от устройства произвеждащи лед монтирани на корабите. За изстрадалите рибари остава надеждата, че новата Програма за морско дело и рибарство ще стартира в рамките на 2015 година и Българска агенция по безопасност на храните/БАБХ/  за пореден път ще даде толеранс на представителите на сектор рибарство и гратисен период , за да се сдобият с така необходимият им лед за съхранение на качеството и безопасността на рибата от момента на изваждането и от водата до стоварването и на пристанището или до доставянето и в съответната фабрика, борса, магазин, склад или тържище. Същите изисквания важат и за рибата уловена в даляни /таляни/. 
 
 

 
 
Общо събрание НАР
 
На 17.12.2014 год. в гр. Стара Загора се проведе редовното  Общо годишно събрание на Националната Асоциация на Рибопроизводителите/НАР/. Основно дейност на асоциацията е топлолюбивата аквакултура. На събранието присъстваха 15/петнадесет/ редовни членове от общо 23 /двадесет и три/ , както и гости от Областна дирекция по безопасност на храните/ ОДБХ/  и от Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури/ИАРА/. Събранието протече с отчет на дейността за 2014 година и взе решение да се запази размера на годишния членски внос. Събранието взе решение да се акцентира на финансовата помощ „ Де минимис” предвидена за сектора за този период и най- вече създаване на адекватна методика за разпределение на средствата.  Взе се решение да се отстояват интересите на членовете в написването на програмните документи и правилата за усвояване на средствата от Европейския фон по Програмата за морско дело и рибарство /ПМДР/ 2014-2020. Обсъди се и възможност за продължаване работата по актуализиране на законовите рамки регулиращи дейността на сектора – Закона за рибарството и аквакултурите/ЗРА/, Закона за водите/ЗВ/, Закона за ветеринарно медицинската дейност /ЗВМД/ и др. Изразено беше недоволство от липсата на помощи за 2014 година, както и нерешаване на проблема със ЗВ, където рибопроизводителите регистрирани по чл. 44 заплащат такса водовземане, което ги поставя в неконкурентна позиция спрямо останалите им колеги. Изрази се и разочорование от отношението на изпълнителната власт към асоциацията и поставените от нея проблеми и възможности за развитие. През втората част участие взеха и г-н Золев от ИАРА, който представи състоянието на ПМДР 2014-2020, както и възможностите за финансиране на рибопроизводителите за периода.   Директор на ОДБХ гр. Стара Загора д-р Миков , представи трудностите възникващи при контрола на аквапроизводството  и взе участие в обсъждането на възможни промени в законовата уредба облекчаващи както производството така и контрола. По всеобщо мнение нормативната уредба е неадекватна и изостава от развитието на аквакултурата.
 
 
Д-р Т. Пашов 
 

 
 
Добавките в храните. Какво представляват добавките в храните? 
 
Добавки в храни са вещества, влагани в храните за постигане на определена технологична цел - като консерванти, оцветители, емулгатори, подсладители, и др. Законодателството на Европейския съюз (ЕС) ги определя като "всяко вещество, което обикновено не се консумира самостоятелно като храна и не се използва като характерна съставка на храните, независимо дали притежава хранителна
стойност или не, и чието целенасочено влагане с технологична цел в храни на етапа на тяхното производство, преработка, приготвяне, обработка, опаковане, транспортиране или съхранение води или може да се счита, че води, до прякото или непряко превръщане на това вещество или на вторичните му продукти в съставна част на тези храни ". Основните законодателни изисквания по отношение на добавките в храните, условията за употреба и етикетиране са установени в Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година относно добавките в храните. 
Съществува и още една категория, т. нар. „хранителни добавки“, която е различна от горе-посочените добавки в храните, но често е повод за грешно разбиране поради сходството в двете понятия. Хранителни добавки означават храни, които са предназначени да допълват нормалния хранителен режим и които представляват концентрирани източници на хранителни вещества (витамини и минерали) или
други вещества с хранителен или физиологичен ефект. Тези вещества, самостоятелно или в комбинация, са дозирани под формата на капсули, дражета, таблетки, хапчета, пакетчета с прах, ампули, шишенца с капкомери и други подобни форми на течности и прахове, които са предназначени да се приемат в малки премерени количества. Тази категория – хранителните добавки, не са обект на настоящия материал
.
По материали от БАБХ
 
 

 

Публикувано законодателство на ЕС през месец декември 2014 г.
 

Европейски фонд по морско дело и рибарство

Поправка на Делегиран регламент (ЕС) № 1014/2014 на Комисията от 22 юли 2014 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета за Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2328/2003, (ЕО) № 861/2006, (ЕО) № 1198/2006 и (ЕО) № 791/2007 на Съвета и Регламент (ЕС) № 1255/2011 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на съдържанието и структурата на общата система за мониторинг и оценка за операциите, финансирани по Европейския фонд за морско дело и рибарство ( ОВ L 283, 27.9.2014 г. 


Риболов и аквакултура

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1358/2014 на Комисията от 18 декември 2014 година за изменение на Регламент (ЕО) № 889/2008 за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета по отношение на произхода на отглежданите по биологичен начин аквакултури, животновъдните практики за аквакултури, фуража за отглежданите по биологичен начин аквакултури, както и продуктите и веществата, които могат да бъдат използвани в биологичното производство на аквакултури. 

Регламент (ЕС) № 1367/2014 на Съвета от 15 декември 2014 година за определяне на възможностите за риболов за 2015 и 2016 г. на някои запаси от дълбоководна риба за риболовните кораби на Съюза


Корабоплаване

Директива на Съвета 2014/112/ЕС от 19 декември 2014 година за прилагане на Европейското споразумение относно определени аспекти на организацията на работното време в сектора на вътрешния воден транспорт, сключено от Европейския съюз за речно корабоплаване (EBU), Европейската организация на речните превозвачи (ESO) и Европейската федерация на работниците от транспорта (ETF).


Внос

Решение за изпълнение на Комисията от 3 декември 2014 година за отмяна на Решение 2002/249/ЕО относно някои защитни мерки за рибните продукти и продуктите от аквакултури, предназначени за консумация от човека и внесени от Мианмар (нотифицирано под номер.

Решение за изпълнение на Комисията от 3 декември 2014 година за изменение на Решение 2008/866/ЕО относно спешни мерки за спиране на вноса от Перу на някои двучерупчести мекотели за консумация от човека по отношение на неговия срок на прилагане (нотифицирано под номер.


Помощи

Регламент (ЕС) № 1388/2014 на Комисията от 16 декември 2014 година за обявяване на някои категории помощи - за предприятия, които произвеждат, преработват и предлагат на пазара продукти от риболов и аквакултури - за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

 


 

Пъстървата от Девин, пъстървата на П.А.Л. БГ


Пъстървата от района на Девин е една от най –добрите произвеждани в Р България. Развитието на пъстървовата аквакултура е един основен поминък за региона. Историческите данни показват, че този отрасъл на животновъдството съществува от много години  в района и тук са отгледани и продължават да са отгледат хиляди тонове дъгово пъстърва. Това е факт, защото многобройните изследвания показват, че климатичните условие и изобилието на чиста, течаща планинска вода са основни при вземането на решение за изграждането на рибовъдни стопанства за пъстърва. Днес тук съществуват много на брой малки и големи ферми, но най-качествена и търсена от търговците е пъстървата произведена от фирма „П.А.Л. БГ“ ЕООД. Няма нищо учудващо в това, защото за развъждането на пъстървата се използват освен климатичните условия на региона и най-важното спецификата на водата.В тази фирма се използва изворна вода с постоянни химични и физични показатели, които са целогодишно са непроменими, а за изхранването се използват само отговарящи на най-добрите стандарти фуражи произведени специално за фирмата. Така се получава вкуса на пъстърва „П.А.Б БГ“.Фирмата е затворила цикъла на своето производство, като сама люпи и отглежда всички възрастови групи риби. Във фермата всеки басейн е подложен на постоянен мониторинг, постоянно пробовземане и лабораторни анализи. Фирмата разполага с модерно рибопреработвателно предприятие и нейните деликатеси можете да откриете в редица вериги магазини или да си поръчате на следните телефони: +359899909806, +359899909813  

 


 

РЕКЛАМА 

 
  • Производство и доставка на индустриално хладилно оборудване
  • Хладилни инсталации за бързо замразяване и охлаждане
  • Съхранение на охладени и замразени продукти
  • Ледогенераторни системи
  • Оптимизация на работата на хладилни инсталации
  • Винтови и бутални компресори и компресорни агрегати
  • Чилъри и термопомпи
  • Комбинирано охлаждане и отопление
 

 

MAYEKAWA EUROPE nv/sa - Индустриална хладилна техника
София 1303, България, ул. "Камен Андреев" 24
тел./факс + 359 2 8910130 /31, моб. + 359 88 6666987
www.mayekawa.com

 
 

 

Най-големия производител на черни черноморски миди у нас.
Бляк Сий Шелс

Три хиляди и петстотин тона миди до 2016 година. Фирмата успешно си партнира с ирландски инвеститори и разполага с модерно оборудване на световно ниво, разработено според спецификата на региона за култивирани на миди в Черно море. Със съдействието на специалисти в конкретно подбраните акваториални води през 2010 г. близо до гр. Каварна бе изградена инсталацията, за култивиране на черни миди, които са с изключително качество и гарантирана безопасност за консуматора. Непрекъснатия мониторинг, интензивните лабораторни анализи, както и гарантираното качество на водите превърнаха продукцията на мидената ферма в конкурентен продукт на нашия и на редица международните пазари. Вкусовите качества на мидата са известни отдавна и потребителското търсене се увеличава.

Към момента производството надхвърля 1000 т. Очакванията на компанията са през следващите няколко години производството да достигане до 3500 т. продукция на година. Мрежата на разпространение обхваща цялата страна.
И вие можете да опитате вкуса на Бляк Сий Шелс мидите.

Контакти: gajdaus@yahoo.com, office@blackseashells.com
Лице за контакти: Найден Станев, +359887253329
 

 

 

Предстоящи международни събития

 

През периода от началото на годината до 28 февруари 2015 година международния календар в сектор рибарство включва следните събития:

Communication on Fisheries
30 January, 2015
Brussels, Belgium
Tel.: +49 89 2180-0
Fax.: +49 892180-2322
paul.pechan@ifkw.lmu.de 
www.eusem.com/main/ComFish/CFevents_partnering

Marel Salmon ShowHow
11 February, 2015
Copenhagen, Denmark
Tel.: +45 99864000
Fax.: +4599864001
salmonshowhow@marel.com
www.marel.com/salmonshowhow 

Copenhagen Food Fair
22-24 February, 2015
Copenhagen, Denmark
Tel.: +45 32528811
info@copenhagenfoodfair.dk
www.copenhagenfoodfair.dk


 

Условията за реклама в Бюлетин за рибата  ще намерите на тази страница.

Можете да намерите стари броеве на Бюлетина на нашия сайт - www.fishnews.bg.
 
Харесайте нашата Фейсбук страница!  

 


 

 


↑ Горе